Prevention of eye diseases among the residents of Lublin, Poland

Piotr Kozłowski, Magdalena Kozłowska, Karolina Kozłowska

Abstract


The aim of the study was to evaluate the behavior and habits of prevention eye diseases. The study included 132 participants. In the study group, 59,1% of respondents were females whereas 40,9 were males. The age of participants ranged from 18 to 64 years. The study conducted in the period from Mary 2016 to January 2017 and it employedstandardized interview research method. Research tool, which was used for data collection was a questionnaire consisted of 18 questions single-choice questions. Statistical analysis was performed using the chi-square test. All values for which p <0.05 (probability of error) were considered statistically significant. Respondents were asked about education, work and knowledge about eye diseases.

61,4% of respondents responded that they meet an ophthalmologist only when they have visual problem (p <0.05). Regularly every two to three years, preventive eye examinations performed by 9.1% of respondents, more often female.

Less than once every 3 years, preventive eye examinations are done by 12.1%, the rest of the respondents are doing less than every 5 years. In the group of respondents surveying less than 5 years (17.4%) were mainly young people at the age of 18-30 (91.3% of respondents). This is a very disturbing result, as regular eye prevention should be conducted regularly from an early age. 12.1% of respondents doing research less than 3 years and less than 5 years (17.4%) are mainly older than 50 years of age. It is definitely too sporadic to effectively prevent eye diseases, especially those that develop slowly and asymptomatically as cataracts.

The respondents were also asked whether they had a visual impairment: 46.2% said they had it, 24.3% said they had no eye defect, and 29.5% said they did not know if their eyesight was affected. defect. Respondents who admitted that they had knowledge about their eye defect most often doubled that they suffered from farsightedness -73.8%. More than two thirds of respondents who acknowledged that they know of eye defects admitted that they wear sunglasses regularly (68.9%), only 13.1% of respondents occasionally use glasses in this group. Eyewear does not use despite knowledge that only 18% of respondents are needed. These results indicate that respondents who regularly visit an ophthalmologist more often wear eyeglasses, only a small group (31.1%) respondents do not do so for various reasons, perhaps due to lack of awareness and knowledge of what is harmful. 16.7% of respondents admitted wearing contact lenses.


Keywords


hygiene, prevention, eye disease

Full Text:

PDF (Polski)

References


Korporowicz V. (2008): Promocja Zdrowia – kształtowanie przyszłości, Szkoła główna handlowa w Warszawie, Warszawa.

Kański J. (1997): Okulistyka kliniczna, Wydawnictwo medyczne Urban & Partner, Wrocław.

Karski J.B. (2003): Praktyka i teoria promocji zdrowia – wybrane zagadnienia, CeDeWu, wydanie I, Warszawa.

Logan NS, Gilmartin B. School vision screening, ages 5-16 years: the evidence-base for content, provision and efficacy. Ophthal Physiol Opt 2004, 24: 481-492.

Whitcher J.P.: w: Okulistyka Vaughana i Ausbury’ego, red. P. Riordan-Eva, J. Whitcher, red. nauk. wyd. pol. E. Wylęgała, tłum. A. Matysik-Woźniak i in., Wyd. Czelej, Lublin 2011, s. 405.

Czepita D, Mojsa A, Ustianowska M i wsp. Zmiany refrakcji oka u uczniów w Polsce. Kontaktol Optyka Okul 2011, 2(30): 16-18.

Czepita D, Palacz O. Występowanie wad refrakcji u uczniów w Polsce. Kontaktologia i Optyka Okulistyczna 2011, 2(30): 9-11.

Powell Ch, Hatt SR. Vision screening for amblyopia in childhood. Cochrane Database of Systematic Rev 2009, 3: 1-15.

Morawski P.: Poradnik zdrowia. Oczy, Wyd. Buchmann, Warszawa 2006, s. 72.

Carlson K.J., Eisenstat S.A., Ziopryn T.: Harwardzka encyklopedia zdrowia kobiety, tłum. E. Kołodziej-Józefowicz, L. Rudnicka, B. Rygiel-Żbikowska, Prószyński i S-ka S.A., Warszawa 2000, s. 568.

Kański J., Bowling B.: Okulistyka kliniczna, wyd. IV, tłum. rozdz. 10: M. Czeszyk-Piotrowicz, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2013, s. 313.

Vaughan D., Asury T., Cook R. (1972): Podstawy okulistyki, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa.

Pieczyrak D, Miśkowiak B. Badania przesiewowe wybranych parametrów układu wzrokowego u dzieci w wieku 6-10 lat z obszaru Wielkopolski. Klin Oczna 2010, 112(1-3): 37-41.

Pieczyrak D, Miśkowiak B. Zastosowanie własnego zestawu testów do prowadzenia badań przesiewowych narządu wzroku u dzieci i młodzieży. Kontaktol Optyka Okul 2011, 2(30): 28-33.

Knapik J, Miśkowiak B. Badania przesiewowe procesu widzenia u studentów Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Nowiny Lek 2005, 74(2): 142-148.

Mathers M, Keyes M,Wright M. A review ofthe evidence on the effectiveness of children’s vision screening. Child Care Health Dev 2010, 36(6): 756-780.

Dalz M, Krzyżaniak A. Wady refrakcji w aspekcie badań przesiewowych w szkole. Nowiny Lek 2004, 73(5): 366-369.

Majdanik E, Czepita D, Safranow K. Badania nad występowaniem anisometropii w Polsce. Kontaktol Optyka Okul 2011, 2(30): 12-15.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.825280

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Piotr Kozłowski, Magdalena Kozłowska, Karolina Kozłowska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)