Participation of nurses in the care of a hemodialysis patient

Agnieszka Pluta, Maria Budnik-Szymoniuk, Halina Basińska-Drozd, Beata Sulikowska

Abstract


With the progress of medicine and the improvement in the quality of life, the number of patients with chronic kidney disease, including those involved in the hemodialysis program, is increasing. This method of treating renal replacement therapy is a chance for patients to prolong life, but at the same time poses the risk of many complications associated with this therapy. Nursing staff who handle the patient during hemodialysis should have the ability to correctly identify and solve problems, thus giving the patient and his family a greater sense of security. Careful observation of the patient in terms of the possibility of complications and immediate response are crucial in the care of a hemodialysis patient.

 


Keywords


hemodialysis, nurse, vascular access

Full Text:

PDF (Polski)

References


Rutkowski B. Przewlekła choroba nerek (PChN) – wyzwanie XXI wieku. Przew. Lek., 2007; 2: 80–88

Rutkowski B. Red. Dializoterapia w praktyce pielęgniarskiej. Gdańsk: MAKmed; 2002, wyd. II.

Godlewska- Wieczorek R, Durlik M. Metody leczenia nerkozastępczego a wyniki przeszczepienia nerek. Forum Nefrologiczne 2009; 1(4): 26-32.

Ferring M, Claridge M, Smith SA, et al. Routine Preoperative Vascular Ultrasound Improves Patency and Use of Arteriovenous Fistulas for Hemodialysis: A Randomized Trial. Clin J Am Soc Nephrol 20110;55. doi: 10.2215/CJN.028203

Pluta A, Felsmann A, Faleńczyk K. Wybrane problemy zdrowotne w populacji pacjentów dializowanych oraz udział pielęgniarki w ich rozwiązywaniu. Medycyna Rodzinna 2013; 3: 128-132.

Weyda W, Krajewska M, Klinger M. Dostęp naczyniowy do hemodializy. Forum Nefrologiczne 2008; 1(3): 119–126.

Brzósko S, Rydzewska-Rosołowska A, Hryszko T, et al. Vascular access for hemodialysis – comprehensive care guidelines. Nefrol. Dial. Pol. 2016;20: 16-17.

Niedźwiedzka A, Nowicki M, Tkaczyk M. Oczekiwania chorego dializowanego wobec zespołu pielęgniarskiego w stacji dializ. Pol. Merk. Lek., 2009, XXVI(154): 311-314.

Allon M. Current management of vascular access. Clin J Am Soc Nephrol. 2007; 2: 786–800.

Białobrzeska B., Kliś A. Jak dbać o dostęp naczyniowy do hemodializy.

VIA MEDICA, Gdańsk 2009.

.Napalkov P, Felici DM, Chu Lk, et al.Incidence of catheter-related complications in patients with central venous or hemodialysis catheters: a health care claims database analysis. BMC Cardiovasc Disord. 2013; 13: 86, Published online 2013 Oct 16. doi: 10.1186/1471-2261-13-86

Wiśniewska M, Pluta A. Rola pielęgniarki w opiece nad dostępem naczyniowym u pacjentów przewlekle hemodializowanych. Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2011 : 16(2): 46-49

Ratajewski W, Małyszko J. Temporary vascular access in hemodialysed patients. Nephrol. Dial. Pol. 2013, 17: 76-82.

Polkinghorne KR, Chin GK, MacGinley RJ, Owen AR, Russell C, et al. KHA-CARI Guideline: Vascular access central venous catheters, arteriovenous fistulae and arteriovenous grafts. Nephrology 2013; 18: 701–705.

Puka J. Cewniki do dużych naczyń. W: Rutkowski B. (red.). Dializoterapia

w codziennej praktyce lekarskiej. MAK media Gdański 2004; 537 - 543.

Haddad NJ, Cleef S Van, Agarwal AK. Central venous catheters in dialysis : the good, the bad and the ugly. Open Urol Nephrol J. 2012; 5: 12-18.

Kliś A. Rola pielęgniarki w ograniczaniu zakażeń odcewnikowych. Forum Nefrologiczne 2008: 1; 101 – 104.

Czajka A, Leszczyński P, Sokół-Leszczyńska B, et al. Role of nursing care in prevention of infections in patients undergoing haemodialysis. Probl Hig Epidemiol 2012, 93(3): 484-492.

Wytyczne dotyczące zapobiegania odcewnikowym zakażeniom wewnątrznaczyniowym. PSPE, Katowice 2011, VIII

Kościelniak K. Infekcje cewników dializacyjnych. Problemy lekarskie 2006; 3 (45): 172–174.

Besarab A, Raja RM. Dostęp naczyniowy w hemodializie. W: Daugirdas J., Blake P.., Ing TS. Podręcznik dializoterapii. Wydawnictwo Medyczne Czelej, Lublin 2003: 43–70.

Poborczyk M, Handzelewicz B, Nowicki M. Influence of hemodialysis on peripheral and central blood pressure and arterial stiffness in patients with intradialytic hypotension. Nefrol. Dial. Pol. 2014; 18: 117-122.

Kobus G, Perzanowska E, Jurkowska G. The nurse’s role in prevention and treatment of malnutrition in dialysis patients. Probl Hig Epidemiol 2010, 91(1): 8-12.

Załuska W, Klinger M, Kusztal M, et al. Rekomendacje Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego dotyczące kryteriów jakości leczenia dializami pacjentów z powodu schyłkowej niewydolności nerek. Nefrol. Dial. Pol. 2015; 19: 6-11.

Dąbrowski P, Olszanecka-Glinianowicz M, Chudek J. Nutrition in chronic kidney disease. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2011; 7(4): 229–237.

Kucharska E, Bober J, Bogacka A, et al. Ocena żywienia pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych hemodializami. Bromat. Chem. Toksykol. 2008; XLI(2): 161 – 167.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.804626

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Agnieszka Pluta, Maria Budnik-Szymoniuk, Maria Budnik-Szymoniuk, Halina Basińska-Drozd, Halina Basińska-Drozd, Beata Sulikowska, Beata Sulikowska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)