Pork: why we should not give it up completely

Małgorzata Szamocka, Monika Anna Ameryk, Maciej Świątkowski

Abstract


It is commonly thought that cases of life shorter than the life expectancy for Poles, mainly due to atherosclerosis and certain malignancies, are caused by, among other factors, consumption of large quantities of meat, especially pork. However, essential statistical data do not confirm this hypothesis, as an average Pole eats 41,1 kg pork per year, compared to 66.1 kg eaten by Spaniards, 64.2 kg by Danes, 59.9 kg by Austrians, 53.3 kg by Germans, while the average life expectancy for female and male Poles is 80.1 years and 71.5 years, respectively, and that for female and male Western Europeans is 82,2 years and 75 years, respectively. Meat is a necessary component of human diet because of its unique chemical composition, nutritional value and content of complete protein with favorable proportions of amino acids. Pork, whose nutritional value and pro-health properties have improved over the last 20 years, has a lower content of saturated fatty acids (SAFA) and a higher content of polyunsaturated fatty acids (PUFA) compared to beef. Compared to poultry meat, pork has a significantly better proportion of essential unsaturated fatty acids (EUFA), omega-3 (PUFA n-3) to omega-6 (PUFA n-6), whose excess is typical for the so-called “Western” diet. Cholesterol content is fairly similar in all parts of pork carcass, and it is much smaller than even 20 years ago. In comparison with other meat types, pork is characterized by 4–5 times higher content of vitamin B1. Pork is also characterized by a high content of readily available iron, a very often inadequately supplied mineral in humans. It is present in the quantity of 0.014 g/kg, which is higher than in poultry meat (0.009 g/kg) but lower than in beef (0.026 g/kg). In 2015, the International Agency for Research on Cancer (IARC) updated its classification of carcinogenic agents. Red meat and processed meat were classified by IARC to group 2.A: substances probably carcinogenic to humans.  In its document, the international IARC workgroup revealed that consumption of meat brings health benefits, but consumption of processed and red meat should be limited as it can be associated with an increased risk of death due to atherosclerosic diseases and certain malignancies. Concurrently, it is noted that the results of many studies in this area are not clear. Production of genetically modified food is a very interesting, but also controversial area of studies of food, including pork.


Keywords


red meat; pork; nutritional value;

Full Text:

PDF (Polski)

References


Dostawy na rynek krajowy oraz spożycie niektórych artykułów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca w 2015 r., GUS 2016

Blicharski, T., Książek, P., Pospiech, P., Migdał, W., Jóźwik, A., Poławska, E., & Lisiak, D. (2013). Aktualna wartość dietetyczna wieprzowiny, jej znaczenie w diecie i wpływ na zdrowie konsumentów. Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS’, Warszawa, 136-137.

Piotrowska, A., Swiader, K., Waszkiewicz-Robak, B., & Swiderski, F. (2012). Możliwości uzyskania mięsa i przetworów z mięsa wieprzowego o podwyższonej zawartości wielonienasyconych kwasów tłuszczowych n-3. Żywność Nauka Technologia Jakość, 19(5).

Arihara, K. (2006). Strategies for designing novel functional meat products. Meat science, 74(1), 219-229.

Bhat, Z. F., & Bhat, H. (2011). Functional meat products: a review. International Journal of Meat Science, 1(1), 1-14.

Biesalski, H. K. (2005). Meat as a component of a healthy diet–are there any risks or benefits if meat is avoided in the diet?. Meat science, 70(3), 509-524

Kołodziej-Skalska, A., Matysiak, B., & Grudziński, M. (2016). Mięso wieprzowe a zdrowie człowieka. Kosmos, 65(4), 535-542.

Latoch, A., Malik, A., Mleko, S., Stasiak, D. M., & Tomczyńska-Mleko, M.(2015). Rola mięsa w żywieniu osób o zwiększonej aktywności fizycznej. Trendy w żywieniu człowieka, 157.

Ciborowska, H., & Dietetyka, R. A. (2007). Żywienie zdrowego i chorego człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 92-118.

Pikul, J., Pospiech, E., & Oziemkowski, P. (2003). Białka pochodzenia zwierzęcego, ich charakterystyka i znaczenie w żywności. W książce „Białka w żywności i żywieniu” Praca zbiorowa pod red. J. Gawęckiego. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu. Wyd. II poprawione i uzupełnione, 22-41.

Kubinski, T., Wojtasik, A., Matczuk, E., & Pietras, E. (2016). Wieprzowina jako żywność funkcjonalna. Życie Weterynaryjne, 91(01).

Jiménez-Colmenero, F. (2007). Healthier lipid formulation approaches in meat-based functional foods. Technological options for replacement of meat fats by non-meat fats. Trends in Food Science & Technology, 18(11), 567-578.

Konieczny, P., & Górecka, D. (2011). Mięso w żywieniu człowieka-aktualne kierunki w produkcji wyrobów mięsnych. Przemysł Spożywczy, 65, 28-31.

Valsta, L. M., Tapanainen, H., & Männistö, S. (2005). Meat fats in nutrition. Meat science, 70(3), 525-530.

Lee, S., Faustman, C., Djordjevic, D., Faraji, H., & Decker, E. A. (2006). Effect of antioxidants on stabilization of meat products fortified with n− 3 fatty acids. Meat Science, 72(1), 18-24.

Realini, C. E., Duran-Montgé, P., Lizardo, R., Gispert, M., Oliver, M. A., & Esteve-Garcia, E. (2010). Effect of source of dietary fat on pig performance, carcass characteristics and carcass fat content, distribution and fatty acid composition. Meat science, 85(4), 606-612.

Kunachowicz, H., Nadolna, I., Przygoda, B., & Iwanow, K. (2005). Tabele składu i wartości odżywczej żywności. PzWL, Warszawa, 13.

Kolanowski, W., & Swiderski, F. (1997). Wielonienasycone kwasy tluszczowe z grupy n-3 [n-3 PUFA]. Korzystne dzialanie zdrowotne, zalecenia spozycia, wzbogacanie zywnosci. Żywienie Człowieka i Metabolizm, 2(24), 49-63.

Marciniak-Łukasiak, K., & Krygier, K. (2004). Charakterystyka kwasów omega 3 i ich zastosowanie w żywności funkcjonalnej. Przemysł Spożywczy, 58(12), 32-36.

Carr, P. R., Holleczek, B., Stegmaier, C., Brenner, H., & Hoffmeister, M. (2017). Meat intake and risk of colorectal polyps: results from a large population-based screening study in Germany. The American Journal of Clinical Nutrition, 105(6), 1453-1461.

IARC Monographs evaluate consumption of red meat and processed meat (2015)

https://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2015/pdfs/pr240_E.pdf

Janusz, K., & Małgorzata, K. G. (2012). Rośliny GMO i żywność genetycznie zmodyfikowana–nowość wzbudzająca ciekawość, nadzieje i obawy. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne, (1), 135-163.

Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych. (Dz. U. z 2001 Nr 76, poz. 811 z późn. zm.)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 268 z dnia 18 października 2003 r)

Dzwonkowski, W., & Hryszko, K. (2011). Raport o sytuacji na światowym rynku pasz wysokobiałkowych ze szczególnym uwzględnieniem produkcji roślin GMO. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut Badawczy.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.825290

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Małgorzata Szamocka, Monika Anna Ameryk, Maciej Świątkowski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)