Impact of physical activity on balance in people over 65 years of age

Justyna Rak, Kamila Fajkiel, Klaudia Walkowiak, Sylwia Błędowska, Nataliia Badiuk

Abstract


The cause of aging society is the significant prolongation of life expectancy. With the aging process, there is progressive and permanent decrease in functional reserves and deterioration of homeostasis control. [1,2,3,4] By degenerative changes, there is imbalance and hence the frequency of falls, and therefore regular physical activity is important to restore, maintain, and maintain independence. [3,4,5,6] The study was performed by a patient aged 86, 56 kg and a height of 149 cm. Equilibrium assessment was performed using static posturography and the Four Squar Step Test (FSST) before and after a 10-day rehabilitation session under the supervision of a physiotherapist. The results of the exercise were improved in the test and posturography test with open eyes, while deterioration was indicated in the eyes with closed eyes.


Keywords


physical activity, balance, people 65 years of age

Full Text:

PDF (Polski)

References


Golec J. i wsp., Ostry Dyżur. Ocena zaburzeń równowagi oraz postawy ciała w chorobie zwyrodnieniowej i osteoporozie. 2015; 8(1): 170-174

Polak A. i wsp. Poznawczy i praktyczny wymiar gerontologii- interdyscyplinarnej nauki o starzeniu się i starości. Gerontologia Polska, 15(3): 51-53

Łój G. Rehabilitacja a jakość życia osób starszych. Gernotologia Polska, 15(4): 153-157

Żak M. Rehabilitacja osób po 80. Roku życia. Gerontologia Polska, 13(3): 200-205

Borowicz A.M. Problem upadków u osób starszych, Kinezyterapia, 2014; 2: 21-26

Gorzkowska A., Opala G. Rehabilitacja w wieku podeszłym. Postępy Nauk Medycznych, 2010; 6: 492-498

Szpringer M. i wsp. Upadki i urazy wieku geriatrycznego. Studia Medyczne, 2008; 9: 77-81

Ostrowska B. i wsp. Ocena równowagi i chodu u starszych osób pensjonariuszy domu opieki społecznej. Fizjoterapia, 2010; 18(4); 40-48

Borzym A. Upadki osób w podeszłym wieku, przyczyny, konsekwencje, zapobieganie. Psychogeriatria Polska, 2009; 6(2): 81-88

Mazurek J., Rymaszewska J., Lurbiecki J. Specyfika i czynniki warunkujące skuteczność fizjoterapii osób starszych w świetle najnowszych doniesień. Nowiny Lekarskie, 2012; 81(1): 70-74

Edbom-Kolarz A., Marcinkowski J.T Upadki osób starszych- przyczyny, następstwa, profilaktyka. Hygeia Public Health, 2011: 46(3); 313-318

Whitney S.L. i wsp. The Reliability and Validity of the Four Square Step Test for People With Balance Deficits Secondary to a Vestibular Disorder. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 2007; 88(1): 99-104

Gębka D., Kędziora-Kornatowska K. Korzyści z treningu zdrowotnego u osób w starszym wieku. Probl Hig Epidemiol, 2012; 93(2): 256-259

Jajor J. i wsp. Specyfika rehabilitacji ruchowej osób starszych. Nowiny Lekarskie, 2013; 82(1): 89-96

Kaczmarczyk M., Trafiałek E. Aktywizacja osób w starszym wieku jako szansa na pomyślne starzenie. Gerontologia Polska; 15(4): 116-118

Kuczyński M. i wsp. Podstawy oceny równowagi ciała: czyli co, w jaki sposób i dlaczego powinniśmy mierzyć? Medycyna Fizykalna, 2012; 4(18)

Gębska M. i wsp.Presbyastasus- terapia zaburzeń równowagi i kontroli postawy. Pomeranian J Life Sci, 2016; 62(2): 53-37

Ocetkiewicz T., Skalska A., Grodzki T. Badanie przy użyciu platformy balansowej- ocena powtarzalności metody. Gerontologia Polska, 14(1):144-148

Wiszomirska I. i wsp. Ocena równowagi statycznej i dynamicznej u kobiet młodszych, starszych i z dysfunkcją narządu wzroku. Postępy rehabilitacji, 2013; 3: 33-39

Kaźmierczak U. i wsp. Ocena równowagi statycznej z wykorzystaniem platformy posturograficznej u osób słabowidzących i niewidomych. Journal of Education, Health and Sport, 2016; 6(8): 102-112

Błaszczyk J.W., Czerwosz L. Stabilność posturalna w procesie starzenia się. Gerontologia Polska, 13(1): 25-36

Strzecha M., Knapik H. Znaczenie kliniczne rzetelności pomiarowej narzędzi diagnostycznych stosowanych do oceny postawy ciała. Gabinet Fizjoterapeuty, 4/2014

Jasińska K. Równowaga ciała osób po udarze mózgu w pozycji stojącej na podstawie badań posturograficznych. Fizjoterapia 2015; 23(4): 33-42

Fadak D. i wsp. Ocena wpływu fizjoterapii na równowagę w pozycji stojącej w grupie pacjentów po udarze mózgu określona na podstawie badań posturograficznych. Acta Bio-Optica et Indormatica Medica, 2010; 3(16)

Zajdel K. i wsp. Użyteczność posturografii i prób kalorycznych w wybranych schorzeniach neurologicznych. Przegląd Lekarski, 2009; 66(11)

Zamysłowska- Szmytke E., Śliwińska-Kowalska M. Badania układu równowagi dla potrzeb medycyny pracy. Otorynolaryngologia, 2012; 11(4): 139-145

Dite W., Tample V.A. A clinical test of stepping and change of direction to identify multiple falling older adults. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 2002; 83(11): 1566-1571

Dite W, et al. Arch Phys Med Rehabil. 2002; 83: 1566–1571.

Whitney SL, et al. Arch Phys Med Rehabil. 2007; 88: 99–104

.Blennerhassett JM, et al. Phys Med Rehabil. 2008; 89: 2156–2161

Zoe Langford, The Four Square Step Test, Journal of Physiotherapy 61 (2015) 162. 31

Salis JS, Samuel AJ. Four Square Step Test in Children with Typical Development: Test-Retest and Inter Rater Reliability-A Pilot Study. Paper Presented at: Physioaccord 2014-National Physiotherapy Conference; 2014 Jan, 17- 18; Bangalore, India

Blennerhassett JM, Jayalath VM. The Four Square Step Test is a feasible and valid clinical test of dynamic standing balance for use in ambulant people poststroke. Arch Phys Med Rehabil 2008;89:2156-61
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.999558

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Justyna Rak, Kamila Fajkiel, Kamila Fajkiel, Klaudia Walkowiak, Klaudia Walkowiak, Sylwia Błędowska, Sylwia Błędowska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)