The atractiveness of polish geological museums

Krzysztof Parzych, Paulina Walczak, Rafał Gotowski

Abstract


The Geological and natural museums to the oldest museum objects in Poland. Their rise is associated more often with another person who is not able to meet the expectations of others. The attractiveness of geological museums from a variety of collections, accompanied by exhibitions, films, slides with the use of multimedia techniques, has become extremely attractive to visitors. In Poland there are currently 56 other objects, including arrangements of exhibits of geological specimens. The most visited are the objects with an open exhibition: the Museum of Krakow's Saltworks in Wieliczka, the Tatra Museum and the Museum of Natural History in Międzyzdroje.

Keywords


tourist attractiveness, museum, geological museum

Full Text:

PDF

References


Ghirardo D., 1999, Architektura po modernizmie. Toruń, 1999, s. 70-92

Jakubowski K.J. 2009, Dziedzictwo geologiczne w muzealnej przestrzeni. Akademickie Muzea Geologiczne w upowszechnianiu wiedzy o Ziemi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 17-18.

Jodłowski A. 2012., Oferta kulturalno-turystyczna i edukacyjna Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. Muzeum Żup Krakowskich – II Konferencja Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych w Polsce, Wieliczka, s. 145-150.

Kopczyński K. 2009, Rola muzeum geologicznego w rozwijaniu zainteresowań interdyscyplinarnych uczniów i studentów. Akademickie Muzea Geologiczne w upowszechnianiu wiedzy o Ziemi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 77-87.

Krzeszowska E. i Machłajewska I. 2012, Odkrywanie historii zbiorów Muzeum Geologii Złóż w Gliwicach – Śladami niektórych metryczek okazów paleontologicznych. Górnictwo i Geologia, tom 7, zeszyt 3, s. 47-55.

Manecki A. 2009, Funkcje dydaktyczne, badawcze i popularyzacja nauk mineralogicznych w muzeach akademickich. Akademickie Muzea Geologiczne w upowszechnianiu wiedzy o Ziemi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 45-46,

Mizerski W. 2016., Muzea geologiczne dla edukacji i nauki. Przegląd Geologiczny, vol. 64, nr 9, s. 758-765.

Mizerski W. i Urban H. 2006., Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie w latach 1919-1939. Przegląd Geologiczny, vol. 54, nr 5, s. 388-391.

Oszujca P. i Bela Z., 2013, Ulisses Aldrovandi, jego kolekcja przyrodnicza oraz związki z polskimi uczonymi (Część 1). Opuscula Musealia 21, s. 170-172.

Pieńkowski G., 2011., Geologiczne muzea i parki tematyczne dźwignią edukacji, rozwoju i biznesu. Przegląd Geologiczny, vol 59, nr 4, s.323.

Rottermund A., 2005, Nowy kształt Instytucji Muzealnej. Rocznik Lubuski Tom 31, cz. 1, s. 11, 14.

Skoczylas J., 2009, O popularyzacji nauk o Ziemi. Akademickie Muzea Geologiczne w upowszechnianiu wiedzy o Ziemi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009, s. 35-36.

Słomka T. i Mayer W., 2011, , Geoturystyka - interdyscyplinarna specjalność kształcenia. Przegląd Geologiczny, vol. 59, nr 4, s. 329, 333-334.

Żygulski Z., 1989, Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa., s. 75-105.

Artykuł 1 Ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o muzeach Dz. U. z 2007 r. Nr 136, poz. 956, z późniejszymi zmianami
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1170982

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)