The use of the Valsalva manoeuvre in the evaluation mechanisms regulation of cardiovascular system – study case

Anna Maria Dobosiewicz, Paulina Miętkowska, Agnieszka Marszałek, Sylwia Wendland, Piotr Chyba, Grzegorz Duda, Szymon Kwiatkowski

Abstract


Valsalva maneuver is one of the method, with which we can evaluate the parasympathetic nervous system. The person who is doing the maneuver need to conduct a maximal, forced expiration against a closed glottis. During the maneuver we can observe very important changes in the cardiovascular system. The changes can be separated into four phases. The cardiovascular system can be observed by using Task Force Monitor®. The aim of the work  is to present a case study of a young man, 22-years old, who did the Valsalva maneuver.  Valsalava maneuver can give interesting and valuable information about the organism of the person who is doing the maneuver.


Keywords


Valsalva maneuver, hemodynamic changes, autonomic nervous system, cardiovascular system

Full Text:

PDF (Polski)

References


Rydlewska A., Ponikowska B., Borodulin-Nadzieja L. i wsp. Ocena aktywności autonomicznego układu nerwowego związanej z odruchową regulacją układu sercowo-naczyniowego i oddychania. Kardiol. Pol. 2010; 68 (8): 951–957

Krauze T., Guzik P., Wysocki H. Zastosowanie próby Valsalvy w ocenie układu krążenia. Folia Cardiol. 2006; 13 (2): 101–107

Zalewski P, Słomiński, Klawe J, Tafil-Klawe M, Functional assessment of autonomic nervous system by using the Task Force Monitor ® system, Acta Bio-Optica et InformaticaMedica. Inżynieria Biomedyczna,2008, 228-234.

Bałczewska D, Ptaszyński P, Cygankiewicz I. Odruch z baroreceptorów tętniczych: metody oceny i zastosowanie kliniczne. Przegląd Lekarski 2015; 72 (11): 682-689

Low P. A, Tomalia V.A, Park Ki-Jong. Autonomic function tests: some clinical Applications. Journal of clinical neurology 2013; 9(1):1-8.

Pracka D., Pracki T., Klawe J., i WSP. Zmiana jakości snu po zastosowaniu jasnego światła podczas pracy u pielęgniarek. Sen 2003; 3 (3):75-78.

Zalewski P, Klawe J.J, Pawlak J, Tafil-Klawe M, Bitner A, Lewandowski A. Zmiany parametrów kurczliwości mięśnia sercowego u osób zdrowych po jednym zabiegu kriostymulacji ogólnoustrojowej. Acta Bio-Optica et InformaticaMedica 4/2011,

vol. 17.

Fortin J., Klinger Th., Wagner Ch., Sterner H., Madritsch Ch., Grüllenberger R., Hacker A , Habenbacher W. , Skrabal F. The Task Force Monitor – A Non-invasive Beat-to-beat Monitor for Hemodynamic and Autonomic Function of the Human Body

Zalewski P., Klawe J. , Tafil Klawe M., Buszko K., Panowicz I. Ocena odruchu z baroreceptorów tętniczych po zabiegu kriostymulacji ogólnoustrojowej u osób zdrowych, Acta Bio-Optica et InformaticaMedica 1/2010, vol. 16
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.893116

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Anna Maria Dobosiewicz, Paulina Miętkowska, Agnieszka Marszałek, Sylwia Wendland, Piotr Chyba, Grzegorz Duda, Szymon Kwiatkowski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)