Frequency and habits of cigarette smoking among adolescents

Piotr Kozłowski, Magdalena Kozłowska, Karolina Kozłowska

Abstract


 The aim of the study was to evaluate the habits and frequency of cigarette smoking. The study included 112 participants. In the study group, 67,64% of respondents were females whereas 32,36% were males. The age of participants ranged from 15 to 26 years. The study conducted in the period from January 2017 to February 2017 and it employed standardized interview research method. Research tool, which was used for data collection was a questionnaire consisted of 16 questions single-choice or multiple- choice questions. Statistical analysis was performed using the chi-square test. All values for which p <0.05 (probability of error) were considered statistically significant.

In the study group 28.8% of respondents answered that they smoked cigarettes in the past, while smoking a cigarette at the moment declared by 12.6% of people. Half of the respondents smoked about 10 cigarettes a day. Over 60% of respondents declared to start smoking over 18 years of age. More than 30% of respondents smoked e-cigarettes. Almost 100% of the respondents aware of the dangers of smoking. Over ¾ respondents have ever tried to break up with addiction.

The respondents were asked where they most often they smoke cigarettes. Nearly half (46.9%) of the respondents choose a public place as the place where cigarettes are most commonly smoked (work, school). Nearly half of the respondents (46.9%) indicated that at least one parent in the household smokes cigarettes. However, only 9.74% of respondents said they smoked cigarettes at home with the company of a family. The question "What prompted you to first try a cigarette?" The most common answer was the "curiosity" and "friends suggestion" (78,1%). As many as 46.9% of respondents say that stress increases the number of smoked cigarettes.


Keywords


smoking, addiction, lifestyle, stress

Full Text:

PDF (Polski)

References


WHO. Reducing Risk, Promoting Healthy Life. Technical Report Series 915. Geneva. 2002.

Paavola M., Vartiainen E., Haukkala A.: Smoking, alcohol use, and physical activity: A 13-year longitudinal study ranging from adolescence into adulthood. Journal of Adol. Health 2004, 35, 238-244.

Palczewska I., Niedźwiecka Z.: Wskaźniki rozwoju somatycznego dzieci i młodzieży warszawskiej. Medycyna Wieku Rozwojowego 2001, V, supl. 1. do nr 2), 121-132.

Dtrong W. B., Malina R. M., Blimke C. J. R. i in..: Evidence based physical activity for school-age youth. J. Pediatr. 2005, 146, 732-737.

Stasiołek D, Kwaśniewska M, Drygas W. Palenie tytoniu jako czynniki ryzyka chorób układu sercowonaczyniowego. Czyn Ryzyka 2000; 4: 62–67.

Currie C., Roberts C., Morgan A., Smith R., Settertobulte W., Samdal O., Babarnekow R.: Young People’s Health in Context. Health Behavior in School-aged Children International Report from the 2001/2002 Survey EURO Nonserial Publication. WHO 2004.

Nazarewicz R., Babicz- Zieliñska E.: Wpływ palenia tytoniu na zdrowie i preferencje żywieniowe palaczy. Bromat. Chem. Toksykol. 33, 2000, 257.

Hauser W. et. al.: Nicotine dependence and motivation for smoking cessation in patients of a cardiologic-pneumonologic department. Psychoter. Psychosom. Med. Psychol. 2002, 52, 302.

Józefik B.: Anoreksja i bulimia psychiczna. Rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania się. Wyd. Uniwersytetu Jagieloñskiego, Kraków, 1999

Kazura A, Goldstein M.: Tobacco use prevention in pediatric primary care settings. Medicine and Health/ Rhode Island, 1998, 81, 149.

Kisio B.: Uczniowie pińczowskich ponadpodstawówek szerzej sięgają po substancje psychoaktywne. Prob. Alkoh., 2001, 4, 1.

Kotuła I., Kasicka-Jonderko A., Jonderko K.: Nienowotworowe następstwa oddziaływania palenia papierosów na czynność układu trawiennego. Wiad. Lek. 2004, 57, 473.

Krzyżanowska A., Głogowski C.: Nikotynizm na świecie. Następstwa ekonomiczne. Przew. Lek., 2004, 2, 98.

Lewandowicz J.: Psychologiczne metody walki z nałogiem palenia tytoniu. Probl. Alkoh., 1996, 11, 9.

Mazur J., Woynarowska B., Kowalewska A.: Rozpowszechnienie i uwarunkowania palenia tytoniu przez młodzież szkolną w Polsce. W: Zdrowie naszych dzieci. Dzieciństwo wolne od tytoniu. Pod red. J. Szymborskiego, T. Laskowskiej-Kity, J. Mazur, IMD, Warszawa 2001

Nazarewicz R., Babicz- Zielińska E.: Wpływ palenia tytoniu na zdrowie i preferencje żywieniowe palaczy. Bromat. Chem. Toksykol. 33, 2000, 257.

Okoński P.K.: Terapia antytytoniowa w praktyce lekarza rodzinnego. Przew. Lek. 2001, 4, 48.

Pohorecka A., Jelonkiewicz I.: Picie alkoholu a poczucie koherencji i style radzenia sobie ze stresem u młodzieży kończącej szkołę średnią. Alkohol. I Narkom. 1995, 18, 43.

1Stawiarska-Pięta B., Paszczela A., Szaflarska Stojko E.: Patofizjologia otyłości- zaburzenia mechanizmów regulacji łaknienia w aspekcie otyłości. Ann. Acad. Med. Siles. 2007, 61, 77.

8. Barczewska E.: Smoking and tobacco control in Poland. Europ. J. Dent. Educ. 2004, suppl, 4, 42.

Cichy B.: Dlaczego mżodzież ponadgimnazjalna pali tytoń? Fam. Med. Prim. Care Rev. 2007, 9 (1), 82.

Cichy W.: Problem palenia tytoniu w wieku rozwojowym. Przegl. Lek. 2006, 63, 1111.

Fagerstrom K.: The Epidemiology of Smoking Drugs 2002, 62, 1.

Mazur J., Woynarowska B., Kowalewska A.: Rozpowszechnienie i uwarunkowania palenia tytoniu przez młodzież szkolną w Polsce. W: Zdrowie naszych dzieci. Dzieciństwo wolne od tytoniu. Pod red. J. Szymborskiego, T. Laskowskiej-Kity, J. Mazur, IMD, Warszawa 2001.

Grochowska A., Schlegel-Zawadzka M.: Palenie tytoniu jako przykład antyzdrowotnych zachowań wśród młodzieży szkół ponadgimnazlanych. Studia Medyczne 2008; 11: 29–32.

Blum R. W., Nelson-Mmari K.: The health of young people in a global context. J. of Adol. Health 2004, 35, 402-418.

Woynarowska B, Mazur J. Palenie tytoniu wśród młodzieży szkolnej w Polsce i innych krajach w latach 1990–1998. Zdr Publ 1999; 109 (2): 312–319.

Niewiadomska I. Specyfika czynników osobowości u młodzieży palącej tytoń. W: Tytoń albo zdrowie. Red. E Florek, W Piekoszowski, Akademia Medyczna w Poznaniu, Poznań 2003; 201–202.

Wójtowicz-Chomicz K., Kowal M., Kowalska M., Nieradko-Iwanicka B., Borzęcki A.: Analiza uzależnienia od nikotyny, motywacji do zaprzestania i narażenia na palenie bierne wśród studentów Akademii Medycznej w Lublinie. Probl Hig Epidemiol 2008; 89(1):142-145.

Główny Urząd Statystyczny Stan zdrowia ludności Polski w 2004 roku. GUS, Warszawa 2005.

Pietryka-Michałowska E., Wdowiak L., Dreher P.: Zachowania zdrowotne studentów akademii medycznej II. Analiza spożycia alkoholu, palenia papierosów, zażywania narkotyków i picia kawy. Zdr Publ 2004, 114(4):532-536.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.825255

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Piotr Kozłowski, Magdalena Kozłowska, Karolina Kozłowska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)