Administration Workers Knowledge on First Aid

Ewelina Karolina Kucharska

Abstract


Introduction and Aim

Today, more and more emphasis is placed on training, awareness, change. People want to feel safe - this is one of the needs, according to the pyramid Maslow. To achieve this, training, knowledge acquisition and refinement are needed.

Knowledge of the principles of first aid is important because it can save human life. Information about the scope of rescue and help we acquire in everyday life and in training, which aims to take care of the employee, the will to help, showing that everyone has the choice and influence on what they do, reaching people's awareness, imaging the threats and How to avoid them. The purpose of this paper is to analyze and estimate the level of knowledge and awareness about first aid among office workers. By showing what are the effective forms of training and how important first-aid skills are, I'm looking for answers as the average worker knows first aid, or should there be even more emphasis on training in the field.

Material and Methods

The research was conducted in the form of a questionnaire. Respondents who were administrative and office workers working in the city with over 100,000 inhabitants, in the city to 10,000 inhabitants and in the country, answered questions about their first aid knowledge.

Results

The results are presented in descriptive. After completing the survey, respondents answered specific questions.

Conclusions

The conclusion of the questionnaire replies is that there is too little first aid training, especially among rural and urban workers below 10 000 000 inhabitants.


Keywords


first aid, training, risk, staff clerical

Full Text:

PDF (Polski)

References


Blicharz M., Biernacka B., 2016. Poziom wiedzy społeczeństwa na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Wydział Nauk o Zdrowiu, Aspekty zdrowia i choroby Tom 2. 35–49.

Buchfelder M., Buchfelder A., 2011. Podręcznik pierwszej pomocy, Wyd. Lekarskie PZW, Warszawa. 17-20.

Dołęgowski B., Janczała S., 2010. Co pracownik powinien wiedzieć o bhp, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp.z o.o. Gdańsk, Wyd. 3 wg stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2010 r. 13-39.

Goniewicz M., 2015. Pierwsza pomoc. Podręcznik dla studentów, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa. 13-16, 26-41.

Kędzierska M., 2011. Wykorzystanie środków dydaktycznych w procesie projektowania działań szkoleniowych, CNBOP-PIB Zakład Szkoleń. 1-26.

Kolemba M., 2014. Przydatne narzędzia w pracy wykładowcy akademickiego - jak motywować współczesnego studenta, Uniwersytet w Białymstoku Wydział Pedagogiki i Psychologii, Zakład Psychologii Społecznej i Rozwoju Człowieka. 46-53.

Krause M., 2012. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Podstawowe wymagania i wytyczne, Wyd. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Wyd. 2. Poznań. 5-15.

Leszczyszyn A., 2016. Rola szkoleń i Coachingu w procesie budowania i rozwoju kapitału ludzkiego organizacji, Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Numer 1/2016 (6). 1-14.

Liwo M., 2013. Bezpieczeństwo pracy (środowiska pracy) a pierwsza pomoc i ratownictwo medyczne, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, 17-24.

Pagieła J., Wolniak R., 2013. Nowe jakości szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Organizacja i Zarządzanie z.67. 75-86.

Rączkowski B., 2006. Szkolenie wstępne BHP. Instruktaż ogólny, Ośrodek Doradztwa im Doskonalenia Kadr Sp.z o.o. Gdańsk. 3-14.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz 1860 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.).

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. (j.t. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm).

Szaniawska D., Wolnowska A., 2015. Moduł doskonalenie jakości procesów dla kierunków kształcenia inżynieria produkcji i logistyka, Czasopismo General and Professional Education, numer 2. 73-83.

Szlązak J., Szlązak N., 2010. Bezpieczeństwo i higiena pracy, Wyd. AGH, Wyd. 2. Kraków. 11-18, 91-102.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks Karny, Artykuł 164.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks Pracy, Artykuł 209.

Wieczorek, Z., 2011. BHP w biurze i urzędzie. Szkolenia w dziedzinie BHP pracowników administracyjno-biurowych z przykładami, Wyd. Wiedza i Praktyka, Warszawa. 5-19.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.999541

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Ewelina Karolina Kucharska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)