Nurse participation in patient care after kidney transplant

Agnieszka Pluta, Beata Sulikowska, Maria Budnik-Szymoniuk, Halina Basińska-Drozd

Abstract


Kidney transplantation is considered to be the optimal treatment for end-stage renal disease. The main goal of renal replacement therapy is to prolong life as well as improve its quality. The key here is the education of the patient, which is conducted by a transplant physician, a transplant nurse and a nutritionist. Nursing staff taking care of a patient after a kidney transplant should have the ability to correctly diagnose and resolve nursing problems. The aim of the work is to present the role of a nurse in patient care after kidney transplant. Nurses pursuing health education focus primarily on shaping individual patient health behaviors.


Keywords


transplant, kidney, care, nurse

Full Text:

PDF (Polski)

References


Dębska-Ślizień A, Durlik M, Zadrożny D, i wsp. Przygotowanie i zgłoszenie biorcy do przeszczepienia nerki i/lub trzustki. [W:] Leczenie nerkozastępcze. Red. Rutkowski B, Wyd. Czelej Lublin 2007: 285-296.

Przeszczep nerki http://www.przeszczep.pl/ac18p_4_przeszczep_nerki.htm

Rutkowski B. red. Leczenie nerkozastępcze w praktyce pielęgniarskiej. Via Medica, Gdańsk 2008.

Manitius J., Sulikowska B. Wpływ leczenia farmakologicznego na jakość życia u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek. Nefrologia i dializoterapia polska 2001; 5(2): 67–69.

Wójcicka M, Korabiewska I, Tylka J. Jakość życia pacjentów po przeszczepieniu nerki. Fizjoterapia Polska 2007; 4( 7): 409–418.

Szyszkowska A, Jachewicz T. Sanacja jamy ustnej jako przygotowanie do przeszczepu narządów unaczynionych i szpiku kostnego. Implantoprotetyka 2009; 3 (36): 35-39.

Dębsak-Ślizień A, Białobrzeska B. Kwalifikacja oraz przygotowanie biorcy do transplantacji nerki. [W:] pielęgniarstwo nefrologiczne. Red. B. Białobrzeska, A. Dębska-Ślizień, Wyd. PZWL Warszawa 2013; 209-214.

Lizakowski S, Rutkowski P. Nowotwory u chorych po przeszczepieniu nerki. [W:] Leczenie nerkozastępcze. Red. Rutkowski B, Wyd. Czelej Lublin 2007: 409 – 418.

Imko-Walczuk B, Turner R. Wojnarowska F.:Malignant melanoma. [W:] Stockfelth E. Ulrich C. (Eds): Skin cancer after organ transplantation. Book series: Cancer treatment and research. Springer, US 2009: 311-322.

Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1411).

Program żywy dawca nerki http://zywydawcanerki.pl/(30.06.2017)

Monitorowanie czynności przeszczepu nerki w przewlekłej opiece potransplantacyjnej. Magdalena Durlik http:// https://klinikamedycynytransplantacyjnej.wum.edu.pl/.../monitorowanie_czynnosci_pl

Białobrzeska B, Dębsak-Ślizień A. Leczenie po przeszczepieniu nerki. [W:] Pielęgniarstwo nefrologiczne. Red. B. Białobrzeska, A. Dębska-Ślizień, Wyd. PZWL Warszawa 2013; 242-254.

Durlik M, /Klinger M, Więcek A. Długoterminowe leczenie immunosupresyjne. [W:] Leczenie nerkozastępcze. Red. Rutkowski B, Wyd. Czelej Lublin 2007: 395-398.

Zalecenia dotyczące leczenia immunosupresyjnego po przeszczepieniu narządów unaczynionych. Red. M. Durlik Zieniewicz K. Warszawa, grudzień 2016.

Wolny D, Nowakowska-Wolan A, Chodurek E. i wsp. Interakcje Dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum). Farm Przeg l Nauk 2009; 2: 19-23.

Małgorzewicz S, Białobrzeska M. Praktyczne aspekty żywienia pacjentów po przeszczepieniu nerki. [W:] Pielęgniarstwo nefrologiczne. Red. B. Białobrzeska, A. Dębska-Ślizień, Wyd. PZWL Warszawa 2013; 355-358.

Lao M, Bączkowska T. Leczenie immunosupresyjne po przeszczepieniu narządów unaczynionych. [ W:] Transplantologia kliniczna. Red. W. Rowiński , J. Wałaszewski , L. Pączek. Wyd. Lek. PZWL 2004, 128-149.

Alangaden GJ, Thyagarajan R, Gruber SA i wsp. Infectious complications after kidney transplantation: current epidemiology and associated risk factors. Clin. Transplant. 2006; 20: 401-408.

Durlik M, Meszaros J, Matłosz B. Choroby infekcyjne po przeszczepieniu nerki. [W:] Leczenie nerkozastępcze. Red. Rutkowski B, Wyd. Czelej Lublin 2007: 399-407.

Powikłania pooperacyjne http://www.przeszczep.pl/oyh8b_9_powiklania_pooperacyjne.htm 30.06.2017

Woynarowska B. Edukacja zdrowotna. Warszawa PWN SA 2007.

Białobrzeska B. Edukacja zdrowotna pacjenta po przeszczepieniu nerki. [W:] Pielęgniarstwo nefrologiczne. Red. B. Białobrzeska, A. Dębska-Ślizień, Wyd. PZWL Warszawa 2013; 272-276.

Sułowicz J, Wojas-Pelc A , Sułowicz W. Are renal transplant recipients aware of the necessity of sun protection? Przegl Dermatol 2011; 98: 239–246.

Pluta A, Budnik-Szymoniuk M, Basińska-Drozd H, Humańska M. Rola edukacyjna pielęgniarki w opiece nad pacjentem z przewlekłą chorobą nerek. J Educ Health Sport 2017; 7(5): 5045-515.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.822642

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Agnieszka Pluta, Beata Sulikowska, Maria Budnik-Szymoniuk, Halina Basińska-Drozd

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)