The prevalence of overweight and obesity among cardiac patients

Hubert Wojarski

Abstract


Cardiovascular diseases, despite the increasing progress made in the field of cardiology, are still the most common cause of death for people over 60. Factors conducive to cardiovascular diseases include poor physical activity, high blood cholesterol, hypertension, diabetes, smoking, and obesity. The lifestyle, a determinant of health, is in more than 50% influenced by the diet, that is the type and amount of food consumed. The World Health Organization points to the growing problem of obesity in the world. Especially excess weight and obesity among children are of a great importance as these conditions can survive to the adulthood and lead to the development of cardiovascular diseases.

This article aims to analyze the anthropometric data of cardiac patients in terms of excess weight and obesity.

The study included 94 cardiac patients, including 35 women and 59 men aged between 40 and 88. The study used anthropometric data such as age, height, weight, body mass index, gender, and information on underlying illnesses and co-morbidities. The BMI helped to identify the overweight and the obese in the studied group. Out of the total number of patients aged between 40 and 88, 42% were overweight and 30% obese (grade 1), 11% (grade 2), 2% (grade 3).

The overwhelming majority of patients diagnosed with obesity also have other risk factors for developing cardiovascular diseases such as hypertension, diabetes, and hypercholesterolemia. Excess weight and obesity are dangerous for cardiac patients. It is crucial to adapt meals to the needs and avoid generating excess energy and take into account the medicines. Preventing childhood obesity requires a high priority.


Keywords


overweight, obesity, diet, cardiovascular diseases

Full Text:

PDF

References


Cierniak-Piotrowska M, Marciniak G, Stańczak J. Statystyka zgonów i umieralności z powodu chorób układu krążenia. W: Zachorowalność i umieralność na choroby układu krążenia a sytuacja demograficzna Polski. Red. Z Strzelecki, J Szymborski, Wydawnictwo Rządowa Rada Ludnościowa, 2015: 1-28

Wojtczak A. Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2009: 75-101

Wierzbicka A. Determinanty zdrowia – analiza taksonomiczna determinant stanu zdrowia starszej subpopulacji krajów europejskich. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013(297): 195-210

http://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/en/ 15/10/2017

https://www.health.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0031/147937/hphe_usingbmi.pdf 15/10/2017

Gajewska D, Pałkowska-Goździk E, Lange E, Niegowska J, Paśko P, Kościołek A, Fibich K, Gudej S. Standardy postępowania dietetycznego w kardiologii u osób dorosłych. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Dietetyki 2016. Dietetyka 2016 (9): 1-39, Wyd. Spec.

Eilat-Adar S, Sinai T, Yosefy C, Henkin Y. Nutritional recommendations for cardiovascular disease prevention. Nutrients 2013; 5: 3646-3683

WHO. Guideline: Potassium intake for adults and children. Geneva, World Health Organization, 2012

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/77986/1/9789241504829_eng.pdf 16/10/2017

Houston M. The Role of Magnesium in Hypertension and Cardiovascular Disease. J Clin Hypertens 2011;13: 843–847

Jarosz M. Normy żywienia dla populacji polskiej nowelizacja. IŻŻ, Warszawa, 2012

Freedman DS, Khan LK, Dietz WH, Srinivasan SR, Berensen GS. Relationship of childhood obesity to coronary heart disease risk factors in adulthood the Bogalusa Heart Study. Pediatrics 2001; 108: 712–718

Dziedzic B, Sienkiewicz Z, Imiela J. Analiza wybranych zachowań zdrowotnych osób po 65 roku życia ze stwierdzoną chorobą niedokrwienną serca. Gerontologia Polska 2015(3), 89-00

Łukasz Kuźma, Grażyna Kobus, Jakub Krajewski, Karol Kochański, Hanna Bachórzewska-Gajewska, Sławomir Dobrzycki, Jolanta Małyszko. Ocena częstości występowania nadwagi i otyłości u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Nadciśnienie tętnicze 2013;17(1):23-29

Chrostowska M, Szyndler A, Polonis K, Tykarski A, Narkiewicz K. Rozpowszechnienie otyłości brzusznej u chorych z nadciśnieniem tętniczym w Polsce: konsekwencja zmiany kryteriów diagnostycznych w zaleceniach Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego z 2011 roku. Nadciśnienie Tętnicze, 2011; 15: 155–162

Sulicka J., Fornal M., Gryglewska B. i wsp. Wybrane czynniki ryzyka chorób sercowo – naczyniowych u pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej. Nadciśnienie Tętnicze, 2006; 5: 370 – 376

Yusuf S., Hawken S., Ounpun S. i wsp. Effect of potentially modifiable risk factors associated with myocardial infarction in 52 countries (the INTERHEART study): case-control study. Lancet 2004; 364: 937–952
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1045276

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)