Availability of environmental resources vs. health conditions and wellbeing of residents 60+ of rural areas

Aleksandra Błachnio, Wojciech Maliszewski, Aldona Molesztak

Abstract


Admission. The number of Polish old increases regularly. At the same time, the debate on how improving the quality of life of the old has been renewed, but the scientists need to study if the “successful ageing” can be obtained by an average senior. Aim of the study. The goal of this research was to measure health and well-being of residents 60+ living in villages and to investigate to what extent the environmental resources meet their needs. Material and methods. Satisfaction with Life Scale (Diener at al., 1985) and a structured interview assessing the quality of health conditions and environmental resources were carried out in 2016 on a sample of 120 seniors. Each participant gave consent for participation in the study. The Statistica 12.5 software was use for analyses. Results. The overall measure of satisfaction with life of the respondents (M=18,83 SD=5.45) is moderate. Seniors who declare stronger sense of diseases have lower well-being than seniors with better subjective assessment of health (Tukey HSD=27,84, p=0,01). Multimorbidity and polypharmacy are present to a limited extent. The issue of unmet needs
of elderly individuals in villages affected more than half of the respondents. Older residents of rural areas have but limited environmental resources. Conclusions. Robert Havighurst’s model of “successful ageing” and the right for “the greatest good for the greatest number” in Poland are merely theoretical constructs. The burden of caregiving on the ageing population is still mostly on their families. Seniors lack satisfactory environmental resources and state care.


Keywords


quality of life, aged, attitudes to health, comorbidity, age-friendly environment

Full Text:

PDF

References


Amery, J. (2007) O starzeniu się. Bunt i rezygnacja. Warszawa: Wydawnictwo Czytelnik.

Bień B. (2012) Opieka geriatryczna w perspektywie starzenia się ludności w Polsce. [w:] J. Hrynkiewicz (red.) O sytuacji ludzi starszych, s.151-158. Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa

Błachnio, A. (2015) Telegeriatria. Innowacje technologiczne a jakość życia seniorów. W: L. Buliński (red.) Realność złego starzenia się. Poza polityczną i społeczną powinnością, 237-250. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Błachnio, A. (2016) Tele-geriatria a jakość życia seniorów. Pedagogika Rodziny, 6(2), 167-176.

Błachnio, A. (2017) Jakość i strategie życia w starości. W: A. Błachnio, K. Kuryś-Szyncel, E. Martynowicz, A. Molesztak, Psychologia starzenia się i strategie dobrego życia, 61-80. Warszawa: Difin.

Błachnio, A., Maliszewski, W.J. (2015) Przygotowanie do starości w rodzinie. Różnice pokoleniowe w otwartości na potrzeby seniora. Wychowanie w Rodzinie, 11(1), 179-190

Cudak, H. (2007) Funkcjonowanie ludzi starych we współczesnych czasach. W; B. Bugajska (red.) Życie w starości, s.41-48. Szczecin: ZAPOL.

Dubiel M., Klich-Rączka A. (2011) Specyficzne potrzeby lecznicze osób starszych a kształcenie geriatrów. Dlaczego geriatria jest specjalizacją ważną i dlaczego ciągle brakuje geriatrów? Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, IX(1), 101-109

Fabiś, A.; Fabiś, A. (2014) Śmierć jako wyzwanie dla opiekunów i osób wspierających ludzi starszych. W: A.A. Zych (red.) Starość darem, zadaniem i wyzwaniem, 165-186. Sosnowiec – Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Progres.

GUS (2014) Prognoza ludności na lata 2014-2050. Warszawa: Studia i Analizy Statystyczne. https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5469/1/5/1/prognoza_ludnosci_na_lata____2014_-_2050.pdf (7.11.2017)

GUS (2016) Ludność w wieku 60+. Struktura demograficzna i zdrowie. Warszawa: Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy GUS. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-w-wieku-60-struktura-demograficzna-i-zdrowie,24,1.html (7.11.2027)

Juczyński, Z. (2001) Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP

Katz, S., Calasanti, T. (2015) Critical perspectives on successful aging: does it „appeal more than it illuminates?” The Gerontologist, 55(1), 26-33.

Labus, A. (2013) Odnowa miast w kontekście starzenia się społeczeństwa na przykładzie wybranych miast europejskich XXI wieku. Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, 297, 7-22.

Majewska-Opiełka, I. (2009) Agent pozytywnej zmiany. Poznań: Rebis.

Molesztak, A. (2016) Nordic walking jako współczesna forma aktywności seniorów. Journal of Education, Health and Sport. 6(12), 365-375.

Molesztak, A. (2017) Starość produktywna a wykorzystanie potencjału ludzi w podeszłym wieku. W: A. Błachnio, K. Kuryś-Szyncel, E. Martynowicz, A. Molesztak, Psychologia starzenia się i strategie dobrego życia, 81-100. Warszawa: Difin.

Okólski, M. (2014) Demograficzna starość przeznaczeniem nowoczesnego społeczeństwa. Zoon Politikon, 5, 59-72.

Pędich, W. (2006) Gerontologia i geriatria. W: T. Grodzicki, J. Kocemba, A. Skalska (red.) Geriatria z elementami gerontologii ogólnej, 2-5. Gdańsk: Via Medica.

Szatur-Jaworska, B. (2012) Sytuacja rodzinna i więzi rodzinne ludzi starych i osób na przedpolu starości, W: M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski (red.), Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, 419-448. Poznań: Termedia Wydawnictwa Medyczne

Rada Ministrów (2016) Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2015. http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/E05B7B2CF60D006DC125807D0037D118/%24File/1102.pdf (7.11.2027)

Urry, J. (2009) Socjologia mobilności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zrałek, A. (2014) Starzenie się jednostek a starzenie się społeczeństw. Przegląd Epidemiologiczny, 68, 513-516.

Zawadzka, D., Stalmach, M. (2015) Problemy psychologiczne osób w okresie starości. Cz. I. Najważniejsze wyzwania i trudności. Hygeia Public Health, 50(2), 298-304.

Zych A.A. (2015) Piękni osiemdziesięcioletni, czyli paradygmat „starzenia się z wdziękiem” a realia życia. [w:] L. Buliński (red.), Realność złego starzenia się. Poza polityczną i społeczną powinnością, 139-156. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1065011

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)