The level of sexual education - problem of middle school students

Alicja Małgorzata Marzec, Izabela Orłowska, Agnieszka Pluta

Abstract


Introduction. The problem of sexual education of school youth is described as difficult, permanently current and open. Low, insufficient level of preparedness for sexual initiation manifests itself in the statistics of early motherhood and early parenthood. Assigned to the school as an environment education and teaching, the role of education is not fulfilling in terms of sexual education. Students expect their parents more involvement in sexual education. Aim. The aim of this study is to examine the current level of interest of middle school students in sexual education and to determine their expectations in this range. Material and methods. The study was carried out by the method of diagnostic survey, using the questionnaire in the study of our own. The research included students of 1st and 2nd class of middle school (n = 50, 31 boys, 19 girls), aged 13-14 years. Results. In the examined group the interest in sexual education expressed 78%, but only 14 % of the respondents talked with their parents about it, and 20% do not want such talks, 62% talked about it with their mothers, 46% the side who initiates the conversation was a student. Dissatisfied, disappointed with the quality of classes the education for family life was 42% of middle school students. Conclusions. Middle school students showed interest in sexual education at school. The range of themes which interest the youth is consistent with the thematic scope of the program of subject the education for family life. Middle school students express dissatisfaction with the quality of sexual education classes and would like a greater participation of parents in sex education.


Keywords


sexual education, student, middle school.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Wróblewska W., Strzelecki P., Matysiak A. Kodeks obyczajowości seksualnej wśród młodzieży na podstawie badania „Zachowania i postawy studentów w sferze seksualnej”. W: System wartości a procesy demograficzne. Ed. K. Slany, A. Małek, I. Szczepaniak. I Kongres Demograficzny w Polsce, tom XV. Wyd. NOMOS, Kraków 2003.

World Association for Sexual Health (2008). Sexual health for the millennium. A declaration and technical document. Minneapolis, http://worldsexualhealth.org/millennium-declaration ( 06.03.2017).

UNESCO.http://data.unaids.org/pub/ExternalDocument/2009/20091210_international_guidance_sexuality_education_vol_2_en.pdf. s.2 ( 06.03.2017).

Lew-Starowicz Z., Długołęcka A. Edukacja seksualna. Wyd. Świat Książki, Warszawa

WHO Regional Office for Europe (2006). Country papers on youth sex education in Europe. Cologne.

Narodowy Program Zdrowia ma lata 2007-2015. Załącznik do Uchwały nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4.08.2016 w sprawie Narodowego Programu Zdrowia ma lata 2016-2020. D.U.1492.

Mazur J. (red.): Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce na tle wybranych uwarunkowań socjodemograficznych. Wyniki badań HBSC 2014. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2015.

stat.gov.pl/…/dzieci_w_polsce_w_2014_roku_charakterystyka_demograficzna.pdf.

Rocznik demograficzny GUS. (17.06.2017).

Sieja K, Leoński J, Bulsa M, i wsp. Program wychowania seksualnego w Polsce na tle krajów europejskich. Gin Prakt 2000; 8: 30-33.

Woynarowska B. (red.). Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole. Poradnik dla dyrektorów i nauczycieli. Warszawa 2011, Wyd. ORE Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Komunikat CBOS BS/133/2002. O czym dorośli rozmawiają z dziećmi? Warszawa 2002. http://www.cbos.pl/SPISKOM. POL/2002/K_133_02.PDF (01.03.2017).

Skonieczna J, Olejniczak D. Porównanie oceny i postrzegania wychowania seksualnego w domu przez uczniów szkół średnich i ich rodziców. Hygeia Public Health 2014, 49(4): 725-732.

Skąd wiesz? Jak wygląda edukacja seksualna w polskich domach. Raport Grupy Edukatorów Seksualnych „Ponton”. 2011. www.ponton.org.pl (12.06.2017).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Dz.U. 2013 poz. 1248.

Biskupska M, Niewiadomski JT. Wiedza na temat fizjologii płodności- obszar niezagospodarowany przez sektor edukacji i przez sektor ochrony zdrowia. Nowiny Lekarskie 2011; 80( 6): 469–472.

http://spunk.rownasie.pl/wp-content/uploads/2013/01/Za%C5%82o%C5%BCenia-i-cele-edukacji-seksualnej.-Przewodnik.pdf (15.06.2017).
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.821696

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Alicja Małgorzata Marzec, Izabela Orłowska, Izabela Orłowska, Agnieszka Pluta, Agnieszka Pluta

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)