Level of knowledge learning studies of the University of Medicine University in Lublin on risk factors of coronary heart disease

Ewa Krzyżanowska, Ewelina Zwolan, Robert Jan Łuczyk, Beata Kropornicka, Bożena Baczewska, Katarzyna Sawicka, Marta Łuczyk, Jadwiga Daniluk

Abstract


Admission. Currently, the main cause of disability, morbidity and premature death in developed countries is cardiovascular disease. This problem mainly affects Central and Eastern European countries [7,9].

Aim of the study. Assessment of the level of knowledge of the students of the Medical University of Lublin on the risk factors of ischemic heart disease.

Material and method. The questionnaire survey was used by the author.
200 students from the Medical University of Lublin participated in the study.
Results of the study. Most students in the Medical University (62.00%) presented the average level of knowledge about myocardial ischemia, the high level was 25.50% of the students, and the low was 12.50% of the subjects.

Conclusions. Students have quite enough knowledge about the impact of stress, smoking cigarettes and drinking alcohol for cardiovascular disease. Women showed higher levels of knowledge of risk factors for coronary heart disease than men.


Keywords


coronary heart disease, risk factors

Full Text:

PDF (Polski)

References


Broda G. National HES manual – in Polish .Wieloośrodkowe Badanie Stanu Zdrowia Ludności. Instytut Kardiologii im. Prymasa tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Budaj A. Odmienności w nieinwazyjnej diagnostyce choroby wieńcowej u kobiet i mężczyzn - wybrane zagadnienia. Terapia nr 9 z. 3 (215), Wrzesień 2008, 8-12.

Cieśliński A. Pod red. Mandecki T. Choroby Wewnętrzne. W.: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2000.

Galler C. Choroby serca i układu krążenia. Pod. Red. Wojtylak P. W.: MedPharm Polska.

Giec L. Pod Red. Kokota F. Choroby Wewnętrzne. Wyd. VII. W.: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002, 98-123.

Markiewicz-Górka. Aktywność fizyczna oraz wiedza studentów Akademii Medycznej we Wrocławiu na temat jej woli w profilaktyce chorób – badania ankietowe. Fam MedPrimariCareRev, 2011; 13: 436–439.

Poręba R. Styl życia i czynniki ryzyka chorób układu krążenia wśród studentów uczelni Wrocławia. Pol ArchMedWewn. 2008; 118 (3): 102-110

Ślusarska B. Wiedza i zachowania zdrowotne studentów medycyny w zakresie czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2012, Tom 18, Nr 1, 19-26

Wojtyniak B. Sytuacja zdrowotna ludności Polski. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2008.

Zdrojewski T. Epidemiologia palenia papierosów oraz innych czynników ryzyka chorób układu krążenia w Polsce- badanie NATPOL 2011. IV konferencja „Tytoń albo Zdrowie” im prof. F. Venuleta, Warszawa 09.12.2011.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.835017

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Ewa Krzyżanowska, Ewelina Zwolan, Robert Jan Łuczyk, Beata Kropornicka, Bożena Baczewska, Katarzyna Sawicka, Marta Łuczyk, Jadwiga Daniluk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)