The prevention of spinal pain - a systematic review

Anna Kałużna, Krystian Kałużny, Łukasz Wołowiec, Ola Płoszaj, Walery Zukow, Bartosz Kochański, Wojciech Hagner

Abstract


The spinal pain is a big social problem and a challenge for modern medicine. The basis of therapeutic activities is prevention, which is very important in stopping the progress of this disease. The task of prevention is patient education, which is intended to increase patient awareness about the pathogenetic mechanism of the problem of spinal pain and the consequences of lack of knowledge about the health-promoting behaviors related to this problem.


Keywords


spinal pain, prevention, ergonomics

Full Text:

PDF (Polski)

References


Binek E, Olszewski J: Ocena dolegliwości bólowych u chorych z dyskopatią lędźwiową przed i po wybranych zabiegach fizjoterapeutycznych. Kwart Ortop, 2011, 2:93-99.

Hagner-Derengowska M, Kochański B, Plaskiewicz A, Kitschke E, Krajewski S, Płoszaj O, Hagner W: Kompleksowa rehabilitacja w dysfunkcjach kręgosłupa. Neurologia kliniczna w praktyce: homeostaza mózgu. Red. R. Mazur, G. Osiński, M. Trzcińska, M. Klimarczyk. Wyd. ASPEKTSPRESS, Inowrocław, 2016, 595-598.

Klimaszewska K, Krajewska-Kułak E, Kondzior D, Kowalczuk K, Jankowiak B. Jakość życia pacjentów z zespołami bólowymi odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Nurs Top, 2011, 19(1):47-54.

Kałużna A, Kałużny K, Hagner-Derengowska M, Pyskir M, Kochański B, Hagner W, Budzyński J, Żukow W: Wybrane zachowania prozdrowotne pacjentów z bólem odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa w wieku 30-50 lat. J Educ Health Sport, 2017, 7(5) 436-448.

Kałużna A, Kałużny K, Kochański B, Kluska K, Płoszaj O, Żukow W, Hagner W: Ocena wyników leczenia chronicznych bólów kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym masażem klasycznym. J Educ Health Sport, 2015, 7(9):577-586.

Plaskiewicz A, Kałużny K, Kochański B, Płoszaj O, Lulińska-Kuklik E, Weber-Rajek M, Żukow W: Zastosowanie fizykoterapii w leczeniu dolegliwości bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa. J Educ Health Sport, 2015, 5(5):11-20.

McMeeken J, Tully E, Stillman B, Nattrass C, Bygott IL, Story I: The experience of back pain in young Australians. Man Ther. 2001, 6(4):213-20.

Andersson GB: Epidemiological features of chronic low-back pain. Lancet, 1999, 354(9178):581-5.

Sienkiewicz D, Kułak W, Gościk E, Okurowska-Zawada B, Paszko-Patej G: Bóle kręgosłupa w wieku dziecięcym – kolejne wyzwanie dla współczesnej medycyny. Neurol Dziec, 2011, 20(41):129-133.

Kędra A, Czaprowski D: Częstość występowania bólów kręgosłupa u uczniów powiatu bialskiego w wieku 13-16 lat. Kwart Ortop, 2012, 3:351-360.

Sieradzki M, Krajewska-Kułak E, Van Damme-Ostapowicz K: Ocena występowania zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa w populacji studentów kierunku fizjoterapia. Probl Hig Epidemiol, 2013, 94(3):451-458.

Grochowska A, Kołpa M, Musiał Z: Wpływ otyłości na funkcjonowanie osób dorosłych. Nurs Top, 2010, 1(1):25-29.

Barańska E, Gajewska E, Sobieska M: Otyłość i wynikające z niej problemy narządu ruchu, a sprawność motoryczna dziewcząt i chłopców z nadwagą i otyłością prostą. Now Lek, 2012, 81(4):337-341.

Depa A, Drużbicki M: Ocena częstości występowania zespołów bólowych lędźwiowego odcinka kręgosłupa w zależności od charakteru wykonywanej pracy. Przegl Med Uniw Rzesz, 2008, 6(1):34-41.

Lisiński P, Samborski W: Bóle kręgosłupa lędźwiowego kręgosłupa w grupie zawodowej fizjoterapeutów. Baln Pol, 2006, 3:156-160.

Wójcik G, Sokołowska B, Urbańczuk M, Amarowicz M: Ocena częstości występowania wybranych zmian i wad wrodzonych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego u osób zgłaszających się na badanie TK z powodu bólu grzbietu. Forum Med Rodz, 2015, 9(3):206-208.

Styczyński T: Postępy w leczeniu choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa. Reumatologia, 2013, 51(6):429-436.

Derewiecki T, Mroczek K, Duda M, Kościk M: Znajomość zasad profilaktyki dolegliwości bólowych kręgosłupa wśród mieszkańców powiatu zamojskiego. Hygeia Public Health, 2012, 47(3):365-37.

Kempf HD: Ćwiczenia kręgosłupa. Oficyna Wydawnicza Interspar, Warszawa, 2011.

Dziak A: Bóle krzyża. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 1990.

Zembaty A: Kinezyterapia. Wydawnictwo Kasper, Kraków, 2002.

Dega W.: Ortopedia i Rehabilitacja. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 1996.

Dega W: Biomechanika w patogenezie zespołu bólów w dolnym odcinku kręgosłupa u ludzi pracy. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 1977.

Kiwerski J: Rehabilitacja medyczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2007.

Knapik A, Plinta R, Kuszewski M, Znaczenie aktywności ruchowej

w profilaktyce zdrowotnej. Zdr Publ, 2004, 114(3):331-337.

Krawczak M.: Dobowy system ochrony kręgosłupa., Wychow Fiz Zdr, 2003, 50:11-16.

Łazowski J: Podstawy fizjoterapii. Wydawnictwo AWF, Wrocław, 2002.

Milanowska K: Podstawy rehabilitacji ruchowej w dysfunkcjach narządu ruchu, Tom I. Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa, 1981.

Nowotny J: Podstawy fizjoterapii. Wydawnictwo Kasper, Kraków, 2004.

Niedzielski W: Pozycja podczas snu jako wiodący element profilaktyki dolegliwości kręgosłupopochodnych. Med Man, 2005, 9(3/4):12-14.

Ucieklak J, Sawicki G: Bóle kręgosłupa jako problem cywilizacyjny. Fam Med Prim Care Rev, 2006, 8(3):1133-1135.

Walaszek R: Diagnostyka w kinezyterapii i masażu. Wydawnictwo Biosport, Kraków, 2007.

Trybulec B, Barłowska-Trybulec M: Ćwiczenia automobilizacyjne w profilaktyce i leczeniu przewlekłego niespecyficznego bólu krzyża, Rehabil prakt, 2011, 1:34-36.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.891655

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Anna Kałużna, Krystian Kałużny, Łukasz Wołowiec, Ola Płoszaj, Walery Zukow, Bartosz Kochański, Wojciech Hagner

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)