Assessment of the state of nutritionality and method of food of children of furnishing to basic and gynal schools

Katarzyna Sawicka, Agnieszka Wawryniuk, Robert Łuczyk, Ewa Krzyżanowska, Natalia Szubiela, Marta Łuczyk, Jadwiga Daniluk

Abstract


Admission. The school term in the child's life is the stage at which the eating habits begin to develop. Consistent in childhood and adolescence, nutritional errors are transposed into adult life and can result in many nutritional-dependent diseases.

Aim of the job. Assessment of the nutritional status and nutrition of children attending primary and lower secondary schools

Material and methods. The study covered 220 primary and lower secondary school students of both sexes aged 7-16. The study included: assessment of the nutritional status of primary and lower secondary school children on the basis of their own questionnaire survey and nutritional assessment based on calculated BMI (based on BMI centimeters based on age and sex).
Results. Over 60% of primary school pupils and 79% of secondary school pupils are observed to have a good nutritional status. Nutritional disorders are more likely to affect children attending primary school, 17.3% of whom are overweight, 10% are obese, and 12.7% are deficient in body weight. Both groups of students eat: insufficient quantities of high fiber foods, insufficient amount of milk and milk products, vegetables and fruits, and insufficient quantity of fish. In addition, children attending primary and lower secondary schools consume excessive amounts of fried meat and sugar.


Keywords


nutritional status of children, method of feeding children

Full Text:

PDF (Polski)

References


Gertig H., Gawęcki J.: Żywienie człowieka. Słownik Terminologiczny. Wyd. PWN, Warszawa 2007.

Wajszczyk B., Charzewska J.: Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. W: Obiady szkolne z uwzględnieniem zasad Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemu HACCP dla posiłków szkolnych, POL HEALTH – Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej 2007 – 2012, Red. Jarosz M., Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2008.

Woś H., Staszewska – Kwak A.: Żywienie dzieci, Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2012.

Ciborowska H., Rudnicka A.: Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka, Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2010.

Kostecka M.: Prawidłowe żywienie dzieci w wieku wczesnoszkolnym jako niezbędny element profilaktyki chorób cywilizacyjnych. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2014, 20, 2.

Witek A., Lewandowska – Kidoń T., Pawluk – Skrzypek A.: Percepcja otyłego rówieśnika a przekonania zdrowotne młodzieży gimnazjalnej. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2012, 18, 4.

Kiciak A., Całyniuk B., Grochowska – Niedworok E., Kardas M., Dul L.: Zachowania żywieniowe młodzieży z województwa śląskiego. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2014, 20, 3.

Bednarek A., Bednarz M.: Zachowania zdrowotne chłopców i dziewcząt w młodszym wieku szkolnym. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2013, 19, 3.

Huk – Wieliczuk E., Szpakow A.: Występowanie zaburzeń sposobu żywienia i aktywności fizycznej w populacji młodzieży pogranicza polsko – białoruskiego. W: Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej, Red. Saczuk J., Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2006, tom II, s. 211 – 222.

Tkaczuk M., Wiercioch – Klin B., Szymańska J.: Dobowa analiza żywienia dzieci z uwzględnieniem kariogenności stosowanych produktów spożywczych. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2012, 18, 4.

Bojar I., Wojtyła A., Biliński P., Wojtyła K.: Zwyczaje żywieniowe młodzieży w Polsce. Medycyna Ogólna, 2010, 16, 4.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.835586

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Katarzyna Sawicka, Agnieszka Wawryniuk, Robert Łuczyk, Ewa Krzyżanowska, Natalia Szubiela, Marta Łuczyk, Jadwiga Daniluk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)