Emotional processes and their impact accompanying the competitor at the start of a sports event

Dominika Rybarczyk, Mariusz Klimczyk

Abstract


The aim of the work is to present information about the psychological and physical condition of athletes participating in sports competitions. Study was conducted among 33 active athletes. The research tool was an anonymous questionnaire consisting of 26 questions. The results showed that athletes are aware of the fact that the emotional state affects the outcome of the competition. It was also proved, that the strongest emotion accompanies them before the competition is the joy, satisfaction and pride. Majority of athletes experience moderate stress and excitation during the competitions. The biggest stress appears the most often in a  few minutes before competition, the day before and a few hours before the competition. Athletes are people whose excitability is low.  Potentially distracting external factors do not interfere with their performances and are often motivating. The most common motives for athletes are internal motives.


Keywords


emotions, stress, sport

Full Text:

PDF

References


Ulatowski T. (1993): Teoria treningu sportowego. Trening, RCSzKFiS, Warszawa.

Sozański H., Zaporożanow W.A. (1993): Kierowanie jako czynnik optymalizacji treningu. RCMSzKFiS, Warszawa.

Płatonow W.N. (1997): Obszaja teoria podgotowki sportsmienow w olimpijskom sportie. Olimpijskaja Literatura, Kijów, s. 579, 584.

Kochanowicz K. (1998): Kompleksowa kontrola w gimnastyce sportowej. AWF, Gdańsk.

Klimczyk M., [2012]: Wyniki kontroli jako podstawa indywidualizacji szkolenia sportowego na przykładzie skoku o tyczce. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Bydgoszcz, ss-160.

Socha S. (2000): Nauka w służbie sportu kobiet (zarys problemu). W: Problemy dymorfizmu płciowego w sporcie (cz. 6), Katowice, 9–15.

Pilecka W., Rudkowska G., Wrony L., (red) Podstawy psychologii. Podręcznik dla studentów kierunków nauczycielskich, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2004.

Frijda, N. (1998). Prawa emocji. Nowiny Psychologiczne, 2 (61), 24-49).

Leszczyński B., Wspomaganie w Sporcie, Rekreacji i Turystyce Aktywnej, Uniwersytety Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2014.

Gracz J., Sankowski T., Psychologia Aktywności Sportowej, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Poznań 2007.

Łuszczyńska A., Psychologia Sportu i Aktywności Fizycznej Zagadnienia Kliniczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 2011.

Kłodecka-Różalska J. (1993) Radzimy sobie ze stresem. RCMSDKFiS, Biblioteka Trenera, Warszawa.

Гойдик В. С., Гойдик Н. С., Шухтін В. В., Гоженко А. І. Огляд епідеміологічної ситуації з ВІЛ-інфекції / СНІДу в Одеській області. Review of the epidemiological situation with HIV / AIDS in the Odessa region // Одеський морський вісник. — 2009. — № 3. — С. 27-30.

Hojdyk V. S., Hojdyk N. S., Shuxtin V. V., Hozhenko A. I. Ohlyad epidemiolohichnoyi sytuaciyi z VIL-infekciyi / SNIDu v Odes"kij oblasti. Review of the epidemiological situation with HIV / AIDS in the Odessa region // Odes"kyj mors"kyj visnyk. — 2009. — № 3. — S. 27-30.

Гоженко А.И, Долматов С.И, Шумилова П.А и др. // Влияние осмотических нагрузок на функциональное состояние почек здоровых людей. Нефрология: научно-практический журнал. -2004. -Том 8, N 2. -С. 44-148.

Gozhenko A.I, Dolmatov S.I, Shumilova P.A i dr. // Vlijanie osmoticheskih nagruzok na funkcional'noe sostojanie pochek zdorovyh ljudej. Nefrologija: nauchno-prakticheskij zhurnal. -2004. -Tom 8, N 2. -S. 44-148.

Билецкий СВ, Гоженко АИ. Гипоксически-гиперкапнические тренировки в кардиологии. СВ Билецкий, АИ Гоженко. Черновцы, 2007.

Bileckij SV, Gozhenko AI. Gipoksicheski-giperkapnicheskie trenirovki v kardiologii. SV Bileckij, AI Gozhenko. Chernovcy, 2007.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.842217

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)