Tourist image of Ustka in tourist’s opinion

Krzysztof Parzych, Teresa Aniszewska

Abstract


The aim of this article was an analysis of the seaside polish resort  image in the tourist opinion. The town Ustka was used as a case study. Ustka is the one of the biggest seaside resorts in the middle part of the Pobrzeże Bałtyckie. The source of material for the purpose were results of the query made in the tourist season of the 2012 year in the beaches of Ustka and in the choosen tourist accommodation objects. Results show Ustka is very popular resort in the tourist opinion.


Keywords


Ustka, tourist attractiveness, image

Full Text:

PDF

References


Dudek-Mańkowska S., 2011, Koncepcja wizerunku miasta, [w:] Grzegorczyk A., Kochaniec A. (red.), Kreowanie wizerunku miast, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa, s. 42-67.

Folga R., 2011, Kreowanie wizerunku miasta – pomników szczególnie naznaczonych przez historię, [w:] Grzegorczyk A., Kochaniec A. (red.), Kreowanie wizerunku miast, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa, s. 181-205.

Glińska E., Florek M., Kowalewska A., 2009, Wizerunek miasta: od koncepcji do wdrożenia, Wolters Kluwer, Warszawa.

Glińska E., 2010, Kreowanie wizerunku miasta o funkcji turystycznej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” Nr 591. „Ekonomiczne problemy usług” Nr 53, Szczecin, s. 127-136.

Grzegorczyk A., 2011, Wizerunek i miasto, [w:] Grzegorczyk A., Kochaniec A. (red.), Kreowanie wizerunku miast, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa, s. 10-17.

Jażewicz I., 2005, Ustka jako centrum turystyki uzdrowiskowej, [w:] Rydz E. (red.), Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych, Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku, Słupsk, s. 60-70.

Jażewicz I., 2009, Rozwój turystyki w miejscowościach nadmorskich Środkowego Wybrzeża na przykładzie Poddąbia, „Słupskie Prace Geograficzne” nr 6, Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk.

Łuczak A., 2002, Wizerunek miasta jako element strategii marketingowej, [w:] Markowski T. (red.), Marketing terytorialny, Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, tom CXII, Warszawa, s. 187-205.

Mazurkiewicz L., 2006, Marketing miejsca turystycznego, „Przegląd Geograficzny” tom 78 zeszyt 4, Polska Akademia Nauk Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Warszawa, s. 473-489.

Rydz E., 2005, Wprowadzenie, [w:] Rydz E. (red.), Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych, Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku, Słupsk, s. 5-8.

Stanowicka-Traczyk A., 2008, Kształtowanie wizerunku miasta na przykładzie miast polskich, Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz – Olsztyn.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ustka. Zmiana - aktualizacja (Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXX/ 266 /2012 Rady Miasta Ustka z dnia 28 grudnia 2012 r.).

Szymańska W., 2012, Miasto Ustka jako uzdrowisko – rozwój przestrzenny i funkcjonalny, [w:] Rydz E. (red.), Ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania polskich uzdrowisk, Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk, s. 209-236.

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 651).

Wanagos M., 2011, Regionalne i lokalne organizacje turystyczne – system relacji i powiązań marketingu wewnętrznego regionu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” Nr 663. „Ekonomiczne problemy usług” Nr 75, Szczecin, s. 279-291.

Zalech M., 2011, Strategiczne podejście do budowania wizerunku marki turystycznej miejsc, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” Nr 663. „Ekonomiczne problemy usług” Nr 75, Szczecin s. 155-16.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1167880

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)