Physical activity and its importance for the health of elderly

Paulina Sztandera

Abstract


Introduction and aim of the study. World society is aging. In Poland, in 2015 the proportion of older people is almost 23%, and the world is 12%. Forecasts show that by 2050 this proportion will reach 32.7%, the world 22%, and 1 in 5 people will be 60+. The purpose of the study was to analyze the literature of physical activity and its benefits to elderly people’ health.

Actual knowledge. The health condition worsens with age, the number of long-term health problems and chronic diseases rising with age. These problems are mainly related to cardiological problems, joint problem and diabetes. The World Health Organization has pointed out that physical activity has measurable effects on the health of the elderly.

Summary.From the available literature, there is clearly a positive effect of physical activity on the health of people in the third period of life. Physical activity started in any age will have beneficial health effects associated with improved functional status, improved quality of life and mood.


Keywords


elderly people, physical activity, movement

Full Text:

PDF (Polski)

References


Informacja o sytuacji osób starszych na podstawie badań Głównego Urzędu Statystycznego, Warszawa, lipiec 2016. www.stat.gov.pl (dostęp: 2017.03.10).

Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności polski w świetle prognoza lata 2014-2050, Warszawa, listopad 2015. www.stat.gov.pl (dostęp: 2017.03.10).

Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności polski w świetle prognoza lata 2014-2050, Warszawa, listopad 2015. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ (dostęp: 2017.03.10).

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs404/en/ (dostęp: 2017.03.12).

http://who.int/ageing/GSAP-Summary-EN.pdf (dostęp: 2017.04.10).

Piekarzewska M, Wieczorkowski R, Zajenkowska-Kozłowska A. Stan zdrowia ludności Polski w 2014 r. Warszawa GUS; 2016.

Szczepanowska-Wołowiec B, Rurarz K, Adamczyk M, Sztandera P, Ściegienna-Zdeb G, Kotela I. Analysis of causes of hospitalization and functional fitness of patients in a rehabilitation department. Medical Studies. 2016; 32(1): 4-9.

Rowiński R, Dąbrowski A. Rekreacja fizyczna a sprawność funkcjonalna i jakość życia osób starszych. Polityka Społeczna. 2011; nr specjalny: 45-51.

Marchewka A., Jungiewicz M. Aktywność fizyczna w młodości a jakość życia w starszym wieku, Gerontologia Polska. 2008; 16(): 127-130.

Guccione AA, Wong RA, Avers D. Fizjoterapia kliniczna w geriatrii. Wrocław Elsevier Urban&Partner; 2014.

http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_olderadults/en/ (dostęp: 2017.02.18).

Global recommendation on physical activity for health. World Health Organization. 2010.

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44399/1/9789241599979_eng.pdf (dostęp: 2017.03.12).

Kostka T. Aktywność ruchowa a występowanie infekcji górnych dróg oddechowych u osób w starszym wieku. Gerontologia Polska. 2005; 13(3): 195-199.

Łój G. Rehabilitacja a jakość życia osób w starszym wieku. Gerontologia Polska. 2007; 15(4): 153-157.

Szczepanowska-Wołowiec B, Sztandera P, Sciegienna-Zdeb G. Ocena sprawności funkcjonalnej pacjentów Kliniki Rehabilitacji w Kielcach – doniesienia wstępne. W: Król H, Cieśla E, Wojciechowska M. Cywilizacyjne zagrożenia zdrowia człowieka. Wyzwanie dla edukacji i profilaktyki. Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; 2016: 50-59.

Kozak-Szkopek E, Galus K. Wpływ rehabilitacji ruchowej na sprawność psychofizyczną osób w podeszłym wieku. Gerontologia Polska. 2009; 17(2): 79–84.

Battaglia G, Ballafiore M, Alesi M, Paoli A, Bianco A, Palma A. Effects of an adapted physical activity program on psychophysical health in elderly women. Clin Interv Aging. 2016; 29(11): 1009-1015.

Halupczak R, Skrzek A. Subiektywna ocena zdrowia, stanu psychicznego oraz jakości życia pensjonariuszy domu opieki społecznej. Gerontologia Współczesna. 2015; 4(3): 166-172.

Seog-il Ch, Duk-hyun A, Won-gyu Y. Effects of Recreational Exercises on the Strength, Flexibility, and Balance of Old-old Elderly Individuals. J Phys Ther Sci. 2014; 26(10): 107-114.

Halat B, Brudz D, Milewicz K, Pop T, Śliwiński Z. Wpływ ćwiczeń ogólnousprawniających na równowagę i chód osób w podeszłym wieku, przebywających w oddziale ZOL w Legnicy. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. 2014; 1: 84-96.

Deskur-Śmielecka E, Jóźwiak A, Bosacka M. Wpływ krótkotrwałego programu rehabilitacyjnego o małej intensywności na wydolność fizyczną u pacjentów w podeszłym wieku. Gerontologia Polska. 2011; 19(1): 21–28.

Erickson KI, Voss MW, Prakash RS, Basak Ch, Szabo A, Chaddock L, Kim JS, Heo S,Alves H, White SM,Wojcicki TR, Mailey E, Vieira VJ, Martinn SA, Pence BD, Woods JA, McAurey E, Kramer AF. Exercise training increases size of hippocampus and improves memory. Proc Natl Acad Sci U S A. 2011; 108(7): 3017-3022.

Colcombe SJ, Erickson KI, Scalf PE, Kim JS, Pracash R, McAuley F, Elavsky S Marquez DX, Hu L, Kramer AF. Aerobic exercise training increase brain volume in aging humans. J Gerontol A Bol Sci Med Sci. 2006; 61(11): 1160-1170.

Żak M. Kinezyterapia w geriatrii. W: Śliwiński Z, Sieroń A. (red.) Wielka Fizjoterapia Tom 2. Wrocław: Elsevier; 2014: 311-320.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.836817

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Paulina Sztandera

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)