Nursing as a profession practiced in the future - opinion of junior high school students

Monika Teresa Pierzak

Abstract


Introduction

Nursing is a profession of public trust, which, because of the nature of work with another person, is subjected to constant evaluation.

Aim

Evaluation of the perception of the profession of nurse by the youth of the matura classes.

Material and methods

The study was conducted from February to April 2016 in randomly selected post-gymnasium schools. The questionnaire survey was used for the study.

Results

The study involved 105 students in the matura classes, among them 77 were women, which constituted 67% and 35 men, which is 33% of the total population studied. Nineteen were 64 of them, 61% of the total, and 41 of them, 39% of the respondents. Research shows that young people consider the profession of Nursing / Nurse to be a profession of interest to such an answer, more than half of the respondents 54.3%. Only 28.6% of respondents consider the profession of nurse to be unattractive. Respondents indicated that the majority of the high school students surveyed were 54 (51.4%) who did not want to work as a nurse / nurse, only 27 (25.7%) of the respondents expressed their willingness to work in the profession, 24 ( 22.9%) people abstained from the answer. The strange fact is that young people in most professions of nurses find it interesting.

Conclusions

According to junior high school students, the profession of nurse / nurse is an interesting profession. The person who is a future trainee should be qualified; Sense of responsibility, communicativeness, theoretical and practical knowledge. The profession of the nurse of the examined youth is associated with the assistant, assistant doctor.


Keywords


nursing, profession, opinion

Full Text:

PDF (Polski)

References


Olejniczak, M., Kobza, J., Woźniak, J.(2009). Wybrane aspekty organizacyjno-prawne pielęgniarki i położnej w Polsce oraz bieżąca sytuacja kadrowa na tle krajów Unii Europejskiej. Zdrowie Publiczne; 116,s. 307–311.

Czerniak, J., Cieśla, D. (2009). Ścieżki rozwoju zawodowego. Mag. Pielęg. Położ, 3,s. 10–11.

Żychowska, R.(2009). Wizerunek polskiej pielęgniarki i położnej w mediach publicznych i prywatnych oraz w prasie zawodowej. W: Wizerunek pielęgniarki i położnej na tle nowych wyzwań w pielęgniarstwie polskim i europejskim — konferencja międzynarodowa. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Warszawa, s. 37–47.

Ustawa o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 poz. 1435, ze zm.).

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych. Wstępna ocena zasobów kadrowych pielęgniarek i położnych w Polsce w roku 2020. http://ww.izbapiel.org.pl/attachments/article/1782/Wstepna.ocena.zasobow.kadrowych.pdf ( 23.05.2017 g. 21.14)

Mędzycka-Dąbrowska, W., Bąkowska, G., Kwiecień –Jaguś, K., Gaworowska- Krzemińska, A. (2012). Postrzeganie zawodu pielęgniarki przez młodzież szkół ponadgimnazjalnych jako wybór przyszłego zawodu-doniesienia wstępne.Via Medica,20(2).

Wójcik, D. Motywy wyboru szkoły i zawodu. (1998). Biuletyn Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 6(6).

http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_026_09.PDF. (23.05.2017 )

Kapała, W., Chudziński, S., Rycza, S. (2010). Oczekiwania pacjentów hospitalizowanych na oddziałach zabiegowych wobec personelu pielęgniarskiego. Pielęgniarstwo Chirurgii Angiologicznej,1.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.824373

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Monika Teresa Pierzak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)