The influence of the european structural founds on the sport and recreational infrastructure development. The case of Lębork Poviat

Krzysztof Parzych

Abstract


The aim of this study was an analysis of the influence of the european founds on the tourist infrastructure development. As case study the area of the Lebork poviat was used. It was made an analysis of the most important realisations of the tourist infrastructure development in the town Lebork and other localities of the Lebork poviat.  Besides it the analysis of the influence of the tourist and recreation development on the social live. Results show very important role of the infrastructure tourist development built from the european founds on the socjety of Lebork poviat.


Keywords


european found, tourism, infrastructure, recreation

Full Text:

PDF

References


Brzeźiński W.,Górczyński A., 2006, Encyklopedia Unii Europejskiej, Wydawnictwo XXL MEDIA, Warszawa

Butowski L., 2002, Finansowanie rozwoju turystyki ze środków Unii Europejskiej. Poradnik dla samorządów terytorialnych i przedsiębiorstw turystycznych oraz organizacji pozarządowych, Polska Agencja Rozwoju Turystyki, Warszawa

Butowski L., 2005, Finansowanie projektów turystycznych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie, Warszawa-Lublin

Butowski L., Żukowski M., 2003, Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z Funduszy Strukturalnych w Świetle Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006. Poradnik praktyczny, Warszawa

Chmaj M., 1999, Leksykon Samorządu Terytorialnego, Oficyna Wydawnicza Graf – Punkt, Warszawa

Izdebski H., 2008, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa

Jędrzejewski L., 2007, Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, Wydawnictwo Branta, Bydgoszcz – Gdańsk

Kuchlewski T., Tołoczko A., Sadowska M., Sadowski T., 2007, Dotacje dla samorządów w okresie 2007-2013, Provestment Investment

Michalak, A., 2007, Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Finansowanie sportu z unijnych funduszy, informacja prasowa z dnia 10 październik 2007.

Szczepański K., 1999, Finanse publiczne, dochody i budżet samorządów, Wydawnictwo Prawno-Ekonomiczne INFOR, Warszawa

Tegler E., 1994, Finansowanie gmin, Agencja Rozwoju regionalnego S.A. w Zielonej Górze, Zielona Góra

Zakrzewska I. B., 2000, Podręczny słownik terminów Unii Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1156157

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)