Extreme weather events in Poland in the 21st century

Jacek Tylkowski

Abstract


This papers presents the temporal and spatial variation in the occurrence of extreme weather events in Poland which are not recorded by the Institute of Meteorology and Water Management at its meteorological stations. On the grounds of the European Severe Weather Database, the study covered the occurrence of weather geo-threats such as: avalanche, dust devil, funnel cloud, gustnado, large hail, ice accumulation, damaging lightning, heavy rain, heavy, snowfall, tornado, severe wind within 2000-2016. The study also includes a case study on the extreme weather event called a bow echo which took place on 12 August 2017 and caused fatalities and significant economic losses within 6 voivodeships.

Keywords


extreme weather events, tornado, storms, geo-threats, bow echo, Poland

Full Text:

PDF

References


Araźny A., Przybylak R., Vízi Z., Kejna M., Maszewski R., Uscka-Kowalkowska J., 2007: Mean and extreme wind velocities in Central Europe 1951–2005 (on the basis of data from NCEP/NCAR Reanalysis Project). Geographia Polonica 80 (2): 69–78.

Brooks H. E., Marsh P. T., Kowaleski A. M., Groenemeijer P., Thompson T. E., Schwartz C. S., Shafer C. M., Kolodziej A., Dahl N., Buckey D., 2011: Evaluation of European Storm Forecast Experiment (ESTOFEX) forecasts. Atmospheric Research 100: 538–546.

Czernecki B., Miętus M., 2011, Porównanie stosowanych klasyfikacji termicznych na przykładzie wybranych regionów Polski. Przegląd Geofizyczny LVI 3–4: 201–233.

Dotzek N., Groenemeijer P., Feuerstein B., Holzer A. M., 2009: Overview of ESSL's severe convective storms research using the European Severe Weather Database ESWD. Atmospheric Research (93): 575–586.

ESSL, 2011: European Severe Storms Laboratory. Technical Report 2011 – 01 ESWD data format specification Version 1.50 and 1.50-csv. P. Groenemeijer, Z. Liang, B. Feuerstein, S. Haeseler, A.M. Holzer, T. Kühne, pp 66.

Fujita T., 1978: Manual of downburst identification for project NIMROD. Satellite and Mesometeorology Res. Pap. No. 156, University of Chicago, Dept. of Geophysical Sciences, pp. 104.

Groenemeijer P., Kühne T., 2014: A Climatology of Tornadoes in Europe: Results from the European Severe Weather Database. American Meteorological Society 142: 4775-4790.

Groenemeijer P., Zhongjian L., Feuerstein B., Haeseler S., Holzer A. M., Kühne T., 2011: ESSL Technical Report 2011-01, ESWD data format specification Version 1.50 and 1.50-csv. http://www.essl.org.

IMGW, 2013: Vademecum Niebezpieczne zjawiska meteorologiczne. Geneza, skutki, częstość występowania. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB, Warszawa.

IPCC, 2007: Zmiana klimatu 2007: Raport Syntetyczny, 2009, Wkład Grup roboczych I, II, III do czwartego raportu oceniającego Międzyrządowego zespołu ds. zmian Klimatu (red.). Główny zespół Autorski, R.K Pachuari i A. Reisinger, Wyd. IOŚ, Warszawa.

Jania J., Zwoliński Z., 2011: Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne, hydrologiczne i geomorfologiczne w Polsce. Landform Analysis 15: 51–64.

Kaszewski B., Flis E., 2014: Meteorologiczne i klimatologiczne zdarzenia ekstremalne w polskiej literaturze. Prace Geograficzne 139: 7–20.

Lorenc H., Cebulak E., Głowicki B., Kowalewski M., 2012: Struktura występowania intensywnych opadów deszczu powodujących zagrożenie dla społeczeństwa, środowiska i gospodarki Polski. [w:] H. Lorenc (red.), Klęski żywiołowe a bezpieczeństwo wewnętrzne kraju, IMGW PIB, Warszawa: 7–32.

Słownik meteorologiczny, 2003: T. Niedźwiedź (red.). PTGeof./IMGW, Warszawa.

Trepińska J.B., 2007: Katastrofalne zdarzenia pogodowe jako zagrożenia cywilizacyjne. [w:] J. Szkutnicki, U. Kossowska-Cezak, E. Bogdanowicz, M. Ceran (red.), Cywilizacja i żywioły. PTGeof., IMGW, Warszawa: 29–39.

Tylkowski J., 2017: Ekstremalne zdarzenia pogodowe w strefie brzegowej Zatoki Pomorskiej. [w:] A. Kostrzewski, M. Winowski (red.), Geoekosystem wybrzeży morskich (3), Poznań-Biała Góra: 82–90.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1000972

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author (s) 2017

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)