Athlete's affiliation to a Polish sports association

Daria Pałucka

Abstract


The aim of the article is to describe the relation of the athlete's affiliation to a Polish sports association. It draws primarily attention to the concept and the legal nature of the sport licences, which are the "foundation" of the relationship. The relation of affiliation is shaped by the list of reciprocal rights and obligations of an athlete and a specific Polish sports association. The author also points to the relationship between relation of affiliation and membership in the national team and the employment relationship
in a sports club as well.


Keywords


athlete, polish sports association, professional sport, sports licence

Full Text:

PDF

References


Bojarski M., Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej w sporcie (w:) Odpowiedzialność dyscyplinarna w sporcie, red. A.J. Szwarc, Poznań 2001

Cajsel W., Podstawy prawne zatrudniania zawodników profesjonalnych, Toruń 2004

Gawlik Z., Komentarz do art.471 Kodeksu cywilnego (w:) Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania - część ogólna, red. A. Kidyba, Lex 2014.

Giersz A., Cele i założenia ustawy o sporcie (w:) Ustawa o sporcie, A.J. Szwarc (red.), Poznań 2011

Kijowski A., Stosunki prawne sportowców z klubami sportowymi (w:) Status prawny sportowców, A.J. Szwarc (red.), Poznań 2001

Kolasiński M.K., Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 października 2010 r. (sygn. akt P 10/10), PiP 2011/12

Krześniak E.J., Kluby i organizacje sportowe w prawie polskim na tle rozwiązań zagranicznych, Warszawa 2016

Radke H., Licencje sportowe (w:) Leksykon prawa sportowego, 100 podstawowych pojęć, M. Leciak (red.), Warszawa 2017,

Pałucka D., Obowiązek przynależności polskiego związku sportowego do międzynarodowej organizacji sportowej, Ius Novum, Vol. 10 no. 4

Szwarc A.J., Prawna reglamentacja sportu w ustawie o sporcie,[w:], Ustawa o sporcie, red. A.J. Szwarc, Poznań 2011

Wach A., Licencje w polskim sporcie, Sport Wyczynowy 1996/9-10

Wach A., Stosunki prawne sportowców ze związkami i federacjami sportowymi (w:) Status prawny sportowców, A.J. Szwarc (red.), Poznań 2001

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2016 r., poz. 176 ze zm.)

Dz. U. z dnia 17 sierpnia 2005 r. ze zm.

Wyrok TK z dnia 19 października 2010 r., P 10/10, OTK nr 8A/2010, poz. 78

Wyrok SN z dnia 16 grudnia 2009 r., I CSK 160/09, Lex nr 610165.

Karta praw i obowiązków zawodnika kadry narodowej polskiego związku tenisa stołowego, dostępna na stronie internetowej: http://www.pzts.pl/files/www/ogolne/20131228_kartapraw.pdf

Przepisy Sportowo - Organizacyjne Polskiego Związku Piłki Siatkowej z dnia 12 kwietnia 2017 r., dostępne na stronie internetowej: https://www.pzps.pl/pl/zwiazek/wydzialy/rozgrywek/przepisy-sportowo-organizacyjne/70-przepisy-sportowo-organizacyjne

Regulamin Licencjonowania Zawodników Polskiego Związku Sportu Lotniczego z dnia 26 listopada 2016 r., dostępny na stronie internetowej: http://bip.aeroklub-polski.pl/files/2014/01/Regulamin-Licencjonowania-Zawodników-2016-2.pdf

Uchwała Zarządu PZLA z dnia 15.04.2016 r. w sprawie zasad przyznawania zawodnikom licencji na udział we współzawodnictwie w lekkoatletyce, dostępna na stronie internetowej: http://www.pzla.pl/index.php?_a=1&kat_id=26&_id=10633
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.998202

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)