Application of ergotherapy in the garden in patients with spastic upper limbs in the course of central brain disorders

Magdalena Ruszkiewicz-Cichosz, Michał Cichosz, Barbara Węglarz, Justyna Marcinkiewicz, Marzena Kobylańska, Krystian Kałużny, Anna Kałużna, Walery Zukow

Abstract


Ergototherapy is a valuable addition to kinesiotherapy, especially at further stages of improvement. Its one of the basic tasks is to facilitate basic manual activities by skillfully selecting occupations and working methods. On the other hand, its intentional and planned effect is to improve the fitness of the body by increasing the range of movements in the joints, increasing the strength of the muscles, and improving the coordination and the manual ability of the hand. One of the methods of ergoterapeutic birds is gardening classes. These classes give you the opportunity to work in different work positions, engage different muscle groups, and require strength and knowledge.

The aim of this paper is to present possible methods of ergotherapeutic work in the garden in patients with spasticity of upper limbs.


Keywords


ergotherapy, spastic therapy, occupational therapy

Full Text:

PDF (Polski)

References


Bac A: Terapia Zajęciowa. PZWL, Warszawa, 2016.

Bishop M, Stenhoff DM, Shepard L: Psychosocial Adaptation and Quality of Life in Multiple Sclerosis: Assessment of the Disability Centrality Model. J Rehabil, 2007, 73(1):3-12.

Chrobak M: Ocena jakości życia zależnej od stanu zdrowia. Probl Pielęg, 2009, 17(2):123-127.

Craig J, Young C, Ennis M. A randomised controlled trial comparing rehabilitation against standard therapy in multiple sclerosis patients receiving intravenous steroid therapy treatment. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 2003, 74(9):1225-1230.

Cywińska-Wasilewska G: Terapia zajęciowa. Rehabilitacja medyczna (red. Andrzej Kwolek), Edra Urban&Partner, Wrocław, 2015.

Dróżdżyński M, Pacześniak-Jost A, Kwolek A: Metody klinimetryczne stosowane w rehabilitacji neurologicznej. Prz Med Uniw Rzesz, 2007, 3:268-274.

Horst R: Trening strategii motorycznych i PNF. Top-School. Kraków, 2010.

Jelinkova J, Krivosikova M, Sajtarova L: Ergoterapie (Occupational Therapy), Prague, Portal, 2009.

Kozubski W, Liberski P: Neurologia. Podręcznik dla studentów medycyny. PZWL, Warszawa, 2006.

Krivosikova M: Uvod do ergoterapie (Introduction to occupational therapy), Prague, Grada Publishing, 2011.

Łobuz-Roszak B, Kubicka-Bączyk K, Pierzchała K, Horyniecki M, Machowska-Majchrzak A, Augustyńska-Mutryn D, Kosałka K, Michalski K, Pyszak D, Wach J: Jakość życia chorych na stwardnienie rozsiane – związek z cechami klinicznymi choroby, zespołem zmęczenia i objawami depresyjnymi. Psychiatr Pol, 2013, XLVII(3):433-442.

Mikołajewska E: Klinimetria w fizjoterapii pacjentów po udarze mózgu. Sztuka Leczenia, 2011, 3-4:77-94.

Opara J: Skale udarów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole, 1999.

Pandyan AD, Gregoric M, Barnes MP, Wood D, Van Wijck F, Burridge J, Hermens H, Johnson GR: Spasticity: clinical perceptions, neurological realities and meaningful measurement. Disabil Rehab, 2005; 27(1-2):2-6.

Rottermund J: Ergoterapia i arteretapia, jako działy terapii zajęciowej. Terapia zajęciowa w rehabilitacji medycznej (red. Janusz Nowotny). Alfa Medica Press, Bielsko-Biała, 2015.

Rottermund J, Nowotny J: Terapia zajęciowa w rehabilitacji medycznej. Podręcznik dla studentów i terapeutów. Wydział Fizjoterapii Wyższej Szkoły Administracji, Bielsko-Biała, 2010.

Schupp W: Schmerz und Kieferorthopadie. Manuelle Medizin, 2000, 38:322-328.

Uchmanowicz I, Łobuz-Grudzień K: Quality of life – Definitions and health questionnaries – a literature review. Fam Med Primary Care Rev, 2008, 2:245-252.

Wójcik G, Piskorz J, Bulikowski J: Klinimetryczne metody oceny chorych po udarze mózgu w planowaniu rehabilitacji w populacji dorosłych. Hygeia Public Health, 2015, 50(1):54-58.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.836821

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Magdalena Ruszkiewicz-Cichosz, Michał Cichosz, Barbara Węglarz, Justyna Marcinkiewicz, Marzena Kobylańska, Krystian Kałużny, Anna Kałużna, Walery Zukow

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)