Gamification in personnel management of sport – recreation service companies

Agnieszka Widawska-Stanisz

Abstract


The goal of this article was the presentation of the essence of gamification and focusing on the potential which is in this management tool. The special attention was paid to the possibility of creation gamification program proper for using in the case of service personnel management of sport – recreation companies, used for building the personnel engagement and motivating to more effective and productive work.


Keywords


personnel management; gamification; building the engagement; sport- recreation services

Full Text:

PDF

References


Akademia Asów, czyli gamifikacja sił sprzedaży Red Bulla (2017), http://www.gryfikacja.pl/index.php/2015/09/akademia-asow-czyli-gamifikacja-sil-sprzedazy-red-bulla/, dostęp: 9.04.2017.

Co to jest program refferalowy? (2017), http://www.karierawfinansach.pl/w-branzy/artykul/co-to-jest-program-referralowy, dostęp: 15.04.2017.

Cybulski A. (2017), Grywalizacja jako sposób na zaangażowanie pracownika?, http://hrpolska.pl/hr/narzedzia/grywalizacja-w-firmie-odpowiedzi-na-kryzys-zaanga-owania-zespo-u.html, dostęp: 10.04.2017.

Grywalizacja. Poradnik. Zrób to sam. (2014), Fundacja Orange, Warszawa s. 8.

http://paweltkaczyk.com/pl/category/grywalizacja/.

Kocoń P. (2016), Grywalizacja jako element marketingu personalnego na przykładzie sił zbrojnych USA, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytety Ekonomicznego w Katowicach, nr 270, Katowice, s. 115.

Listwan T. (2002), Zarządzanie kadrami, Wyd. CH Beck, Warszawa, s. 1.

Marketing usług (2003), Styś A. (red.), Polskie wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s.77.

Misztal A. (2015), Grywalizacja w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, [w:] Nauki o zarządzaniu, Wyd. Uniwersytety Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 92-102.

Można wygrać pracę (2017), Puls biznesu, https://www.pb.pl/mozna-wygrac-prace-738128, dostęp: 10.04.2017.

Napierała M., Muszkieta R. (2011), Wstęp do teorii rekreacji, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, s. 27-28.

Onboarding, czyli jak zaaklimatyzować nowego pracownika, (2017) http://technologie.ngo.pl/wiadomosc/1927818.html, dostęp: 15.04.2017.

Payne A. (1996), Marketing usług, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 205.

Ryba B. (2000), Podstawy organizacji i zarządzania instytucjami sportowymi, Wyd. Polska Korporacja Menedżerów Sportu, Warszawa, s. 21.

Stańczak K. (2017), Jak sprzedawać tym, którzy nie mają potrzeby posiadania, http://www.forbes.pl/millenialsi-pokolenie-y,artykuly,205930,1,1.html, dostęp: 10.04.2017.

TNS Polska (2015), Aktywność fizyczna Polaków, Raport z badania, http://www.tnsglobal.pl/wp-content/uploads/2015/10/TNS-Polska-Aktywno%C5%9B%C4%87-sportowa-Polak%C3%B3w.pdf.

Włudyka S., Piojda K. (2009), Istota, cele i elementy zarządzania zasobami ludzkimi, „Systemy Logistyczne Wojsk”, nr 35, s. 29-30.

Wrona K. (2013), Grywalizacja i gry oraz ich potencjał do wykorzystania w strategiach marketingowych, Marketing i Rynek, nr 10/2013, s. 25 – 31.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.815434

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)