Effect of classic back massage on spinal pain in a woman with large breasts - case report

Natalia Zielińska, Natalia Sokołowska, Remigiusz Sokolowski, Paula Dudek, Dominika Gębka, Grzegorz Srokowski, Wojciech Stemplowski, Walery Zukow

Abstract


Introduction. The most common ailment of the motion system is spinal pain. For one of the main reasons, it consider a sedentary lifestyle that weakens the musculo-skeletal system, obesity that increases spine load, sleep disorders resulting from unsettled positions during rest or sleep, and chronic stress. The use of massage can reduce the painful pain of the spine, by loosening the excessively tight spine muscles, the articular joints of the joints and the relaxation of the body.

Objective. An assessment of the effect of classical spine massage on spinal pain in a woman with large breasts.

Material and methods. 10 massage treatments of the classical ridge using olive oil were performed. Sessions took place 2-3 times a week after 30-50 minutes. Before and after intervention were measured: linear measurements of upper and lower limbs; Measurement of the first and short long and short for the upper and lower limbs for the upper and lower extremities; Measurement of the range of mobility of individual segments of the spine; Measurement of muscle strength of the cervical, thoracic and lumbar musculature of the upper limbs; Assessment of deviation from the symmetry of body posture. Also tested was the Cross Stroke Challenge, finger-to-floor test, lumbar vertebrae overtaxis test, Laseque test, Scherer test and Gilett test.

Results. The difference in the range of motion, ie the flexion of the thorax and lumbar spine and the finger-to-floor examination, was statistically significantly different. After intervention the silhouette of the body was positioned closer to the vertical axis. The Laseque test for both lower limbs turned out to be negative. The difference in linear and limb length measurements and the Schober test was not statistically significant. The test of cross-provocation, the overtaking test for the lumbar spine movement and the Gillet test did not show deviations before or after intervention.

Conclusions. Therapeutic massage of the classic back reduced the pain of the spine. Improved body posture and increased range of motion in individual spinal segments. In addition, no effect of classical massage on muscle strength and limb circumference was found.


Keywords


classic back massage, spinal pain, large breasts.

Full Text:

PDF

References


Binek E., Olszewski J., Ocena dolegliwości bólowych u chorych z dyskopatią lędźwiową przed i po wybranych zabiegach fizjoterapeutycznych., Kwartalnik ortopedyczny, 2011, 2, str. 93-99

Boguszewski D., Reakcja organizmu na klasyczny masaż karku. Badania pilotażowe., Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku 2013, Białystok 2014

Chochowska M., Marcinkowski J.T., Rąglewska P., Babiak J., Masaż klasyczny i masaż wibracyjny punktów spustowych bólu w leczeniu zespołu bólowego kręgosłupa z towarzyszącym mu obniżeniem nastroju – u osób starszych., Probl High Epidemiol, 2011, 92(3), str. 429

Chrzan S., Wolanin M., Sapuła R., Soboń M., Marczewski K., Wpływ masażu leczniczego na wybrane aspekty towarzyszące zespołowi bólowemu szyjnego odcinka kręgosłupa, Hygeia Public Health, 2013, 48(1), str. 60

Dziak A., Bóle i dysfunkcje kręgosłupa., MedicinaSportiva, Kraków 2007, str. 1, 373, 393-396

Ćwirlej A., Ćwirlej A., Gregorowicz- Cieślik H., Masaż klasyczny i aromaterapeutyczny w bólach kręgosłupa., Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005, 4

Ćwirlej A., Ćwirlej A., Maciejczak A., Efekty masażu klasycznego w terapii bólów kręgosłupa., Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, 3, str, 253-257

Kałużna A. i wsp., Ocena wyników leczenia chronicznych bólów kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym masażem klasycznym., Journal of Education, Health and Sport, 5(9)/2015

Kitajewska W. i wsp., Choroby cywilizacyjne i ich prewencja., Journal of Clinical Healthcare, 1/2014, str. 3-4

Lewandowski G., Masaż leczniczy., ANNAŁ., Łódź 2012

Magiera L., Klasyczny masaż leczniczy. Automasaż., wyd. II, Bio-styl, Kraków 2008

McCulloch J.A., Transfeldt E.E., Macnab'sBackache., wyd. III, Williams & Wilkins a Waverly Company, USA 1997

Piech K., Styl życia a zespoły bólowe kręgosłupa., praca magisterska,

http://www.fizjoterapeutom.pl/attachments/article/382/praca_mgr7.pdf [11.03.2017, 12:20]

Pietrzak K., Objaw Lasegue'a.,

http://www.ortopedia.ump.edu.pl/images/pdf%20skrypt/Objaw%20Lasegue%92a%20.pdf, [11.03.2017, 11:20]

Sienkiewicz D. i wsp., Bóle kręgosłupa w wieku dziecięcym- kolejne wyzwanie dla współczesnej medycyny., Neurologia Dziecięca, nr 41, 20/2011

Stodolny J., Choroba przeciążeniowa kręgosłupa. Epidemia naszych czasów., Wydawnictwo ZL „NATURA”, Kielce 1999

Tejszerska D., Świtoński E., Biomechanika inżynierska. Zagadnienia wybrane. Labolatorium., Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004, str. 9

Tittinger T. i wsp., Ocena skuteczności testów klinicznych w diagnostyce dyskopatii lędźwiowego odcinka kręgosłupa., Youn Sport Science of Ukraine, 3/210, str. 183-190

www.gkk.pl, Masaż jako dodatkowy element wspomagający proces korekcji wad postawy ciała w BSOGKK, stan na 5.06.2015 r., godzina 20:30

Woźniak M., Brukwicka I., Kopański Z., Kollar R., Kollarova M., Bajger B., Zdrowie jednostki i zbiorowości., Journal of Clinical Healthcare, 4/2015, str. 1-2

Wyrzykowska N., Rehabilitacja po implantacji protezy onkologicznej z powodu mięsaka kości udowej – opis przypadku., Niepełnosprawność, 2016; 2(19) REH 52–74

Wysocki M. J., Miller M., Paradygmat Lalonde'a, Światowa Organizacja Zdrowia i Nowe Zdrowie publiczne., Przegląd Epidemiologiczny, 2003, 57, str. 507, 506

Zborowski A., Masaż klasyczny., wyd. II, AZ, Kraków 1998

Zembaty A., Kinezyterapia., Tom I, Kasper, Kraków 2002
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.824266

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)