Hand hygiene for the management of a patient infected with Clostridium difficile in the presence of hospital infections

Krystyna Nowacka, Renata Flitta, Joanna Siminska, Piotr Porzych, Sebastian Grzyb, Wojciech Hagner

Abstract


With the dynamic development of medicine nosocomial infections represent a big threat not only for patients admitted to the hospital, but also for health professionals and visitors. Healthcare-associated infections are associated with an extended stay patient, complications in the healing process, and risk of loss of life and health by the patient. Nosocomial infections worldwide are legally governed by the provisions of the legislation of the Member State concerned. The first act regulating the fight against hospital infections in Poland in the institutional way in 2001, introducing "the law on infectious diseases and infections". Micro-organisms causing hospital infections are most often transmitted to the hands of the medical staff. Hygienic hand disinfection is more effective against microorganisms than hand-washing, and should be used as the method of choice before many activities related to patient care. The World Health Organization considers hand hygiene as a basic element of prevention hospital infections.

Such pathogens include Clostridium difficile. That is the most important pathogen causing diarrhea.  Stem infection of Clostridium difficile may cause serious diseases and medical conditions, particularly in the elderly, debilitated as a result of chronic diseases. The need to respect the principles of hand hygiene by medical staff is widely recognized. Causes of irregularities in the field of hand hygiene are different, for example. the intensity of the work, insufficient medical knowledge, limited access to devices for effective hand hygiene or ignorance of hand disinfection techniques.


Keywords


clostridium dificille, nosocomial infections, hand hygiene, procedures

Full Text:

PDF

References


Dulęba K., Smukalska E., Pawłowska M. Zakażenia Clostridium difficile u dzieci – doświadczenia ośrodka bydgoskiego. Przegl. Epidemiol. 2012, 66, 67-71

Dzierżanowska D. Zakażenia miejsca operowanego. W: Dzierżanowska D. (red.) Zakażenia szpitalne. α-medica press. Warszawa.2008, 298

Dziewa A.M., Ksykiewicz-Dorota A., Kos M., Ostrowska E. Jakość opieki pielęgniarskiej a zakażenia szpitalne: kontrola procesu dezynfekcji i sterylizacji. Zakażenia 2015, 15(1), 13-18

Fleischer M. Zakażenia szpitalne/ zakładowe – wybrane zagadnienia. [w:] Fleischer M., Bober–Gheek B. Podstawy pielęgniarstwa epidemiologicznego. Urban & Partner. Wrocław 2006, 155

Fleischer M. Higiena rąk. Zalecenia. Zakażenia szpitalne 1/2014, 11-13

Fleischer M. Profilaktyka zakażeń szpitalnych w czasach Roberta Kocha. Post. Mikrobiol. 2010, 49(3), 209-213

Grochowska M., Semczuk K., Zacharska H. Definicje kliniczne i podział zakażeń szpitalnych. [w:] Dzierżanowska D. (red) Zakażenia szpitalne. α-medica press. Warszawa 2008, 545

Grzesiowski P. Zakażenia u bram. Menadżer zdrowia 10/ 2007, 63-64

Heczko P.B. Organizacja kontroli zakażeń w szpitalu. [w:] Heczko P.B., Wójkowska-Mach J. (red). Zakażenia szpitalne, Wyd. PZWL, Warszawa 2009, 14

Higiena rąk w placówkach ochrony zdrowia. Zeszyt XIII, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych. Katowice 2014, 24-25

Hryniewicz W., Martirosian M., Ozorkowski T. Zakażenia Clostridium difficile diagnostyka, terapia, profilaktyka. Narodowy Instytut Leków. Warszawa 2011

Infekcje Clostridium difficile, niedoceniane zakażenia w aspekcie klinicznym i epidemiologicznym. Zeszyt XI, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych, Katowice 2012, 7

Kramer A., Schwebke I., Kampf G. Jak długo patogeny szpitalne mogą przetrwać na powierzchniach nieożywionych? Przegląd systematyczny. Zakażenia 2007, 7(4), 16-23

Mały rocznik statystyczny. www.stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/mały-rocznik-statystyczny-polski-2015,1,16.html

Martirosian G. Czy można wyeliminować Clostridium difficile ze środowiska szpitalnego. Zakażenia 2013, 13(4), 18-22

Martirosian G. Postępowanie w zakażeniach Clostridium difficile. Forum zakażeń 2014, 5(3), 161-164

Materiały konferencyjne „Dzień Higieny Rąk – Polska na tle programu WHO”. Warszawa, 23.04. 2015r.

Mięgoć H. Zastosowanie ryfaksyminy w leczeniu zakażeń jelitowych o etiologii Clostridium difficile. Zakażenia 2012, 12(3), 22-26

Pawińska A. Higiena rąk personelu medycznego. [w:] Pawińska A (red.). Profilaktyka zakażeń szpitalnych – bezpieczeństwo środowiska szpitalnego. α-medica press. Warszawa 2011

Pituch H. Opcje terapeutyczne w leczeniu zakażeń Clostridium difficile - teraźniejszość i przyszłość, Zakażenia 2010, 10(4), 119-125

Pituch H.M. Zakażenia Clostridium difficile w środowisku szpitalnym – aktualne dane epidemiologiczne oraz zalecenia. Polska perspektywa. Zakażenia 2014, 14(1), 54-62

Rożkiewicz D. Niedoceniane potencjalne źródła zakażeń szpitalnych. Zakażenia 2014, 14(4), 65-66

Rożkiewicz D. Zakażenia Clistridium difficile rosnącym zagrożeniem u dzieci. Forum zakażeń 2012, 3(4), 165-175

Różańska A. Problem zakażeń szpitalnych - raport z badania opinii pacjentów. Zakażenia 3/ 2012, 12(3), 80-86

Różańska A., Wójkowska – Mach J., Bulanda M., Heczko P.B. Zwalczanie zakażeń w polskich oddziałach niezabiegowych – wyniki programu PROHIBIT. Przegl. Epidemiol. 2015, 69(3), 609-614

Sierocka A. Cianciara M. Monitorowanie zakażeń szpitalnych jako element procesu zarządzania ryzykiem, Zakażenia 2011, 11(1), 81-89

Stan sanitarny kraju w roku 2012. www.gistest.pis.gov.pl/ckfinder/userfiles/files/stan, 29.01.2016r.

Stan sanitarny kraju w roku 2014. www.gis.gov.pl/images/kafelki/stan_sanitarny_kraju.pdf 28.01.2016r.

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Dz. U. 2008 Nr 234 poz.1570 z późn. zm.

Wieczyńska J., Rożynek E. Szpitalne zakażenia przewodu pokarmowego. [w:] Dzierżanowska D. (red.) Zakażenia szpitalne. α-medica press, Warszawa 2008, 403

Wytyczne postępowania w zakażeniach Clostridium difficile wg SHEA i IDSA z komentarzem i aktualizacją ekspertów SHL´2012R. Wyd. Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa, Warszawa 2012, 39

Wytyczne WHO dotyczące higieny rąk w opiece zdrowotnej – podsumowanie. Pierwsza Światowa Inicjatywa na rzecz Bezpieczeństwa Pacjenta „Higiena rąk to bezpieczna opieka” www.cmj.org.pl/clean-care/higiena-rak-wytyczne-whodraft.pdf 28.01.2016r.

Zieliński A. Epidemiologiczne podstawy nadzoru nad zakażeniami szpitalnymi. [w:] Heczko P.B., Wójkowska-Mach J. (red). Zakażenia szpitalne, PZWL, Warszawa 2009, 14
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.815567

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)