Knowledge of the inhabitants of Lubelskie region on proper eating habits

Dorota Weber, Andrzej Stanisławek, Dorota Nalepa

Abstract


Introduction

 

Due to the fact that care about health, where proper eating habits are one of its constituents, exerts a strong impact on both social and economic life of a country, it is not just an individual case of each person, but a public matter.  The state of health status is obviously subject to a number of factors. However, the habits and customs with regard to daily habits are of particular importance due to the significance of food for the physical existence of each human body. These habits are formed in childhood and youth, however they undergo modifications throughout the whole life. Quite frequently the possessed knowledge is not a sufficient motivation to make great changes in the manner of eating, thus it does not change the eating habits.

The aim of the paper is to determine the level of knowledge of clinic patients, selected at random, on proper eating habits.

Materials and methods

The research was conducted during the period of January-February 2016 year in a Lublin clinic. The investigation comprised 148 respondents. The method used in the research was a diagnostic survey, and the selected technique was a questionnaire conducted among the respondents, using a birth certificate, an interview and an anthropometric study. The study included 148 persons, who were further divided into two groups: students and workers. The respondents were the inhabitants of Lublin and nearby villages. The survey findings underwent a static programme analysis in Statistica 9.1 software (StatSoft, Poland).

Conclusions

The identification of nutritional knowledge and dietary behaviours of consumers as well as determination of the level and diversity of their nutritional awareness should become the basis for the preparation of guidelines on the content of broadcasts in order to promote healthy eating habits among consumers of different groups.


Keywords


knowledge, proper eating habits

Full Text:

PDF (Polski)

References


Brzezińska A.: Społeczna psychologia rozwoju. Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2005.

Wojnarowska B.: Poszukiwanie nowych wskaźników oraz sposobów pomiaru i monitorowania zdrowia dzieci i młodzieży. Zdr. Publ. 1999, 1(29), 59.

Ostrowska A.: Styl życia a zdrowie. Z zagadnień promocji zdrowia. Wyd. IFiS PAN, Warszawa 1999, 180–189.

Stanowisko ekspertów Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego (PTP) i Polskiego Towarzystwa Badań nad Miaż- dżycą (PTBnM) dotyczące przeciwdziałania stanom niedoborowym wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 w żywieniu kobiet w ciąży, niemowląt i dzieci w Polsce. Czynniki Ryzyka 2007, 51(1), 3–4

Ziemlański Ś., 1998. Zalecenie żywieniowe dla ludności w Polsce. IŻŻ, Warszawa

.Kowrygo B., 2000. Studium wpływu gospodarki rynkowej na sferę żywności i żywienia w Polsce Rozprawy naukowe i monografie. Wyd. SGGW, Warszawa

Gronowska-Senger A., 2005. Zachowania żywieniowe Polaków w świetle zaleceń FAO/WHO z 2003 roku. W: Materiały konferencyjne „Konsument żywności i jego zachowania w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej”. Wyd. SGGW, Warszawa

Waśkiewicz A.: Jakość żywienia i poziom wiedzy zdrowotnej u młodych dorosłych Polaków – badanie WOBASZ. Probl. Hig. Epidem. 2010, 91(2), 233–237.

Jarosz M., Rychlik E.: Epidemia otyłości – jaka przyszłość nas czeka? Gastroenterol. Pol. 2010, 17(1), 47–52.

Chlebna-Sokół D., Zbęk E., Sobczak M., 2007. Health behaviour of Polish children, youth and selected groups of hound adults – literature review. Zdrowie Publiczne 117 (1), 63-67

Kołłajtis-Dołowy A., Kasińska M., Pietruszka B., 2005. Niektóre zachowania żywieniowe wybranej grupy młodzieży i ich uwarunkowania. W: Konsument żywności i jego zachowania w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. Wyd. SGGW, Warszawa, 71-81
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1009714

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Dorota Nalepa

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)