Drug addiction problem in Poland in relation to international comparisons

Anna Kowalczyk, Olga Dąbska, Martyna Warchoł, Rafał Gotowski

Abstract


It is commonly assumed that increasing drug problem is caused by global and multicultural changes, as well as infiltration of trends from more developed European countries. Effects of drug abuse are alarming, among others in development of psychoses, depressive and anxiety conditions, as well as viscera defects – mainly kidneys, liver, hematopoietic necrosis. The problem of drug addiction regards also people from the sick environment, because by their behavior affects destructively on the other individuals. It is related with growing public expenditures for activities associated with the restriction of drug addiction development in Poland. Therefore it is not a surprise that this issue is widely analyzed and often brought up in social discussion. The problem of drug addiction in Poland, as in the world, assumes stronger form, and hence it is necessary to reflect over the questions concerning this addiction. An aim of the study is to describe the phenomenon of drug addiction in Poland and compare the scale of problem in relation to other European countries.


Keywords


drugs, drug addiction, mortality, addiction

Full Text:

PDF

References


Jędrzejko M., 2009, Narkomania spojrzenie wielowymiarowe, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Pułtusk–Warszawa, s. 14

Sroczyński P., 2007, Przyczyny narkomanii wśród młodzieży szkolnej. Perspectiva Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne, 2(11), s. 169-176.

Opracowanie zbiorowe, 2007, Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku tom III, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa, s. 483.

Abucewicz M., 2006, Narkomania w Polsce jako problem społeczny w perspektywie konstrukcjonistycznej. Część trzecia: koniec lat 60. i lata 70. Alkoholizm i Narkomania, 2(19), s. 183-202.

Nowak A., Wysocka E., 2001, Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym świecie, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice, s. 64.

Czabała C., 2008, Typologia pacjentów korzystających z instytucjonalnej pomocy w związku z używaniem narkotyków. Serwis Informacyjny Narkomania, 5(44), s. 25-29.

Juczyński Z., 2002, Narkomania podręcznik dla nauczycieli wychowawców i rodziców, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, s. 57.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485.

Jabłoński P., Jędrzejko M., 2011, Narkotyki i paranarkotyki. Charakterystyka i rozpoznawanie zachowań, Wydawnictwo Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Gdańsk, s. 7.

Olak A., 2010, Bezpieczeństwo rodziny w warunkach zagrożeń, Wydawnictwo MAX-DRUK, Rzeszów, s. 41- 44.

Moneta-Malewska M., 1995, Narkotyki w szkole i w domu. Zagrożenie, Wydawnictwo PAX, Warszawa, s. 18.

Juczyński Z., 2002, Narkomania podręcznik dla nauczycieli wychowawców i rodziców, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, s. 47

Woronowicz S., 2012, Opracowania Tematyczne OT-615. Problem narkomanii – wybrane aspekty społeczne i prawne, Wydawnictwo Kancelarii Senatu, Warszawa, s. 3.

Dudek T., 2001, Społeczne przyczyny uzależnień. Edukacja i Dialog, 3(126), dostęp on-line: http://www.eid.edu.pl/archiwum/2001,99/marzec,167/szkodliwe_uzaleznienia,1110.html

http://www.espad.org/

Malczewski A., 2014, Młodzież a substancje psychoaktywne [w:] Młodzież 2013. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa, s. 154-172.

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, 2015, Europejski Raport Narkotykowy. Tendencje i osiągnięcia 2015, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg, s. 11.

Kotowska M., 2012, Nielegalny rynek środków odurzających z perspektywy krajowej i międzynarodowej [w:] Pływaczewski A., Chlebowicz P. (red.) Nielegalne rynki. Geneza, skala zjawiska oraz możliwości przeciwdziałania. Olsztyn, s. 59-73.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Zakład Epidemiologii, Zakażenia HIV i zachorowania na AIDS w Polsce, dostęp on-line: http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/hiv_aids/main.htm

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2016, Dz.U. 2011 nr 78 poz. 428.

Malczewski A., Misiurek A., 2014, Działania dużych miast w przeciwdziałaniu narkomanii w 2013 roku – część I. Serwis Informacyjny Narkomania, 4(68), s. 44-48.

Barczykowska A., 2011, Między drugg free a terapią substytucyjną – w poszukiwaniu skutecznego modelu pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym. [w:] Człowiek wobec krytycznych sytuacji życiowych. Z teorii i praktyki pracy socjalnej, red. Włodarczy E., Cytlak I., Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, s. 285-309.

Marcinkowski J. T., Jabłoński P., 2008, Zarys historii uzależnień w Polsce a współczesny system pomocy osobom uzależnionym, Serwis Informacyjny Narkomania, 5(44), s. 18-24.

Publications Office of the European Union, 2013, European Union Drugs Strategy 2013–2020, s. 10-31.

Krzysztofiak K., 2011, Środki psychoaktywne wciąż „modne” - substancje, objawy uzależnienia, procedury postępowania w szkole, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa, s. 4.

Załęski M., 2011, Postawy wobec narkotyków, Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, s. 2-9.

Krauz A, 2012, Globalne i społeczne skutki zagrożenia narkomanią. Przeciwdziałania prawne Polski i Europy. [w:] Acta Scientifica Academiae Ostroviensis, Zeszyty Naukowe Sectio A, Nauki humanistyczne, społeczne i techniczne, red. Dąbrowska A., Ostrowiec Świętokrzyski, s. 151-163.

Krajewski K, 2004, Postulowane kierunki polityki legislacyjnej wobec narkotyków i narkomanii. [w:] Problemy narkotyków i narkomanii w ustawodawstwie polskim, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Warszawa, s. 5–43.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.836165

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)