Motivations of inhabitants of large urban agglomerations to participate in mass running events

Ewa Malchrowicz-Mośko, Joanna Poczta, Maciej Młodzik

Abstract


The article presents the results of empirical research on the motivation of inhabitants of large urban agglomerations to participate in mass running events such as marathons or half-marathons. The theoretical assumptions, the basis of the research and design of the standardized interview questionnaire were presented. Authors verified four groups of motifs by Freyer and Gross, and examined 232 runners – residents of large urban agglomerations, participants of the Poznań marathon to determine motives for participation in large running events. Most of the participants were residents of Poznań and its surroundings (185 persons), the rest (47 people) were residents of other big cities in Poland – active sport tourists. There were slight differences in the motifs of the participation of the inhabitants of the city in which the half-marathon is organized and tourists.


Keywords


halfmarathon, running, motivations, phisical activity

Full Text:

PDF (Polski)

References


Basińska A., Hołderna-Mielcarek B., Eventy sportowe jako element strategii marketingowej miasta w kontekście współczesnych tendencji na rynku sportowo-rekreacyjnym, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2015, t. 63, nr 6.

Berbeka J., Makówka M., Niemczyk A., 2008, Ekonomika i organizacja czasu wolnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Bombol M., Dąbrowska A., 2003, Czas wolny – Konsument, Rynek, Marketing, Wydawnictwo K. E. Liber, Warszawa.

Deci E.L., Ryan R.M., Gagné M., Leone D.R., Usunov J., Kornazheva B.P., 2001, Need Satisfaction, Motivation, and Well-being in the Work Organizations of a Former Eastern Bloc Country, Personality and Social Psychology Bulletin, no. 27.

Łuczak J., 2014, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2014, s. 129-140.

Łuczak J., 2014, Badania satysfakcji klientów imprez biegowych – Marketing imprez biegowych, Poznań.

Freyer W., Gross S. (red.), Tourismus und Sport-Events, FIT Forschungsinstitut für Tourismus, Dresden 2002.

Kozak M., Wielkie imprezy sportowe – korzyść czy strata?, Studia Regionalne i Lokalne nr 1(39)/2010.

Malchrowicz-Mośko E., Turystyka sportowa w społeczno-kulturowej perspektywie na przykładzie Miasta Poznania, praca doktorska, Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, 2016 (dostęp: biblioteka AWF Poznań).

Poczta J., Malchrowicz-Mośko E., Bierny udział w biegowych wydarzeniach sportowych i jego wpływ na promocję zdrowia i aktywności fizycznej wśród kibiców, „Journal of Education, Health and Sport”, 6 (1) 2016.

Stempień J., Bieganie, zwiedzanie i klasa średnia – przygarść socjologicznych uwag i obserwacji o turystyce biegowej, w: M. Kazimierczak (red.), Inspiracje sportem w turystyce kulturowej, Wydawnictwo AWF w Poznaniu, 2016.

Zduniak A., Event jako ponowoczesna forma uczestnictwa w życiu społecznym, „Roczniki Nauk Społecznych”, 2 (38) 2010.

Zowisło M., Czy istnieje sport postmodernistyczny?, w: T. Sahaj (red.), Pogranicza współczesnego sportu. Ujęcie społeczne, Wydawnictwo AWF w Poznaniu, 2009.

Lenartowicz M., Isidori E., Maussier B., Sport and tourism between modernity and postmodernity, „Polish Journal of Sport and Tourism”, 23/2016.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.818150

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Joanna Poczta, Ewa Malchrowicz-Mośko, Maciej Młodzik

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)