The role of the public organizations as a manager of school pupils tourism. The example of the society ,,Nasze Szwederowo”

Krzysztof Parzych, Natalia Tatysiuk, Rafał Gotowski

Abstract


Tourism of children and youth is an interesting issue both as a social phenomenon and as an object of many different scientific disciplines. The subject of the study was an analysis of the role of public benefit organizations in the context of resting youths in school. As a case study, we used the example of the "Our Szwedowo" Society, which has been organizing leisure activities for school children in northern Poland for many years. An analysis of the organizational activities of the company and the characteristics of tourist and leisure trips organized by them in the years 2012-2017 were analyzed. The results indicate that "Our Union" is an organization with a regional impact covering the central part of Poland. The activity of the society is aimed at organizing children's and youth's holiday, especially summer camps and wintering for children from poor and disadvantaged families, in close cooperation with local governments and on the basis
of individual declarations of participation.


Keywords


youth tourism. Tourism, Organization “Nasze Szwederowo”

Full Text:

PDF

References


Akoliński S., 1971, Organizujemy kolonie letnie, Wydawnictwo Związkowe CRZZ, Warszawa

Alejziak B. 2009, Wyjazdy turystyczne młodzieży – cele oraz sposoby spędzania czasu. Analiza porównawcza – lata 2002–2007, /w:/ Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, zesz. 3, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Tarnów, s. 21-39

Błaszczak I., 2014, Znaczenie wycieczek szkolnych w wychowaniu i kształceniu uczniów klas początkowych szkoły podstawowej, /w:/ Turystyka i Rekreacja, zesz. 1, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa s. 83-92

Denek K., 1989, Krajoznawstwo i turystyka w wychowaniu dzieci i młodzieży szkolnej, PTTK "Kraj", Warszawa

Denek K., 1998, Krajoznawstwo i turystyka w edukacji wczesnoszkolnej, /w:/ Nauczyciel i szkoła, nr 1, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach, Mysłowice, s. 14-32

Drogosz M., 2009, Krajoznawstwo i turystyka w szkołach i placówkach oświatowych: Poradnik dla dyrektorów i kadry pedagogicznej, ABC Poradnik dla organizatorów obozów i biwaków szkoleniowo-wypoczynkowych Związku OSP RP, 2012, s. 11-23, Warszawa

Gierczyk Z, Ocieczek B., 2011, Obozy turystyki kwalifikowanej formą aktywności dzieci i młodzieży, /w:/ Rekreacyjne i zdrowotne aspekty turystycznej aktywności człowieka., Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, nr 6, Poznań s. 65-76

Gruszka J., 1997, Wycieczki, biwaki, obozy, kolonie : wypoczynek dzieci i młodzieży, turystyka szkolna, Wydawnictwo Nauczycielskie, Jelenia Góra

Kamel M., 2012, Turystyka kulturowa dzieci szkolnych, /w:/ Turystyka Kulturowa, nr 8, AWF w Poznaniu, Poznań, s. 5-22

Kostrzewa E., 2015, Poradnik bezpiecznego wypoczynku, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa

Łaciak J., 2010, Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2009 roku, Instytut TurystykiSp. z o.o., Warszawa

Łobożewicz T., 1996, Turystyka dzieci i młodzieży szkolnej, (przewodnik do ćwiczeń), AWF, Warszawa

Parzych K., 2009, Zasięg przestrzenny wakacyjnych destynacji turystycznych młodzieży na przykładzie uczniów liceów ogólnokształcących ze Słupska i Częstochowy /w/ Słupskie Prace Geograficzne 6, Słupsk, s. 89-100

Parzych K., 2010, Determinanty aktywności turystycznej młodzieży szkolnej na przykładzie młodzieży licealnej Słupska i Częstochowy, /w/ Turyzm, Łódź, nr 20/1, s. 37-43

Żelazna K., Górska-Warsewicz H. 2013, Zachowania turystyczne młodzieży, /w:/ Problemy Turystyki i Rekreacji, vol. 2, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie, Warszawa, s. 36-51
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1036654

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)