Physical activity of women during natural delivery

Agata Wawryków, Katarzyna Korabiusz, Anna Fabian - Danielewska, Mirela Niedzielska, Inga Janik, Paweł Wawryków

Abstract


Physical activity is one of the main methods that helps in reducing pain and has a great effect during delivery. It can benefit both mother and child. Physical activity reduces fear and tension during labor and also makes breathing easier. Every woman should be allowed to choose the best and most comfortable body position during labor, usually the vertical position is chosen. It accelerates cervical dilatation, and in the second phase of  the childbirth, causes that babies head much easier falls into the birth canal. Moreover, activity during delivery is a very important factor that can improve pain relief. Delivery rooms should be equipped with exercise equipment like: ropes and wallbars, big balls, childbirth stools.

Keywords


physical activity, childbirth

Full Text:

PDF (Polski)

References


Czajkowski K., Rylke - Tym M.: Prowadzenie porodu fizjologicznego [w:] Szukiewicz D.: Fizjoterapia w ginekologii i położnictwie, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012, 89-94

Bręborowicz G.H.: Ginekologia i Polożnictwo. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010

Wagner, M. 2001 Nov. Fish Can't See Water: the Need to Humanize Birth. Int J Gynecol Obstet 75 (suppl 1): S25-37

Schmid V.: Znaczenie i rola bólu porodowego [w:] http://www.rodzicpoludzku.pl/Wiedza-o-porodzie/Znaczenie-i-rola-bolu-porodowego.html, dostęp: 13.09.2017

Drabik J.: Profilaktyka zdrowia – aktywność fizyczna czy aktywność ruchowa [w:] Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 5/2011

Kozłowska J: Ćwiczenia fizyczne kobiet w ciąży. Aktualne (2006 r.) stanowisko Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Med Prakt Gin Poł 2007; 5: 13-18.

Mizgier M., Jarząbek-Bielecka G., Durkalec-Michalski K.: Rola aktywności fizycznej oraz masy ciała w etiopatogenezie oraz w profilaktyce występowania ciąży obciążonej cukrzycą. Now Lek 2009; 5-6: 349-352.

Chitryniewicz J., Kulis A.: Wpływ aktywności ruchowej i zabiegów masażu na dolegliwości bólowe kręgosłupa lędźwiowego u kobiet w ciąży. Ginekol Prakt 2010; 2(105): 17-22.

Waleśkiewicz K., Kolesińska- Janowczyk N., Rajewski P. et al.: Aktywność fizyczna kobiet w ciąży. [W:] Muszkieta R, Żukow W, Napierała M, Saks E (red.): Stan i rozwój regionalnego sportu i rekreacji. Ośrodek Rekreacji, Sportu i Edukacji w Poznaniu, Bydgoszcz 2010: 192-197

Kozłowska J, Curyło M: Skutki przygotowania kobiet do porodu i połogu według zasad psychoprofilaktyki porodowej. Now Lek 2005; 2(74): 159-162.

Evenson K., Avitz D., Huston S.L. (2004) Leisure-time activity among pregnant women in the US. Peadiatr. Perinat. Epidemio. 18(2): 401.

Difiore J. (2003) Gimnastyka dla kobiet w ciąży. Wydawnictwo MUZA SA, Warszawa

Wójtowicz K., Krekora M., Krekora K. et al.: Wpływ aktywności fizycznej ciężarnych na przebieg porodu. Kwart Ortop 2011; 2: 188-196.

Rycyk M, Marczewski K: Zamojskie Studia i Materiały. Seria Fizjoterapia. 2012; 14; 1 (35): 56-62

Craft LL. Exercise and clinical depression: examining two psychological mechanisms. Psychol. Sport Exerc. 2005; 6: 151–171.

Zagórska A, Czopek A, Obniska J, Pawłowski M. Rola aktywności fizycznej w leczeniu depresji Antropomotoryka 2005; 30: 49–59

Standardy Opieki Okołoporodowej. http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/zdrowie-matki-i-dziecka/opieka-okoloporodowa/standard-opieki-okoloporodowej/ dostęp: 13.09.2017r.

Trojan G., Jaźwa P., Kultys J.: Rola i miejsce współczesnej fizjoterapii w leczeniu pacjentów chirurgicznych. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów 2005, 1, 71–76

Fundacja Rodzić po Ludzku, www.rodzicpoludzku.pl dostęp:09.09.2017r.

Butler C. Organized labor. The ins and outs of joining a gym. Diabetes Forecast. 2010, 63, 40, 42-43.

Borodulin K, Evenson K, Monda K, [et al.]. Physical activity and sleep among pregnant women. Paediatr Perinat Epidemiol.2010, 24, 45-52

Straburzynska-Lupa A, Straburzyński G. Fizjoterapia. Wydanie III rozszerzone i uzupełnione. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2003

Evenson K, Wen F. National trends in self-reported physical activity and sedentary behaviors among pregnant women: NHANES 1999-2006. Prev Med. 2010, 50, 123-128

Karowicz - Blińska A. et al: Fizjoterapia w położnictwie, Ginekol Pol. 2010, 81, 441-445

DiFranco J.T., Romano A.M., Keen R. (2007) Care Practice: Spontaneous Pushing in Upright or Gravity-Neutral Positions. The Journal of Perinatal Education. 16(3):35-38

Gupta JK, Nikodem VC: Woman's position during the second stage of labour (Cochrane Review). The Cochrane Library 2000; Issue 2, Oxford

Roberts J, Mendez-Bauer C, Wodell DA: The effects of maternal position on uterine contractility and efficiency. Birth 1983; 10: 243-249

Albers AL et al. Midwifery care measures in the second stage of labor and reduction of genital tract trauma AT birth: a randomized trial. J Midwifery and Women’s Health 2005; 50(5); 365–372

Diaz AG et al.: Vertical position during the first stage of the course of labor, and neonatal outcome. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1980; 11: 1-7

Polska Z. Rec. Olejek A. Pozycja wertykalna wykorzystywana podczas porodu. Forum Ginekologiczne 2011.

Brodziński W i wsp. Poród naturalny po przygotowaniu w szkole rodzenia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1989

Piasek G., Adamczyk-Gruszka O., Radomski P., Koźmińska M., Walczyk M.: Niekonwencjonalne metody łagodzenie bólu porodowego, Studia Medyczne 2012; 25 (1): 67– 72
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.893124

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Agata Wawryków, Katarzyna Korabiusz, Anna Fabian - Danielewska, Mirela Niedzielska, Inga Janik, Paweł Wawryków

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)