Thoughts on physical education in the scientific creativity of Polish pedagogues and physicians of the modern era (1492-1918)

Arkadiusz Kaźmierczak

Abstract


In the modern era (1492-1918), physical activity functioning on the basis of Polish thought about upbringing appeared to be vague. The care for high level of physical fitness and good health in the educational concepts of this era resulted from the need to adapt the education system to the progress of science and social transformations. The pedagogues and physicians in a remarkably mature way perceived the universal values of physical activity, the cognition of which by means of science has created the possibility of understanding the educational and health sense of physical exercises and their place in the education system of children and youth. In extensive writing , as well as speeches presented at conferences and congresses of this period, we find the theoretical and methodical justification for the need for physical activity of the young generation. This publication, which is of illustrative nature, is the author's recognition of the achievements of these known and less known pioneers of Polish thought about physical education, to whom representatives of contemporary scientific disciplines dealing with upbringing refer.

 


Keywords


modern era, theory of physical education, views of pedagogues and physicians

Full Text:

PDF

References


Cenar E., (1906), Gry i zabawy ruchowe różnych narodów, Nakładem Związku Polskich Gimnastycznych Towrzystw Sokolich, Lwów.

Dawid J.W., (1890), Poradnik wychowawczy, „Przegląd Pedagogiczny”, nr 6, s.71.

Demel M., (2005), O dwóch sposobach czytania Śniadeckiego, ”Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”, nr 8/9, s. 4-7.

Długoszewska K., (2009), Henryk Jordan jako prekursor współczesnego wychowania fizycznego i zdrowotnego w Polsce, "Lider", nr 1, s.8.

Gryglewski R.W., Nowakowska-Zamachowska M., (2015), Ludwik Bierkowski jako propagator i organizator wychowania fizycznego dzieci i młodzieży, „Medycyna sportowa”, nr 2 (4), vol.31, s.117.

Hądzelek K., (1965), Władysław Ryszard Kozłowski i jego działalność na polu wychowania fizycznego, „Kultura fizyczna” no. 7-6, s.396-399.

Hądzelek K., (2005), Aktualność postulatów Komisji edukacji Narodowej w dziedzinie wychowania fizycznego, „Wychowanie fizyczne i zdrowotne” nr 10, s.4-7.

Jordan H., (1891) O zabawach młodzieży, Odczyt wygłoszony przez prof. dr. Henryka Jordana we Lwowie, w sali „Sokoła” dnia 4 stycznia 1891, „Przewodnik higijeniczny”, nr 2, s. 14.

Karbowiak A., (1902), Wychowanie fizyczne Komisyi edukacji narodowej w świetle historyi pedagogii, „Muzeum”.Czasopismo Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, Rocznik XVIII.

Karpowicz S., (1905), Zabawy i gry jako czynnik wychowawczy,Nakładem Księgarni Naukowej, Warszawa.

Kuczalska H., (1907), Wychowanie fizyczne kobiet, „Ruch”, nr 24(48).

Kurdybacha Ł., (1967), Historia wychowania, t. 1, PWN, Warszawa, s.447.

Litak S., (2005), Historia wychowania. Do wielkiej rewolucji francuskiej, Wydawnictwo WAM, Kraków, s.219.

Madejski E., (1890), Nauka gimnastyki szkolnej. Teoretyczny podręcznik dla uczniów i uczennic seminariów nauczycielskich, w szkołach ludowych, pospolitych i wydziałowych, Sejfarth i Czajkowski, „Drukarnia Polska”, Lwów, s. 66.

Maszczak T., (2008), Kultura fizyczna jako obszar edukacji inkluzyjnej niepełnosprawnych, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”, nr 9, s.10-15.

Moraczewska B., (2015), Prekursorka instytucjonalnego wychowania małych dzieci w Polsce – Maria Weryho-Radziwiłłowiczowa, „Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość”, t. XII, s.215.

Mucha D., (2012), Poglądy pedagogiczne pozytywistów na wychowanie młodego pokolenia, „Kultura i Wychowanie”, nr 3, s.30-47.

Ordyłowski M., (1997) Historia kultury- fizycznej. Starożytność – Oświecenie, AWF Wrocław, s. 105.

Perkowska M., (2015), Jan Władysław Dawid i jego koncepcja zdrowia dziecka, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Kultura Fizyczna, t. XIV, nr1, s.11-25.

Poznański K., (2006), Wybrane zagadnienia z historii wychowania, Wyd. APS, Warszawa, s.242.

Rotkiewicz M., Hądzelek K., (1993] Problematyka wychowania fizycznego na zjazdach nauczycielskich i kongresach pedagogicznych, (w:] (red.), Z.Żukowska, Ku tożsamości pedagogiki kultury fizycznej, Wyd. PTNKF, Warszawa, s.9-10.

Ślężyński K., (2012), Sebastiana Petrycego filozofia wychowania, „Cieszyński Almanach Pedagogiczny”, nr 1, s.135-153.

Śniadecki J., (1991), O fizycznym wychowaniu dzieci, Wyd. VIII. AWF Kraków, s. 87.

Wołoszyn S., (1965), Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, PWN, t. I, Warszawa, s. 663.

Wroczyński R., (2003), Powszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu, Wydawnictwo BK, Wrocław, s. 203.

Zuchora K., (2005] Co nam dał Jędrzej Śniadecki (W 200. rocznicę wydania rozprawy „O fizycznym wychowaniu dzieci”, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” nr 10.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1158502

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)