Evaluation of the prevalence of dietary supplement consumption in selected group of young adults

Piotr Kozłowski, Magdalena Kozłowska, Karolina Kozłowska

Abstract


The aim of the study was to evaluate the behavior and habits of dietary supplemnts consumed by adults. The study included 108 participants. In the study group, 67,6% of respondents were females whereas 32,4% were males. The age of participants ranged from 18 to 35 years. The study conducted in the period from January 2017 to March 2017 and it employed standardized interview research method. Research tool, which was used for data collection was a questionnaire consisted of 21 questions single-choice questions. Statistical analysis was performed using the chi-square test. All values for which p <0.05 (probability of error) were considered statistically significant. Respondents were asked about education, knowledge of dietary supplements and frequency of dietary supplements and the reason for their use.

More than half of respondents used or currently apply dietary supplements 67.6%. All respondents were convinced of the effectiveness of dietary supplements, especially those of natural origin. Diet supplements were more often used by women (p <0.05), especially with higher education. The reason most women used dietary supplements was the desire to lose weight (31.5% of respondents) and beneficial effects on hair, nails and complexion (29.6% of respondents). Among the group of men, the reason they used to go to dietary supplements was the desire to increase the body's immunity (38.9% of respondents).Respondents said that they most often use dietary supplements bought at pharmacies (57.4%). As the average time of dietary supplements, the most common response was 2-3 months (50.9%). 7.4% of respondents experienced side effects of dietary supplements (gastrointestinal disorders, headache, rash, skin discoloration).


Keywords


lifestyle, dietary supplements, vitamins, micro- and macroelements

Full Text:

PDF (Polski)

References


Mieszkowska M.: Suplementy diety – popularność stosowania a świadomość konsumentów. Praca magisterska, WUM, Warszawa 2008.

Brzozowska A., Roszkowski W., Pietruszka B., Kałuża J.: Witaminy i składniki mineralne jako suplementy diety. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2005, 4 (45) Supl., 5-16.

Sigłowa A.,i wsp.: Suplementacjadietywśródstudentów. Żywn Nauka Technol Jakość 2009, 4(65): 236-249.

Lebiedzińska A. i wsp.: Suplementacja witaminami i biopierwiastkami diety studentów polskich i białoruskich (Gdańsk,Grodno,Białystok). Żyw Czł Metab 2009,XXXVI, 1: 55-60.

Bieżanowska-Kopeć R, Leszczyńska T, Kopeć A. Suplementacja diety studentów wyższych uczelni województwa małopolskiego witaminami i/lub składnikami mineralnymi. Żywn Nauka Technol Jakość 2010, 4(7): 132-140.

Gertig H., Gawęcki J.: Żywienie człowieka. Słownik terminologiczny. PWN, Warszawa 2007.

Markiewicz-Górka I., Wójcicka M.: Nawyki żywieniowe studentów Akademii Medycznej i Politechniki Wrocławskiej. Medycyna Sportowa. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Żywienie Ruch-Zdrowie”. Poznań, Malta, 18-20 czerwca 2009.

Ayranci U., Son N., Son O.: Prevalence of nonvitamin, nonmineral supplement usage among students in a Turkish University. BMC Public Health. 2005 May 16;5:47.

Pietruszka B, Brzozowska A. Uwarunkowana suplementacji diety witaminami i składnikami mineralnymi w Polsce. Żyw Człow Metab 2002, 29: 215-219.

Szponar L, Stoś K, Ołtarzewski M. Suplementy diety – możliwości ich wykorzystania w prewencji wybranych niedoborów żywieniowych. Żyw Człow Metab 2004, 31, 252.

Napierała I. Leki a suplementy diety Farmakoterapia. Apteka, Wrocław 2011.

Sygnowska E, Waśkiewicz A. Rola suplementacji w uzupełnianiu niedoborów witamin i składników mineralnych w diecie Polaków, objętych badaniemWOBASZ. Bromat Chem Toksykol 2008, 41(3): 389-394.

Portal farmaceutyczny http://kostrzewa-pr.nf.pl

Mieszkowska M., Michota-Katulska E.: Suplementy diety – korzyści i działania niepożądane . Bezpieczeństwo Pracy 6/2008.

Kunachowicz H, Troszczyńska A. Żywność wzbogacana i suplementy witaminowo-mineralne a ich rola w prawidłowej diecie człowieka. Now Lek 2005, 74 (4): 533-538.

Jarosz M (red). Otyłość, żywienie, aktywność fizyczna, zdrowie Polaków. Diagnoza stanu odżywienia, aktywności fizycznej i żywieniowych czynników ryzyka otyłości oraz przewlekłych chorób niezakaźnych w Polsce (1960-2005). IŻŻ, Warszawa 2006, 149-218.

Jarosz M.: Suplementy diety a zdrowie. Porady lekarzy i dietetyków. PZWL, Warszawa 2008.

Ciok J.: Choroby na tle wadliwego żywienia. W: Suplementacja a zdrowie człowieka. Red. Szponar, L., Ciok J., IŻŻ, 2002.

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Dz. U. Nr171, poz. 1225.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. w sprawie suplementów diety. Dz. U. Nr 196, poz.1425.

Rozporządzenie (WE) Nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności. Dz. Urz. UE L 12 z 18.1.2007.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 109/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności. Dz. Urz. UE L 39 z13.2.2008.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych i substancji pomagających w przetwarzaniu. Dz. U. Nr 94, poz. 933, z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych. Dz. U. Nr 127, poz. 966.

Reguła J., Gramza-Michałowska A., Stachowiak B.: Udział suplementów diety w żywieniu osób dorosłych. Probl Hig Epidemiol 2011, 92(3): 614-616.

Sigłowa A., Bertrandt B., Conder M. i wsp.: Suplementacja diety wśród studentów. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2009, 4 (65), 236 – 249.

Jarosz P.: Suplementy diety. Podstawowa suplementacja witaminowo-mineralna, potrzeby konsumenckie i rynek farmaceutyczny 2015.

Krasnowska G., Sikora T.: Supementy diety a bezpieczeństwo stosowania. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2011, 4 (77), 5 – 23.

Bieżanowska-Kopeć R, Leszczyńska T, Kopeć A. Suplementacja diety studentów wyższych uczelni województwa małopolskiego witaminami i/lub składnikami mineralnymi. Żywn Nauka Technol Jakość 2010, 4(7): 132-140.

Brzozowska A.Wzbogacanie żywności i suplementacja diety składnikami odżywczymi – korzyścii zagrożenia. ŻywnNauk Technol Jakość 2001, 4 (29) Supl: 16-28.

Charkiewicz W. J., Charkiewicz A.E., Markiewicz R., Borawska M.H.: Realizacja norm żywieniowych na wybrane składniki mineralne i witaminy wśród studentów Akademii Medycznej w Białymstoku, Żyw. Człow. Metab., 2007, nr 1/2:128-132.

Białas S., Duda G., Saran A.: Ocena spożycia przez studentów składników mineralnych pochodzących z racji pokarmowych i suplementów. Żyw. Człow. Metab., 2005, 32, supl.1,2: 1304-10.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.843591

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Piotr Kozłowski, Magdalena Kozłowska, Karolina Kozłowska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)