Breast cancer – an existential or an aesthetic crisis? A qualitative Analysis of the brest reconstruction decision making

Anna Brandt

Abstract


Breast reconstruction is part of a comprehensive approach to treating breast cancer. The basic contraindication is confirmed generalization of the disease. The purpose of breast reconstruction is primarily to improve the quality of life and to minimize the sense of grief and the fear of accepting the partner's body as a result of a resection of the gland. The aim of the study was to investigate the motivation of women to undergo reconstructive surgery. An interview was conducted with fourteen women after a mastectomy: seven women after breast reconstruction (two followed by a simultaneous reconstruction - simultaneously with a mastectomy) seven with no reconstruction (including one who had opted for the procedure and had a fixed date of three Women who are in the process of deciding to undergo surgery, the woman who has considered the decision to reconstructive surgery, but eventually resigned, two women who had abandoned the decision to reconstruct the breast from the beginning). In view of the results obtained, the purpose of breast reconstruction surgery is primarily to improve the quality of life and to minimize the sense of injury and fears associated with body acceptance after mastectomy. Women who do not make decisions explain this with fear of pain or disease progression. Among the reasons there are also the advanced age and the fact that reconstruction can be considered a manifestation of vanity.


Keywords


crisis, breast cancer, mastectomy, breast reconstruction

Full Text:

PDF

References


Alderman A., Kuzon W., Wilkings E. (2006). A two-year prospective analyses of trunk function in TRAM breast reconstructions. Plastic and Reconstructive Surgery, 117, s. 2131-2138.

Atisha D., Alderman A., Lowery J., Kuhn L., Davis J., Wilkins E. (2008). Prospective Analysis of Long-term Psychosocial Outcomes in Breast Reconstruction. Annals of Surgery. 247, s. 1019-1028

Badura-Madej W. (1996). Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej. Wydawnictwo INTERAT, Warszawa

Bąk M. (2007). Postawa ciała w płaszczyźnie strzałkowej po mastektomii aktywnie uczestniczące w rehabilitacji ruchowej. Fizjoterapia. 16, 4, s. 35-43

Brandt A., Przybyła-Basista H. (2016) Decyzja o rekonstrukcji piersi u kobiet po mastektomii – motywy, obawy, percepcja efektów. Psychoonkologia, 20, 1, s. 17

Brandt, A., Buszman, K. (2016). Za gruba, za chuda, nieładna – problem społecznej stygmatyzacji osób o ciele „nieidealnym”. Społeczeństwo i Edukacja, 20,1 ,s. 103-115

Buszman, K., Brandt, A. (2016). Ciało poza społecznym kanonem piękna – ciało odrzucone: perspektywa osób o ciele „nieidealnym” Społeczeństwo i Edukacja, 20

Chwałczyńska A., Woźniewski M., Rożek-Mróz K., Malicka I. (2004). Jakość życia -po mastektomii. Wiadomości Lekarskie. 7-8, 57, s. 312-316.

Heszen-Niejodek I. (red.) (1995). Doświadczenie kryzysu – szansa rozwoju czy ryzyko zaburzeń?. Wydawnictwo UŚ, Katowice

Izdebski P. (2007). Psychologiczne aspekty przebiegu choroby nowotworowej piersi. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

Jabłoński M., Furgał M., Dudek D., Zięba A. (2008). Miejsce psychoonkologii we współczesnej psychiatrii. Psychiatria Polska”, 5, 42, s. 749-765.

Konarski Ł. (2010), Nowatorska metoda rekonstrukcji piersi. Ale NFZ jej nie refunduje. Zródło: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,7848984,Nowatorska_metoda_rekonstrukcji_piersi__Ale_NFZ_jej.html (pobrane 20.05.2017)

Kruszewski W., Kopacz A., Wojtacki J., Gryglewski G., Skokowski J., Szyszko K. (1999). Podejście kobiet do amputacji i rekonstrukcji sutka. Psychoonkologia. 4, s. 1-10

Kubacka-Jasiecka D. (2006). Funkcjonowanie emocjonalne kobiet po mastektomii z perspektywy rozważań nad wzorem zachowania typu C (WZC). Sztuka Leczenia. 1-2, 12, s. 31-48

Kubacka-Jasiecka D. (2008). Ja cielesne i problematyka identyfikacji z ciałem w kontekście wartości współczesnej kultury i zdrowia. [W:] Heszen I., Życińska J. (2008). Psychologia zdrowia. W poszukiwaniu pozytywnych inspiracji. Wydawnictwo Academica, Warszawa

Kübler-Ross E. (2007). Rozmowy o śmierci i umieraniu. Media Rodzina, Poznań

Lewandowska K., Bączek G. (2009). Funkcjonowanie kobiet po mastektomii jako ocena efektywności leczenia, opieki pielęgniarskiej oraz edukacji. Ginekologia Praktyczna. 3, s. 12-16

Mazurek E. (2012) Obraz siebie kobiet po rekonstrukcji. Nowiny Lekarskie. 81, 3, s. 281-287

Mika K. (2005). Po odjęciu piersi. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa

Nowicki A., Nikiel M. (2006). Operacje odtwórcze piersi, ocena satysfakcji pacjentek. Współczesna Onkologia. 2, 10, s. 45-50

Ominy J., Nwodom M. (2014). Psychological impact of mastectomy and breast reconstruction. International Journal of Science and Research. 3, 11, s.554-556

Pockaj B., Degnim A., Boughey J., Grey R., McLaughlin (2009). A. Quality of life after breast cancer: what have we learned and where should we go next? Journal of Surgical Oncology. 99, s. 447-455

Połom K., Murawa D., Wasiewicz J. (2009). Rekonstrukcja gruczołu piersiowego u chorych leczonych z powodu raka piersi. Przegląd piśmiennictwa. Współczesna Onkologia ,6, 13, s. 304-308

Pusic A., Chen C., Cano S., Klassen A. ( 2007). Measuring Quality of Life in Cosmetic and Reconstructive Breast Surgery: A Systematic Review of Patients Reported Outcomes Instruments. Journal of Plastic and Reconstructive Surgery9, 15, s. 823-833

Stanton A., Danoff-Burg S., Cameron C., Bishop M., Collins C., Kirk S., Sworowski L. (2000). Emotionally Expressive Coping Predicts Psychological and Physical Adjustment to Breast Cancer. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 5, 68, s. 875-882

Strukiel E., Mess E., Twardak I., Lisowska A. (2008). Problemy pielęgnacyjne, psychiczne i społeczne chorych na raka piersi leczonych chemioterapią. Onkologia Polska. 4, 11, s. 181-184

Tchórzewska H. (2002). Rehabilitacja psychofizyczna po mastektomii. Zwalczanie Nowotworów. 1, 2, s. 78-82

Ueda S., Tamaki Y., Yano K., Okishiro N., Shimazu K., Noguchi S. (2008). Cosmetic outcome and patient satisfaction after skin-sparing mastectomy for breast cancer with immediate reconstruction of the breast. Surgery. 3, 143, s. 414-425
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.999750

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)