Physical rehabilitation of women after mastectomy

Katarzyna Korabiusz, Agata Wawryków, Dorota Torbé, Inga Janik, Andrzej Torbé

Abstract


Introduction: Breast cancer is one of the most frequent causes of death amongst women in Poland. This is why it is so important to minimize complications that occur after oncological treatment. Rehabilitation process is long and complex and rehabilitation should include psychological as well as physical area. Patients mostly suffer from lymphatic swellings of upper limbs on the side that was operated, pain and reduction in range of movement in shoulder joint.

Goal of dissertation: Goal of this dissertation is a review of literature about available physiotherapy methods used in women following mastectomy.

Conclusion: There are many physiotherapy methods used in women following mastectomy that improve their quality of life. Methods proposed in literature decrease lymphatic swelling of upper limb on operated side. They also increase range of movement in shoulder joint and reduce pain. The most often used methods are: manual and mechanical lymphatic drainage, self-massage, scar work, transdermal nerves stimulation TENS , kinesitherapy (individual as well as group exercises such as nordic walking, yoga, music therapy, choreotherapy, group gymnastics) and anti-swelling kinesiotaping.


Keywords


rehabilitation; mastectomy; breast cancer

Full Text:

PDF (Polski)

References


 Jassem J., Krzakowski M., Rak piersi, 2013, str 213-220, ISBN 8375997293.

 Didkowska J., Wojciechowska U., Zatoński W., Nowotwory złośliwe w Polsce w 2011 roku, ISSN 0867–8251 Warszawa 2013, str. 3-7.

 Kulesza- Brończyk B. i wsp. , Jakość życia kobiet po leczeniu operacyjnym raka sutka, Zdrowie Publiczne, 2009;119(3):293-297.

 Murawa D. i inni, ABC Raka Piersi Wielkopolskie Centrum Onkologii 2010, str. 9-10.

 Jankowska J, Helbin J, Potocki A. Akryloamid jako substancja obca w żywności. Problem Hig Epidemiol 2009, 90(2): 171-174.

 Szefel J, Kruszewski WJ, Ciesielski M. Żywienie immunomodulujące w onkologii. Współczesna Onkologia 2009; 13,1:9-15.

 Kalinowski P., Krawulska A., Rola fizjoterapii po mastektomii w opinii pacjentek, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2012, Tom 18, Nr 4, 291-296. www.monz.pl.

 Skolimowska B. Wpływ ćwiczeń ruchowych na postawę ciała kobiet leczonych z powodu raka piersi. Fizjoterapia 2005; 13(1): 18-26.

 Podgórska-Zdyb A, Budźko P, Janiszewski M, Hak A, Gałczyńska J. Przedpełska-Winiarczyk M, Molisak-Klara A. Rola kinezyterapii w usprawnianiu kobiet po mastektomii. Medycyna Manualna. 2004; 8(3/4): 51-53.

 Dyzmann-Sroka A., Szczęch B., Rymarczyk-Wciorko M., Wosicka T., Myślińska W., Olenderczyk W., Analiza porównawcza jakości rejestracji zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce i Wielkopolsce w 1999 roku, Współczesna Onkologia. 2003, 2 148.

 Kalinowski P., Krawulska A., Rola fizjoterapii po mastektomii w opinii pacjentek, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2012, Tom 18, Nr 4, 291-296. www.monz.pl.

 Podgórska-Zdyb A, Budźko P, Janiszewski M, Hak A, Gałczyńska J. Przedpełska-Winiarczyk M, Molisak-Klara A. Rola kinezyterapii w usprawnianiu kobiet po mastektomii. Medycyna Manualna. 2004; 8(3/4): 51-53.

 Bauer A., Wiecheć M., Przewodnik metodyczny po wybranych zabiegach fizykalnych, 2012, ISBN : 978- 83- 923058-3-5.

 Lipińska A. i in., Wpływ aplikacji kinesiotapingu na obrzęk limfatyczny kończyny górnej u kobiet po mastektomii, Fizjoterapia Polska 2007, 3(4); Vol. 7, http://www. fizjoterapiapolska.pl/fulltxt.php?ICID=510947.

 Kase K., Wallis J., Kase T., Clinical therapeuthic applications of Kinesio Taping Method, Japan 2003.

 Wiktor M.: Patofizjologia obrzęku chłonnego, [w:] Obrzęk chłonny. Red. Chęciński P., Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2010.

 Piotrowicz R., Ciecierski M., Jawień A.: Obrzęki limfatyczne – patomechanizm i diagnostyka, Przewodnik Lekarza, 2000, 7, 70-72.

 Kozikowska J., Łuczak J.: Obrzęk limfatyczny - patomechanizm, podział, zasady leczenia, Praktyka Medyczna, Przewodnik Lekarza, 48 – 54.

 Werner GT., Diagnostyka i leczenie obrzęku limfatycznego – fizykalna terapia przeciwzastoinowa, Rehabilitacja Medyczna, 2002; 6, 1: 57-61.

 Mrozińska M., Szuba A., Ambulatoryjne leczenie chorych z obrzękiem limfatycznym, Fizjoterapia, 2006; 14 (Suppl. 3): 50-55.

 Stanton A.B., Badger C., Sitzia J., Non-Invasive Assessment of the Lymphedematous Limb, Lymphology, 2000; 33: 122-135.

 Brauer W.J., Zalecenia postępowania terapeutycznego – diagnostyka i leczenie obrzęku limfatycznego, Rehabilitacja Medyczna, 2005; 9, 2: 59-62.

 International Society of Lymphology: the diagnosis and treatment of peripherial lymphoedema: consensus document of the International Society of Lymphology, Lymphology 2003; 36: 84–91.

 The Diagnosis and Treatment of Peripheral Lymphedema: 2013 Consensus Document of The International Society of Lympho¬logy, Lymphology, 2013, 46: 1-11.

 The Diagnosis and Treatment of Lymphedema. Position State¬ment of the National Lymphedema Network, By NLN Medical Advisory Committee, February 2011.

 Karowicz-Bilińska A., Sikora A., Estemberg D., Brzozowska M., Berner-Trąbska M., Kuś E., Kowalska- Koprek U.: Fizjoterapia w położnictwie, Ginekol Pol. 2010, 81, 441-445.

 Piotrowicz R., Ciecierski M., Jawień A.: Obrzęki limfatyczne – leczenie, Termedia Przewodnik Lekarza 7/2000.

 Raţiu A., Motoc A., Păscuţ D., i wsp.: Compression and walking compared with bed rest in thetreatment of proximal deep venous thrombosis during pregnancy, Rev Med Chir Soc Med NatIasi, 2009, 113, 795-798.

 Ochałek K., Grądalski T.: Zastosowanie ręcznego drenażu lim¬fatycznego w chorobach naczyń, Acta Angiology, 2011, vol. 17(3): 189-198.

 Mika K. Po odjęciu piersi. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005, ISBN 83-200- 3144-3.

 Földi M., Strößenreutjer R. Podstawy manualnego drenażu limfatycznego. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2005. ISBN 978-83-89581-57-0.

 Białoszewski D., Woźniak W., Zarek S.: Clinical efficacy of kinesiology taping in reducing edema of the lower limbs in patients treated with the ilizarov method--preliminary report, Ortop Traumatol Rehabil., 2009, 11, 46-54.

 Grądalski T., Ochałek K. Podstawy patofizjologii i postępowania w obrzęku limfatycznym w chorobie nowotworowej. Nowa Medycyna. Ból i Opieka Paliatywna II. 2000; 1: 1–4.

 Pyszora A., Wójcik A., Fizjoterapia w opiece paliatywnej, Medycyna Paliatywna w Praktyce 2010; 4, 4: 159–167.

 Williams A.F., Vadgama A., Franks P.J., Mortimer P.S. A randomized controlled crossover study of manual lymphatic drainage therapy in women with breast cancer related lymphoedema. Eur. J. Cancer Care 2002; 4: 254–261.

 Kase K., Wallis J., Kase T., Clinical therapeuthic applications of Kinesio Taping Method, Japan 2003.

 Pyszora A., KrajnikM., Is Kinesio Taping useful for advanced cancer lymphoedema treatment? A case report , Adv. Pall. Med. 2010; 9, 4: 141.

 Witmanowski H., Lewandowicz E., Zieliński T, i wsp. Hypertrophic scars and keloids Part I. Pathogenesis and pathomechanism, Post Dermatol Alergol 2008; XXV, 3: 107–115.

 Wawryków A., Korabiusz K., Torbé A., Lubkowska A., Edema in pregnant women- possibility of physiotherapeutic treatment, Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.821838

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Katarzyna Korabiusz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)