Palliative care and the growing health needs of older people in Poland

Bartłomiej Drop, Agnieszka Barańska, Ewelina Firlej, Mariola Janiszewska, Marian Jędrych

Abstract


The development of medicine and new technologies allows for more effective disease diagnosis and early treatment. Life time was significantly extended for both men and women. Society in Poland and other European countries is aging. The number of people in working age is declining, while the proportion of the oldest age groups is increasing. The aging process is accompanied by an increase in the incidence of senile diseases, chronic diseases such as malignant diseases.

The purpose of palliative care is to improve the quality of life of a chronically ill person and family. Palliative care is a holistic approach to the patient, focuses on alleviating suffering, pain, and eliminating psychological, social and spiritual problems. Unfortunately, access to palliative and hospice benefits is still insufficient. Waiting time for health services and especially palliative and hospice care exceeded the socially and medically unacceptable level.

Health education is needed to target chronically ill persons, their families and the general public to explain the substance of palliative care, opportunities and what it offers. It is essential for the European countries to respond to the growing health needs of seniors. The reorganization of the health sector should be at local, regional and national levels.


Keywords


senior, palliative care, hospice care, aging

Full Text:

PDF (Polski)

References


Biuro Analiz i Dokumentacji. Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych. Starzenie się społeczeństwa polskiego i jego skutki. Opracowania Tematyczne OT-601. Kancelaria Senatu, kwiecień 2011,Warszawa 2011.

Bojar W. Przeciętne dalsze trwanie życia w Polsce i jego determinanty. Acta UL Fol Oecon 2015, 4(315): 19-20, http://dx.doi.org/10.18778/0208-6018.315.02

GUS. Ludność w wieku 60+. Struktura demograficzna i zdrowie, data publikacji 15.03.2016

GUS. Prognoza ludności na lata 2014-2050, Warszawa 2014.

de Walden-Gałuszko K. Podstawy opieki paliatywnej. PZWL, Warszawa 2007: 1.

Starość nie jest chorobą! http://raciborz.com.pl/2005/10/01/starosc-nie-jest-choroba.html, dostęp z dnia 20.01.2017

de Walden-Gałuszko K, Kaptacz A. Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej i hospicyjnej. PZWL, Warszawa 2008: 14.

Słownik łacińsko-polski, Warszawa 1999, 4: 13-14.

Kurczewska U, Jasińska M, Orszulak-Michalak D. Opieka paliatywna w Polsce – wybrane zagadnienia. Część I. Założenia, organizacja i funkcjonowanie opieki paliatywnej. Opieka farmaceutyczna. Farm Pol 2010, 66(2): 93-94.

Simpson JA, Weiner ED. The Oxford English Dictionary. Oxford 1989, 11: 101-102.

Sepulveda C. i wsp. Palliative Care: The World Health Organization’s Global Perspective. J Pain &Symptom Management 2002, 24(2): 91-96.

Rada Europy. Wytyczne (Rekomendacje) Rec (2003) 24 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich dotyczące organizacji opieki paliatywnej. Komitet Ministrów 12 listopada 2003 na 860 Konferencji Zastępców Ministrów.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz.U.13.1347)

Greenhalgh T, Hurwitz B. Narrative based medicine: Why study narrative? BMJ 1999, 318: 49 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.318.7175.48 (Published 02 January 1999).

Łuczak J. Opieka Paliatywna. Medycyna Paliatywna-medycyna bez bólu, http://hospicjum-palium.pl/nowy/public/wydarzenia10/czytelnia2.pdf, dostęp z dnia 20.01.2017

Twycross RG. Care of the terminally ill patient. Triangle 31, 1992: 1-7.

Kuźmicz I, Repka I, Chmie I. Wybrane aspekty pomiaru jakości umierania i śmierci w opiece paliatywnej. Hygeia Public Health 2016, 51(3): 262-263.

Opieka paliatywna i hospicyjna, http://www.mz.gov.pl/leczenie/opieka-paliatywna-i-hospicyjna/, dostęp z dnia 20.01.2017

Organizacja opieki paliatywno-hospicyjnej w Polsce, http://www.hospicjum.krakow.pl/hospicjum/fofor/organizacja_opieki.pdf, dostęp z dnia 20.01.2017

Zarządzenie NR 54/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna

Buss T, Lichodziejewska-Niemierko M. Opieka paliatywna w Polsce-od idei do praktyki (również lekarza rodzinnego). Forum Med Rodz 2008, 2(4): 277-285.

GUS. Raport Zdrowie i ochrona zdrowia w 2014 roku, data publikacji 31.12.2015

UCHWAŁA RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020 (M.P. z 2014. NR 238, poz. 118)

Gujski M, Kalbarczyk WP, Tytko Z i wsp. Zdrowie priorytetem politycznym państwa-analiza i rekomendacje. Instytut Ochrony Zdrowia, Warszawa 2013.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.971308

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Bartłomiej Drop, Agnieszka Barańska, Ewelina Firlej, Mariola Janiszewska, Marian Jędrych

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)