Influence of cryodestruction of hypertrophic tonsilla lingualis on the state of immune response

A. V. Аndreev, B. A. Nasibullin, I. K. Таgunova

Abstract


The authors based on a comprehensive examination of 32 patients with tonsilla lingualis hypertrophy who underwent the cryodestruction operation established that the overall condition of patients after the operation improved. Decreased manifestations of inflammatory reactions in the nasopharynx and oropharynx, its objective state. The study of the state of the immune response showed a decrease in the activity of autoimmune reactions to the tonsilla lingualis and the restoration of the cellular component of the immune response. As for the indices of his humoral component, they were partially improved, partially unchanged. The authors believe that such a discrepancy indicates a decrease in inflammatory reactions, but the preservation of dysregulation of this part of the immune system.


Keywords


tonsilla lingualis, hypertrophy, autoimmune reactions, cryodestruction.

Full Text:

PDF

References


Babiyak V.I., Govorun M.I., Nakatis YA.A. Otorinolaringologiya: Rukovodstvo. V dvukh tomakh. 1;- SPb: Piter.-2009.-832 s., il.- (Seriya, natsional'naya meditsinskaya biblioteka).

Bykova V.P. Limfoepitelial'nyye organy v sisteme mestnogo immuniteta slizistykh obolochek // Arkh. Patol.-1995.-№1.- S.11-16.

Bykova V.P. Morfofunktsional'naya organizatsiya nebnykh mindalin kak limfoepitelial'nogo organa // Vestnik otoringologii.-1998.- № 1.-S.41-45.

Bykova V.P. Strukturnyye osnovy mukozal'nogo immuniteta verkhnikh dykhatel'nykh putey // Ros. Rinologiya.-1999.-№1.-S.5-11.

Bykova V.P., Satdykova G.P. – Morfofunktsional'naya organizatsiya limfoepitelial'nykh organov glotki cheloveka/ Izvestiya AN – 2002.-№ 4.-S.463-471. (Seriya biologicheskaya).

Zabolotnyy D.I., Layko A.A., Melʹnykov O.F., Kosakovskyy A.L., Bereznyuk V.V., Zabolotna D.D., Molochek YU.A., Shukh L.A., Sehal V.V., Kosakovsʹka I.A. Hipertrofiya limfadenoyidnoyi tkanyny hlotky.- K.:Lohos, 2009.- 175s.

Kytsera O.E. Klinichna otorynholarynholohiya. Lʹviv,1996.-420s.

Kuznetsov S.L. Lektsii po gistologii, tsitologii i embriologii, Moskva, MIA, 2010.

Mitin YU.V. Otorynolarynholohiya (lektsiyi).-K.:Farm.Art.2000.304s.

Ovcharenko L.S./ Immunnaya sistema slizistykh obolochek i assotsiirovannaya limfoidnaya tkan': mekhanizmy vzaimodeystviya v norme i pri patologi, puti korrektsii // Klíníchna ímunologíya. Alergologíya. Ínfektologíya. – Kií̈v: TOV «Vidavnichiy dím «Zdorov’ya Ukraí̈ni ».-2008.-№4. – S. 25-30.

Morberg U., Tits Ye.- Klinicheskoye rukovodstvo po laboratornym testam//M. Yunimed - press.-2003.-335s.

Pluzhnikov M.S., Lavrenova G.V., Levin M.YA., Nazarov P.G., Nikitin K.A. Khronicheskiy tonzillit klinika i immunologicheskiye aspekty. Sankt-Peterburg, 2005.-222 s.

Soldatov I.B. Lektsii po otorinolaringologii. – M.: Meditsina, 1990. - 236 s.

Tahunova Y.K., Andreev A.V. Deklaratsiynyy patent Ukrayiny na vynakhid u 2007 10731 (19) UA (11) 29413 (13)U Opubl. 10.01.2008, byul. № 1/2010; informatsiynyy lyst 3158-2015. Vyp.№1.

Khlystova Z.S, Minina T.A, Abdumuratova, D.A,Baryshev B.B., Savenko V.A.//Immunomorfologicheskiye limfotsitarno-tkanevyye assotsiatsii v perednem otdele pishchevaritel'noy sistemy u ploda cheloveka// Arkhiv patologii. 2006.-№1.-S.28-30.

Brandzaeg P. Immune functions and immunopathology of palatine and nasopharyngeal tonsils. In: Immunology of the Ear. Raven Press, New York, Pp 63-106, 1987.

Davies S, Ananthanarayan C, Castro C. Asymptomatic lingual tonsillar hypertrophy and difficult airway management: a report of three cases. Can J Anesthesiology 2001; 48: 1020.

Yáñez T et al (2004). Lingual tonsillitis. Report of 3 cases and literature revien. An Otorrinolaringol Ibero Am, 31 (6): 557-563.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1044046

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author (s) 2017

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)