Recreational function of Middle Pomeranian forests

Krzysztof Parzych

Abstract


The subject of the study was the description of the recreational function of the State Forests in the Central Pomerania area.  An analysis of the recreational potential of the State Forests in 11 poviats of Central Pomerani a was conducted, with an indication of the main forms of tourism and recreation. The development of the area  of Central Pomerania State Forests from the point of view of forms of tourism and recreation that could  be implemented in their area was also analyzed. As the source material was used to query the resources of the website www.czaswlas.pl. and individual field observations. Analysis of the obtained results indicates  the important role of tourism and recreation infrastructure in the management of the Central Pomeranian State Forest’s  area. At the same time, there are large spatial disparities in the distribution of particular elements  of tourist and recreational infrastructure. The areas of the State Forests of the poviats are the best ones: bytowski, drawski, słupski and szczecinecki, the least urban poviats of Slupsk and Koszalin, białogardzki, and sławieński


Keywords


silvatourism, recreation, tourist development, State Forests

Full Text:

PDF

References


Dzięciołowski R. 2003. Turystyka myśliwska i jej wpływ na łowiectwo, Sylwan 10: 66−73.

Dzięciołowski R. 2013. Myślistwo rekreacyjne, Sylwan 157 (1): 71−79.

Falencka Jabłońska M. 2012. Walory przyrodnicze polskich lasów i ich uzdrowiskowo turystyczne wykorzystanie, Inżynieria Ekologiczna 30: 60-69.

Głowacki S. 2006. Znaczenie gospodarcze i rekreacyjne dolnych warstw lasu. Leśne Prace Badawcze 3: 99114.

Gołos P. 2013. Wybrane aspekty rekreacyjnej funkcji lasu w opinii użytkowników, Leśne Prace Badawcze 74 (3): 257–272.

Graja-Zwolińska, S. i Spychała, A. (2011). Sylwaturystyka w świadomości potencjalnych kreatorów ruchu turystycznego. Studia i Materiały CEPL w Rogowie(28), strony 227-231.

Janeczko E., Woźnicka M. 2009. Zagospodarowanie rekreacyjne lasów Warszawy w kontekście potrzeb i oczekiwań mieszkańców stolicy. Studia i Materiały CEPL w Rogowie 4(23): 131–139.

Janeczko, E. i Mandziuk, A. 2011., Walory turystyczne a atrakcyjność turystyczna obszarów leśnych. Studia i Materiały CEPL w Rogowie(28), strony 96-100.

Janusz A., Piszczek M. 2012. Udostępnianie lasów dla potrzeb turystyki i rekreacji na obszarze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Studia i Materiały CEPL w Rogowie 14, 3 (32): 52-60.

Kikulski J. 2006. Przydatność wybranych obszarów leśnych Bolimowskiego Parku Krajobrazowego do turystyki i rekreacji. Sylwan 6, 40-49.

Kikulski J. 2009. Turystyczno-rekreacyjne funkcje lasów w Polsce–obraz społecznych potrzeb w zakresie przepływu informacji. Sylwan 1: 62–72.

Kikulski, J. 2011., Aspekty udostępniania lasów do celów rekreacyjnych. Studia i Materiały CEPL w Rogowie, strony 288-292.

Kikulski J., Pieńkos K., 2005. Przystosowanie lasów Polski dla potrzeb turystyki i rekreacji w świetle Leśnego Przewodnika Turystycznego, Turystyka i rekreacja, Tom I/2005, s. 61-66

Kozioł, L. i Muszyński, Z. 2009., Atrakcyjnośc rewirów leśnych jako obszarów recepcji turystycznej. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2, strony 317-329.

Krzymowska- Kostrowiska A., 1997, Geoekologia turystyki i wypoczynku, PWN, Warszawa

Laurów Z. 2006. Niewykorzystane walory turystyczne polskich lasów.Stud. i Mat. CEPL, Rogów 3 (13): 121129.

Myga-Piątek U., Jankowski G.,2009. Wpływ turystyki na środowisko przyrodnicze i krajobraz kulturowy – analiza wybranych przykładów obszarów górskich. Problemy Ekologii Krajobrazu, T. XXV. 27-38.

Pigan, M., 2011, Turystyka na obszarach leśnych - możliwości, problemy i ogarniczenia. Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych (3 (28)), strony 13-18.

Praca zbiorowa, opracowanie redakcyjne J. Zagórski. Regionalna Dyrekcja Lasów Państowych w Szczecinku. Bydgoszcz: Atlas.

Raport z działalności edukacyjnej Lasów Państwowych 2015, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie, Warszawa

Raport o stanie lasów w Polsce w 2014. Warszawa: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

Referowska - Chodak E. 2010. Turystyka i rekreacja w lasach na obszarach Natura 2000 – aspekty przyrodnicze. Sylwan 154 (12): 828−836.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1037938

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)