Change of motor abilities, including shot accuracy, in soccer players

Rafał Kubacki, Krzysztof Buśko

Abstract


Celem pracy było porównanie zmian wybranych cech motorycznych, w tym celności, u piłkarzy nożnych po pierwszej rundzie rozgrywek. W badaniach udział wzięło 13 piłkarzy nożnych z klubu KP „Polonia” Bydgoszcz. Charakterystyka badanych: wiek 24,9 ± 6,4 lat, wysokość ciała 177,5 ± 4,8 cm, masa ciała 76,2 ± 8,8 kg, staż treningowy 15,5 ± 6,6 lat. Wykonano następujące próby kontrolne: siady z leżenia, test coopera, bieg wahadłowy 4x10 m, rzut piłką lekarską znad głowy, strzał w poprzeczkę z linii 16 metrów. Badania kontrolne wykonano na początku (Pomiar I) i na końcu (Pomiar II) pierwszej rundy rozgrywek. Po pierwszej rundzie rozgrywek zaobserwowano nieistotną statystycznie poprawę wszystkich mierzonych parametrów. Istotne statystycznie różnice stwierdzono jedynie między liczbą celnych strzałów w poprzeczkę przed treningiem w pomiarze I a liczbą strzałów po treningu w pomiarze II.

 

 

Abstract

The aim of the study was to compare the changes in selected motor abilities, including shot accuracy, of soccer players during first round of competition. Thirteen football players from the club "Polonia" Bydgoszcz took part in the research. Characteristics of the subjects: age 24.9 ± 6.4 years, body height 177.5 ± 4.8 cm, body weight 76.2 ± 8.8 kg, training experience 15.5 ± 6.6 years. The following tests were performed: sit-ups, Cooper test, 4 x 10 m shuttle run, throw a medical ball from the head, shooting at the crossbar from the 16 m line. Control tests were conducted at the beginning (Measure I) and at the end (Measure II) of the first round. After the first round of the tournament, all the measured parameters were statistically insignificant. Significant statistically significant differences were found only between the number of shots fired at the bar before training in I measurement and the number of shots after training in measurement II.


Keywords


piłka nożna, test Coopera, test 4 x 10 m, celność

Full Text:

PDF

References


Bartha C., Petridis L., Hamar P., Puhl S., Castagna C. Fitness test results of Hungarian and international-level soccer referees and assistants. The Journal of Strength & Conditioning Research 2009; 23(1): 121-126.

Cohen, J. Statistical power analysis for the behavioral sciences. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1988.

Michalski C., Małolepszy E. Wydolność fizyczna młodych piłkarzy. ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО w: СПОРТИВНЫЕ И ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ И ЕДИНОБОРСТВА В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ. Сборник научных статей Гродно, ГрГУ им. Я. Купалы, 2012, s. 78-83.

Mucha P., Napierała M., Pezala M., Zukow W. Stan cech somatycznych i zdolności motorycznych 14-letnich piłkarzy z gimnazjum im. Polskich Noblistów w Więcborku= State of somatic features and motor capacity 14-year players with secondary Polish Nobel Prize winners in Więcbork. Pedagogy and Psychology of Sport 2015; 1(1): 59-67.

Przewęda R., Dobosz J. Kondycja fizyczna polskiej młodzieży. Wydawnictwo AWF, 2007.

Struzik A., Pietraszewski B., Bober T. Relationships between H/Q ratio and variables describing CMJ and DJ jumps. Mitteilungen Klosterneuburg 2016; 66(2): 123-133.

Struzik A., Pietraszewski B., Bober T. The Biodex System used in the evaluation of the proportion of muscle torque and hamstring muscle injury risk. Medycyna Sportowa 2015; 1(4), Vol. 31: 11-17.

Szwarc, A. Wyniki wybranych testów motorycznych a trenerska ocena sportowych możliwości młodych piłkarzy. Sport Wyczynowy 2000; (1-2): 39.

Wesół K., Cieślicka M., Zukow W. Ocena sprawności specjalnej piłkarzy nożnych Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży w Bydgoszczy= Evaluation of the special efficiency foot players The Sports Training Youth in Bydgoszcz. Journal of Education, Health and Sport 2016; 6(12): 274-295.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.841122

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)