Estimation of the frequency of meals consumed by children in early school age (living in Wloclawek)

Małgorzata Pujanek, Monika Anna Ameryk, Jarosław Koza, Ewa Szymelfejnik, Katarzyna Jankowska, Maciej Świątkowski

Abstract


Introduction: Adequate nutrition in children from youngest age will result in a proper physical and psychological growth. Unregular meals can cause many metabolic diseases. The important role in planning a menu plays frequency of the meals, their regularity and intervals between them.

Aim: Evaluation of meal frequency among children aged 6-9 from primary schools in Włocławek.

Materials and methods: The study group includes 314 children aged 6-9 randomly selected primary schools in Włocławek. The analysis was a part of a huge regional program of prevention of malnutrition, overweight and obesity by improving nutrition among children aged 6-9. The nutrition questionnaire was fullfiled by parents. The results were analyzed with computer program named Statistica 10.

Results: The study showed that children from the study group made nutrition mistakes, such as insufficient numbers of meals during the day (3-4) only 70% of participants had its first meal before the school, not many more took second breakfast to the school and 25% ate junk food between meals. Ninety percent of the children had dinner and super on the regular basis.

Conclusions: There is the need to change nutritional habits and make meals more regular, healthy, nutritious and diversified.


Keywords


nutrition; children; meal frequency

Full Text:

PDF (Polski)

References


Gawęcki J.: Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu pod redakcją Jana Gawęckiego. Wydawnictwo Naukowe PAN, Warszawa 2011: 510; 514-544

Grzymisławski M., Gawęcki J; Żywienie człowieka zdrowego i chorego; Wydawnictwo Naukowe PAN; Warszawa 2011; 34-36

Jarosz M.: Praktyczny podręcznik dietetyki. Instytut żywności i żywienia. Warszawa, 2010; 53-66, 74-81

Kotyrba J, Wróblewska I. Analiza zachowań żywieniowych dzieci klas III-V szkoły podstawowej. Puls Uczelni 2014, 8, 3: 11-15

Hałacz J., Warechowska M. Ocena sposobu żywienia dzieci w wieku 10-12 lat mieszkających w Olsztynie. Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2015, 23, 1:23-31

Kiliańska A., Chlebna-Sokół D., Kulińska-Szukalska K. Ocena wartości odżywczej całodziennych racji pokarmowych dzieci łódzkich w wieku szkolnym – składniki pokarmowe. Przegląd Pediatryczny 2008, 38; 1

Gronkowska-Senger A. Żywienie, styl życia a zdrowie Polaków. Żywienie człowieka i metabolizm, 2007; XXXIV; 12

Jarosz M. Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzież oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia. Narodowy program zapobiegania nadwadze i otyłości oraz przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez poprawę żywienia i aktywności fizycznej 2007-2011.

Aue W. Człowiek w środowisku. Warszawa: WSiP; 2006: 201-204

Kolarzyk E., Janik A, Kwiatkowski J. Zwyczaje żywieniowe dzieci w wieku przedszkolnym. Probl. Hig Epidemiol 2008, 89(4): 527-532

Kozłowska-Wojciechowska M., Makarewicz-Wujec M. Badanie preferencji żywieniowych dzieci w wieku przedszkolnym. Roczn PZH 2005; 56(2); 165-169

Weker H., Rudzka-Kańtoch Z., Strucińska M. i wsp. Żywienie dzieci w wieku przedszkolnym. Ogólna charakterystyka sposobu żywienia. Roczn PZH 2000; 51(4): 385-392

Gawęcki J. Żywienie człowieka a zdrowie publiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PAN; 2010: 23

Ambroży J., Bester J., Czuchraj W i wsp.: Nawyki żywieniowe oraz częstość spożycia wybranych produktów przez dzieci w wieku 10-13 lat zamieszkałe na terenach miejskich i wiejskich. Ann. Acad Med. Siles 2013; 67(4): 231-237

Pitucha A, Metera A. Charakterystyka nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej dziecka w wieku wczesnoszkolnym w Górze Puławskiej, Zeszyty Naukowe WSSP 2013; 17

Piotrowska, E., Zechałko-Czajkowska, A., Biernat, J., & Mikolajczak, J. (2009). Ocena wybranych cech stylu życia kształtujących stan zdrowia 16-18 letnich dziewcząt. Cz. I. Stosowanie różnych diet, aktywność fizyczna, palenie papierosów i picie alkoholu. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny, 60(1).

Gajewska, M., & Ignar-Golinowska, B. (2003). Ocena zywienia uczniow w Polsce na podstawie danych stacji sanitarno-epidemiologicznych za 2001 rok. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny, 2(54), 183-196.

Hamułka J., Gronowska-Senger A, Tomala G. Częstotliwość i wartość energetyczna śniadań spożywanych przez młodzież szkół ponadpodstawowych. Roczn. PZH. 2002: 53, 1, 81-87

Wajszczyk B., Charzewska J., Chabros E i wsp. Jakościowa ocena sposobu żywienia młodzieży w wieku pokwitania. Probl. Hig. Epidemiol., 2008:89, 1, 85-89

Zimna-Walendzik E., Kolmaga A., Tafalska E.: Styl życia – aktywność fizyczna, preferencje żywieniowe dzieci kończących szkołę podstawową. Żywność Nauka Technologia Jakość. 2009:4, 195-203

Wolnicka K., Jaczewska-Schuetz J. Taraszewska A. Ocena wartości odżywczej całodziennych racji pokarmowych dzieci uczęszczających do warszawskich szkół podstawowych. Rocz. PaństZakłHig 2012; 63 (4): 447-453

Szczepańska E. Piórkowska K., Niedworok E i wsp. Konsumpcja słodyczy i napojów wysokosłodzonych w aspekcie występowania otyłości na przykładzie dzieci zamieszkujących obszary wiejskie i miejskie. Endokrynol Otył Zab Przem Mater 2010; 6(2): 78-84-84
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.836141

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Małgorzata Pujanek, Monika Anna Ameryk, Jarosław Koza, Ewa Szymelfejnik, Katarzyna Jankowska, Maciej Świątkowski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)