Legal prevention against illegal export of cultural heritage

Agata Klimczyk

Abstract


The aim of the work is to present legal prevention against illegal exportof cultural heritage.

The author has used: the method of legal analysis, historical-legal method and literature study.This paper shows a problematic subject increasing the scale of cultural heritage export. It was showed prevent measures: export license, multiple individual and temporary permits. Attention was paid to the conditioning of the process through the cultural identity and social awareness. References were made to those that affected to this paper.


Keywords


cultural heritage, export, illegal export

Full Text:

PDF

References


Czaja J., Kulturowe czynniki bezpieczeństwa, Kraków 2008.

Szafrański W., Uwagi o nowelizacji Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, [w.] Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, tom I, red. W. Szafrański, Poznań 2007.

Skoczylas A., Wywóz zabytków za granicę - zagadnienia administracyjnoprawne, [w:] Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, tom I, red. W. Szafrański, Poznań 2007.

Jakubowski O., Zagrożenie dziedzictwa kulturowego nielegalnym wywozem w dobie otwartych granic strefy Schengen, [w:] Stop przestępczości przeciwko dziedzictwu. Dobre praktyki i rekomendacje, Warszawa 2011.

Lewandowska I., Dziedzictwo kulturowe - problemy terminologiczne, zakres pojęciowy, podejście badawcze, [w:] Róbcie teatr…Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Bohdanowi Głuszczakowi, red. I. Grzesiak, A. Naruszewicz-Duchlińskiej, A. Staniszewskiego, Olsztyn 2007.

Czaja J., Kulturowe czynniki bezpieczeństwa, Kraków 2008, s. 47, [za:] J. Pruszyński, Dziedzictwo kultury Polski. Jego straty i ochrona prawna, t. I, Kraków 2001, s. 203.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wzorów dokumentów oceny wskazującej czas powstania zabytku, wyceny zabytku oraz potwierdzenia wwozu zabytku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2011 (Dz.U. Nr 50, poz. 256).

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 marca 2006 r., I SA/Wa 1019/05, http://sip-1legalis-1pl-100bd6bj629b5.han3.uci.umk.pl/document-full.seam?documentId=mrswglrrgyydgmrxheyta, dostęp z dnia 22.10.2017.

Krajowy wykaz zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę, https://skradzionezabytki.pl/i/#/history, dostęp z dnia 28.10.2016.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.842192

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)