Life satisfaction of Lublin nurses

Klaudia Olga Jakubowska, Mariusz Wysokiński, Wiesław Fidecki, Ewelina Snopek

Abstract


Abstract

Introduction. Life satisfaction is a concept closely related to a feeling of happiness, well-being and comfort. It is felt by every man individually and is related to general evaluation of life. The subject of interest in this study is the level of life satisfaction among nurses and male nurses working in Lublin.

Aim of the study. The aim of the study was to determine the level of life satisfaction among Lublin nurses and male nurses.

Methods and materials. The study involved 14 male nurses and 109 nurses. The diagnostic survey with the use of the SWLS questionnaire in the adaptation of Zygfryd Juczyński and the respondents’ particulars developed by the author. Statistical calculations were performed with the use of Statistica 9.1 computer programme.

Findings. The mean value of life satisfaction was 23.17. Statistical analysis did not show statistically significant relationships between the demographic data of the respondents and the experienced life satisfaction. Such dependence occurs only between life satisfaction and the specificity of the respondents’ work (p = 0.03).

Conclusions. No relationship was found between life satisfaction among nurses and male nurses and demographic data. Life satisfaction among the respondents is hugely affected by the specificity of work in some departments.


Keywords


SWLS, nurses, life satisfaction

Full Text:

PDF (Polski)

References


Wysokiński M., Fiecki W., Walas L., Ślusarz R. i wsp.: Satysfakcja z życia pielęgniarek polskich. Problemy pielęgniarstwa, 2009; 17 (3): 167-172.

Stoma M.: Modele i metody pomiaru jakości usług. Lublin, Q&R Polska; 2012: 34.

Czerw A., Czarnota-Bojarska J.: Dopasowanie człowiek – środowisko i postawa wobec pracy jako motywatory zachowań organizacyjnych. Psychologia Społeczna. 2016: 11, 1(36): 8–19.

Zalewska A.: Dwa Światy. Emocjonalne i poznawcze oceny jakości życia i ich uwarunkowania u osób o wysokiej i niskiej reaktywności. Warszawa, SWPS, Academica, 2003: 20-22,26-27, 41-43.

Główny urząd statystyczny: Jakość życia, kapitał społeczny, bóstwo

i wykluczenie społeczne w Polsce. Warszawa, 2013: 7-34.

CBOS.: Polacy o swoim szczęściu, pechu i zadowoleniu z życia. Warszawa, 2014: 1-13.

Czapiński J., Panek T.: Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa, Rada Monitoringu Społecznego, 2015:204-205.

Dziąbek E., Dziuk U., Bieniek J., Brończyk- Puzoń A., Kowolik B., Borgosz J.: Ocena satysfakcji życiowej w wybranej grupie pielęgniarek i położnych członków Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bielsku- Białej- doniesienia wstępne. Problemy Pielęgniarstwa, 2015; 23 (3): 279-284.

Finogenow M.: Psychologiczne uwarunkowania zadowolenia z życia w wieku emerytalnym- wyniki modelowania równań strukturalnych. Polskie Forum Psychologiczne, 2008; 13 (2): 82-95.

Haor B., Głowacka M., Ślusarz R., Piotrowska A.: Zachowania i przeżycia pielęgniarek związane z pracą zawodową. Problemy Pielęgniarstwa, 2014; 22 (2): 142–146.

Kędra E., Sanak K.: Stres i wypalenie zawodowe w pracy pielęgniarek. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, 2013; 3, 2, :119–132.

Kuriata E., Felińczak A., Grzebieluch J., Szachniewicz M.: Czynniki szkodliwe oraz obciążenie pracą pielęgniarek zatrudnionych w szpitalu. Część II. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, 2011; 1, 3: 269–273.

Terelak F. J., Jankowska P.: Gospodarowanie zasobami organizacji w warunkach zagrożeń otoczenia. Dopasowanie jednostka- organizacja a zadowolenie z pracy. Studia i Materiały, Miscellanea Oeconomicae, 2013; 1/2009: 229-254.

Kanadys K., Lewicka M., Sulima M., Surdyka D., Wiktor H.: Analiza poziomu satysfakcji z życia kobiet w okresie około menopauzalnym zależnie od wybranych czynników socjodemograficznych. Medycyna Ogólna i Nauk o zdrowiu, 2014; 20 (1): 42-45.

Pavot W., Diener E.: Review of the Satisfaction With Life Scale. Psychological Assessment, 1993; 5(2): 164-172.

Łaguna M.: Satysfakcja z życia i satysfakcja z pracy a motywacja do podejmowania szkoleń: Doniesienie z badań. Psychologia jakości życia, 2012; 11 (2): 163-172.

Szkrzypek E.: Czynniki Kształtujące jakość życia. Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania. Wiedzą Instytut Zarządzania i Marketingu UMCS Lublin: 1-13.

Jaros R., Zalewska A. M.: Reaktywność a zadowolenie z pracy. Folia Psychologiczna, 2003; 7: 63-75.

Wnuk M., Marcinowski T. J.: Rola wartości dla poczucia sensu życia oraz satysfakcji z życia studentów. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2010; 91(3): 458-462.

Midor K., Wieczorek A.: Kształtowanie jakości życia pracowników

w środowisku przemysłowym – studium literaturowe. 431-438.

Ogińska- Bulik N., Juczyński Z.: Osobowościowe wyznaczniki satysfakcji z życia. W: Heszeń I., Życińska J. (red); Psychologia zdrowia w poszukiwaniu pozytywnych inspiracji. Warszawa; wyd. Academica, 2008: 89-100.

Tobiasz-Adamczyk B.: Badania nad jakością życia chorych [w] Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby. Kraków, 1998: 138-143.

Wilsz J.: Teoria pracy. Kraków; Impuls; 2009: 15-16.

Włodarczyk-Śpiewak K.: Aspekty jakości życia a poziom satysfakcji życiowej Polaków: 513-526.

Lee H., Hwang S., Kim J., Daly B.: Predictors of life satisfaction of Korean nurses. Journal of Advanced Nursing, 2004; 48(6): 632-641.

Mirfarhadi N., Moosavi S., Tabari R.: Life satisfaction and its determinants: a survey on Iranian nurses population. Journal of Paramedical Sciences (JPS),2013 ; 4: 11-15.

Domek B., Wysokiński M., Fiecki W., Kulina D i wsp.: Satysfakcja z życia słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku. Fidecki W., Sienkiewicz Z., Wysokiński M. (red): Wybrane zagadnienia medyczno-społeczne z opieki geriatrycznej. Warszawa, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2016: 76-85.

Jakubowska E., Jakubowski K., Cipora E.: Satysfakcja z życia chorych z cukrzycą. Problemy Higieny i Epidemiologii., 2010; 91(2): 308-313.

Kapela Ilona., Bąk E., Krzemińska S. A., Foltyn A.: Ocena poziomu akceptacji choroby i satysfakcji z życia u chorych na raka jelita grubego leczonych chemioterapią. Pielęgniarstwo i zdrowie publiczne, 2017; 26(1): 53-61.

Woźniak E. B., Fidecki W., Wysokiński M., Wrońska I. i wsp.: Samoocena satysfakcji z życia studentów pielęgniarstwa. Wysokiski M., Sienkiewicz Z., Fidecki W. (red.): Wybrana aspekty życia studentów kierunków medycznych. Warszawa, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2016: 98-107.

Nylenna M., Gulbrandsen P., Førde R., Aasland G. O.: Unhappy doctors? A longitudinal study of life and job satisfaction among Norwegian doctors 1994 – 2002. BMC Health Services Research,2005, 5: 44.

Papathanasiou V. I., Kleisiaris F. C., Tsaras K., Fradelos C. E., Kourkouta L.: General Satisfaction Among Healthcare Workers: Differences Between Employees in Medical and Mental Health Sector. Mater Sociomed, 2015; 27(4): 225-228.

CBOS. Zadowolenie z życia. Komunikat z badań. 2016; 4: 1-14.

Kliszcz J., Nowicka- Sauer K., Trzeciak B., Sadowska B.: Poziom lęku, depresji i agresji u pielęgniarek, a ich satysfakcja z życia i pracy zawodowej. Medycyna pracy, 2004; 55(6): 461-468.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1000970

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Klaudia Olga Jakubowska, Mariusz Wysokiński, Wiesław Fidecki, Ewelina Snopek

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)