Correlations between selected characteristics that describe body trunk and feet in children and young people aged 4 to 18 years

Marek Sokołowski, Mirosław Mrozkowiak

Abstract


Abstract
Introduction. Few studies have documented the measurements of selected characteristics of body posture and examination of their mutual relationships, mainly due to the limited capabilities of the diagnostic methods used.
Material and Method. The examinations conducted in the group of children and young people age 4 to 18 years allowed for recording 18229 observations and values of 92 characteristics that describe body trunk and feet. The measurement of selected characteristics of body posture was based on the photogrammetric method.
Conclusion
The statistical analysis of the significance of correlations between the characteristics of feet and body trunk in all age groups demonstrated that, as expected, the most substantial and most frequent correlations can be observed at the age of 7 to 13 years, slightly lower at the age of 14 to 18 years, and the lowest at the age of 4 to 6 years. It should also be noted that although the first age range does not show any significant correlations with morphological characteristics of feet (length and width), they are observed in two other ranges. With regard to sexual dimorphism at the age of 4 to 6 years, more numerous and more frequent correlations are observed in boys compared to girls, with these proportions being similar (with slight advantage of boys) at the age of 7 to 13 years. In the last range (14 to 18 years), as expected, girls demonstrate substantially more numerous and more frequent correlations compared to boys. With regard to the environmental dimorphism at the age of 4 to 6 years, there is not disproportion in the number of characteristics, with the frequency of significant correlations being insignificantly greater in boys. In the group of children and young people aged 7 to 13 years, participants from urban areas showed greater advantage in both the number and frequency of correlations with the characteristics of body trunk. In the last analysed age range (14 to 18 years), mutual qualitative and frequency disproportions start to disappear, becoming similar to the pattern observed at the age of 4 to 6 years.
Streszczenie
Wstęp. Pomiary wybranych cech postawy ciała i badanie ich wzajemnych związków było rzadko podejmowane między innymi ze względu na możliwości stosowanych metod diagnostycznych.
Materiał i metoda. Przeprowadzone badania w grupie dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 18 lat, pozwoliły zarejestrować 18229 obserwacji, wielkości 92 cech opisujących tułów i stopy. Do pomiaru wybranych cech postawy ciała zastosowano metodę fotogrametryczną.
Podsumowanie
Przedstawiona analiza statystyczna istotności związków cech stóp z cechami tułowia we wszystkich grupach wiekowych wykazała, że najliczniejsze i o największej częstości występują w wieku 7 – 13 lat, nieco mniejsze w 14-18 lat i najmniejsze w wieku 4-6 lat, co było zgodnie z oczekiwaniami. Należy także zauważyć, że o ile w pierwszy przedziale wieku nie ma istotnych związków z cechami morfologicznymi stóp (długość, szerokość), to w pozostałych dwóch już występują. W zakresie dymorfizmu płciowego w wieku 4-6 lat zachodzą znacząco liczniejsze i częstsze związki wśród chłopców niż dziewcząt, w wieku 7-13 lat dysproporcje wyrównują się, ale chłopcy nadal zachowują nieco większą przewagę. W ostatnim przedziale 14-18 lat, dziewczęta wykazują zdecydowanie liczniejsze i częstsze związki wśród niż chłopcy, co także było zgodne z oczekiwaniami. W zakresie dymorfizmu środowiskowego w wieku 4-6 lat nie ma dysproporcji w ilości cech, a częstość istotnych związków jest nieznacznie większa u chłopców. Natomiast w przedziale 7-13 lat osobnicy ze środowiska miejskiego wykazują bardzo dużą przewagę tak w ilości jak i częstości związków z cechami tułowia. W ostatnim analizowanym przedziale wieku, 14-18 lat, wzajemne dysproporcje ilościowe i częstości zacierają się, zbliżając do sytuacji występującej w wieku 4-6 lat.


Keywords


correlation, feet, spinal column, pelvis

Full Text:

PDF

References


Łubkowska Wioletta, 2012, Zakresy normatywne fizjologicznych krzywizn kręgosłupa dla szczecińskich dzieci i młodzieży, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 771, Prace Instytutu Kultury Fizycznej nr 28.

Mrozkowiak M., 2015, Modulacja, wpływ i związki wybranych parametrów postawy ciała dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 18 lat w świetle mory projekcyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, tom I, II.

Drzał-Grabiec J., Snela S., 2012, Spinal curvatures and foot defects in children: an experimental study, Spine.

Mrozkowiak M., Sokołowski M., Kaiser A., 2012, Connection and influence of pelvis– spine complex features and feet in population of boys and girls aged 14–18 years. Związki i wpływ cech zespołu miednicy–kręgosłupa i stóp w populacji dzieci obojga płci w wieku od 14 do 18 lat, Problemy medycyny Rodzinnej, september, XIV, No. 3, s. 28-36.

Mrozkowiak M., Jazdończyk P., 2015, Związki zespołu cech kręgosłupa-miednicy i stóp dziewcząt i chłopców w wieku od 4 do 18 lat = Relationships in the Spine-Pelvis. System and Feet in Girls and Boys Aged 4 to 18 Years. Journal of Education, Health and Sport;5(7):226-250.

Mrozkowiak Mirosław, Bibrowicz Karol, Szurmik Tomasz, Hadlich Roland, Correlations and coexistence of characteristics describing body posture and feet in children and young people of both sexes aged 7 to 13 years. Education, Health and Sport., 2017;7(5):265-314.

Steinmetz M. 1984, Le pied, le rachis, la course et la chaussure, Medicine du Sport 1984;58,1:34–45.

Mrozkowiak M., Modulacja, wpływ i związki wybranych parametrów postawy ciała dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 18 lat w świetle mory projekcyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, tom I, II, 2015 r.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.814518

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author (s) 2017

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)