Analysis of prevalence of selected risk factors for cancer in a selected population and sociodemographic variables

Ewa Smoleń, Elżbieta Cipora, Magdalena Jarema, Karolina Hombek

Abstract


Indtroduction. Important risk factors for cancer include smoking, alcohol consumption and exposure to ultraviolet rays. Their avoidance reduces the risk of cancer.

Aim. Defining risk factors for cancer among residents of Sanok district.

Material and methods. The study included 157 residents of Sanok district in 2015. The method of diagnostic survey, engineering survey was used, whereas a research tool was the original questionnaire. In the assessment of dependence a statistical significance level of p <0.05 was used.

Results. Smoking was more often declared by male patients from 31 to 50 years of age, with vocational education. The largest percentage of respondents smoked about 10 cigarettes a day. Most often the respondents reported smoking cigarettes for a period of two years. Sunbathing was most commonly taken by respondents below 30 years of age and with secondary education. Exposing to the sunlight was often indicated by patients, villagers, and younger people. Protective creams were applied more often by people who were not hospitalized, respondents under 30 years of age, with higher education, and women.

Conclusions. Existing unhealthy behaviors represent modifiable risk factors for cancer, which makes it possible to plan and take action in the test environment, aiming to eliminate them.


Keywords


smoking, UV rays, alcohol, cancer, Sanok.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Zatoński W.: Europejski Kodeks Walki z Rakiem. Wyd. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa 2010.

Zatoński W., Sulkowska U., Przewoźniak K. i wsp.: Epidemiologia nowotworów złośliwych w Polsce. W: Potrykowska A., Strzelecki Z., Szymborski J. (red.). Zachorowalność i umieralność na nowotwory a sytuacja demograficzna Polski. Wyd. Polska Rada Ludnościowa, Warszawa 2014: 30-49.

Stockfisch J., Markowski J., Pilch J i wsp.: Czynniki ryzyka związane ze stylem i jakością życia a częstość zachorowań na nowotwory złośliwe górnych dróg oddechowych w mikroregionie Mysłowice, Imielin i Chełm Śląski. Ann. Acad. Med. Siles 2014; 68(1): 38-46.

Kuźmicka P., Jasińska M., Grzegorczyk M., Karakiewicz B.: Palenie tytoniu a jakość życia. Medycyna Środowiskowa – Environmental Medicine 2013; 16(1): 43-50.

Molenda M., Bober J., Stańkowska-Walczak D. i wsp.: Palenie papierosów czynnikiem sprzyjającym powstawaniu nieswoistych chorób zapalnych jelit. Annales Academia e Medicae Stetinensis 2010; 56(3): 50-54.

Jabłonowska D., Marszałek A., Bodnar M.: Palenie tytoniu, zakażenie HPV a zmiany w obrazie histologicznym biopsji szyjki macicy. Przegląd Lekarski 2012; 69(10): 740-743.

Malczyk E., Majkrzak Ż.: Wybrane elementy stylu życia a ryzyko rozwoju raka piersi. Probl Hig Epidemiol 2014; 95(4): 827-830.

Szymczak A., Niśkiewicz I., Krela-Kazimierczak I. i wsp.: Wpływ alkoholu na wybrane schorzenia przewodu pokarmowego. Nowiny Lekarskie 2009; 78(3-4): 222-227.

Rutkowski P., Wysocki P.T., Nowecki Z.I. i wsp.: Czerniaki skóry – zasady postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w 2013 roku. Onkologia w Praktyce Klinicznej 2012; 8(6): 219-233.

Rutkowski P., Wysocki P.J., Nasierowska-Guttmejer A. i wsp.: Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych – 2016 roku. Onkologia w praktyce klinicznej – edukacja 2015; 1(1): 37-53.

Olek-Hrab K., Hawrylak A., Czarnecka-Operacz M.: Wybrane zagadnienia z zakresu starzenia się skóry. Post Dermatol Alergol 2008; 25(5): 226-234.

Ebisz M., Brikowska M.: Szkodliwe oddziaływanie promieniowania ultrafioletowego na skórę człowieka. Hygeia Public Health 2015; 50(3): 467-473.

Polacy o swoim zdrowiu. Wyd. CBOS, Warszawa 2012.

Szczęch B., Dyzman-Sroka A., Kubiak A. i wsp.: Analiza świadomości zdrowotnych skutków palenia tytoniu wśród wybranych grup społecznych. Probl Hig Epidemiol 2014; 95(4): 871-879.

GUS 2013. Główny Urząd Statystyczny. Mały Rocznik Statystyczny 2013. Wyd. Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2013.

Kaleta D., Korytkowski P., Makowiec-Dąbrowska T.: Palenie papierosów w populacji osób czynnych zawodowo. Med Pr 2013; 64(3): 359-371.

Kropornicka B., Baczewska B., Czerwonka E. i wsp.: Zachowania zdrowotne pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Organizacja i zarządzanie wyzwaniem dla pielęgniarek i położnych w nowoczesnej Europie część II. Przeds Zarz 2014; 25(12): 12, 99-112.

Kaleta D., Makowiec-Dąbrowska T., Polańska K. i wsp.: Palenie tytoniu i inne negatywne zachowania zdrowotne. Med Pr 2009; 60(1): 7-14.

Zdrowie i zachowanie zdrowotne mieszkańców Polski w świetle Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia (EHIS) 2014 r. Wyd. Główny Urząd Statystyczny. Za Europejskim Ankietowym Badaniem Zdrowia Warszawa 2015.

Cebulska V., Koźlak V., Rzempowska J. i wsp.: Poziom wiedzy i umiejętności kobiet w wieku średnim w zakresie dokonywania samooceny zdrowia. Hygeia Public Health 2011; 46(3): 372-375.

Lipińska-Ojrzanowska A., Polańska K., Wiszniewska M. i wsp.: Palenie tytoniu w miejscu pracy – prawny i zdrowotny aspekt biernego narażenia na dym tytoniowy. Med Pr 2015; 66(6): 827-836.

Postawy wobec alkoholu. Komunikat z badań. Wyd. CBOS, Warszawa 2010.

Zalewska A., Cylkowska-Nowak M.: Zdrowa skóra a słońce – próba diagnozy wiedzy oraz wybranych postaw. Nowiny Lekarskie 2012; 81(3): 214-218.

Góralska A., Błaszczyk J.: Charakterystyka czynników ryzyka rozwoju znamion melanocytowych i czerniaka u pacjentów zgłaszających się do dermatologa w celu oceny zmian barwnikowych. Przegląd Dermatologiczny 2013; 100: 86-95.

Borkowska B., Kardynał A., Słowińska M. i wsp.: Czerniak u osób korzystających z urządzeń opalających emitujących promienie UV (solariów). Przegląd Dermatologiczny 2013; 100(6): 345-352.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.827504

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Ewa Smoleń, Elżbieta Cipora, Magdalena Jarema, Karolina Hombek

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)