The role of the family in the context of the psychological well-being of the oncologically ill person

Agnieszka Nymś-Górna

Abstract


It will be shown how valuable the cancer is to support the family, friends and wider society. From the psycho-oncology I will present forms of support and ways to cope with the difficulties (including emotional). It will be very important to show difference kind of barriers in life of oncologically ill people and theirs families.


Keywords


oncology, patient, family, support, treatment

Full Text:

PDF

References


Jabłoński M., Furgał M., Dudek D., Zięba A. (2008), Miejsce psychoonkologii we współczesnej psychiatrii, Psychiatria Polska, tom XLVII, nr 5.

Kacperczyk A. (2006), Wsparcie społeczne w instytucjach opieki paliatywnej i hospicyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Kowalska K., Podymniak E. red. n. (2013), Gdy bliski choruje. Poradnik dla rodzin i opiekunów osób z chorobą nowotworową, Primopro, Warszawa.

Kübler-Ross E. (2007), Rozmowy o śmierci i umieraniu, Media Rodzina, Poznań.

Kuryś K. (2010), Urodzenie pierwszego dziecka jako wydarzenie krytyczne w życiu kobiet i mężczyzn, Impuls, Kraków.

Muszyński H. (1995), Biograficzne teorie rozwoju i ich znaczenie dla teorii opieki, [w:] red. Z. Dąbrowski, F. Kowalewski, Pedagogika opiekuńcza jako dyscyplina naukowa i przedmiot studiów – samookreślenie, stan, zastosowanie, WSP, Olsztyn.

Pietrzyk A. (2006), Ta choroba w rodzinie. Psycholog o raku, Impuls, Kraków.

Raport z badań CBOS (2008), Polacy o niepokojach, zagrożeniach i oczekiwaniach dotyczących zdrowia psychicznego, Warszawa, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2008/K_105_08.PDF.

Raport z badań na zlecenie AXA Życie i Fundacji Społecznej „Ludzie dla ludzi” (2014), Choroba nowotworowa – doświadczenia pacjentów, http://ludziedlaludzi.pl/database/uploads/file/Choroba%20nowotworowa%20-%20do%C5%9Bwiadczenia%20pacjent%C3%B3w.pdf.

Stewart J. (2003), Komunikacja interpersonalna: kontakt między osobami, [w:] red. J. Stewart, Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, PWN, Warszawa.

Weis M. (2008), Choroba nowotworowa jelita grubego a styl życia, [w:] red. J. Bulska, Zagrożenia zdrowia chorobami cywilizacyjnymi, Impuls, Kraków.

Wielgosz E. (1999), Wychowanie dzieci niesprawnych somatycznie, [w:] red. I. Obuchowska, Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.998578

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)