Edema in pregnant women - possibility of physiotherapeutic treatment

Agata Wawryków, Katarzyna Korabiusz, Andrzej Torbe`, Anna Lubkowska

Abstract


Lymphedema is excessive, pathologic accumulation of lymph. During pregnancy, especially in the third trimester of the body women collect water supply. In addition, the increased amount of blood circulating and difficult is the outflow of the lower limbs as a result of oppression growing uterus on the iliac veins are the reason for the formation of edema.

Emerging swellings do not always bear witness to the pathology of pregnancy. Slight swelling localized around: ankles and fingers and toes, if not accompanied by an increase in blood pressure, there are disturbing. As a rule, they disappear after a rest.

 

There are many physiotherapeutic methods that reduce edema. They are intended primarily to drain the edema fluid from the tissues. Applied physiotherapy also prevents functional effects of edema and abolishes pain, which significantly improves patient quality of life. The International Lymphatic Association (Lymphatic Association) is the primary treatment for edema, which is a comprehensive treatment for the treatment of edema. This includes: manual lymphatic drainage, lymph drainage exercises, multilayer bandaging, skin care, and patient education.


Keywords


pregnancy, lymphedema, physiotherapy

Full Text:

PDF (Polski)

References


Bolechowski F.: Podstawy ogólnej diagnostyki klinicznej, Wyd. PZWL, Warszawa 1982, 183-193.

Obtułowicz K., Obtułowicz A.: Obrzęk naczynioruchowy i pokrzywka, Alerg Astma Immun 2002; 7 (Suppl. 2), 101-107

Misbah H. Khan, Babar K. Roa, Neil S. Sadic: Cellulit i podskórna tkanka tłuszczowa: różnice i podobieństwa, Modelowanie sylwetki, 19-29

Wiktor M.: Patofizjologia obrzęku chłonnego, [w:] Obrzęk chłonny. Red. Chęciński P., Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2010

Piotrowicz R., Ciecierski M., Jawień A.: Obrzęki limfatyczne – patomechanizm i diagnostyka, Przewodnik Lekarza, 2000, 7, 70-72

Kozikowska J., Łuczak J.: Obrzęk limfatyczny - patomechanizm, podział, zasady leczenia, Praktyka Medyczna, Przewodnik Lekarza, 48 - 54

Günther H., Kohlrausch W., Teirich - Leube H., Gimnastyka w ginekologii i położnictwie, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1968, 101-105

Karowicz-Bilińska A., Sikora A., Estemberg D., i wsp.: Fizjoterapia w położnictwie, Ginekol Pol. 2010, 81, 441-445

Zdziennicki A.: Nadwaga i otyłość jako czynnik zagrożenia w perinatologii, Ginekol Pol. 2001, 72, 1194-1197

Krasnodębski J., Zemanek-Wojnowska A., Krysta A.: Ciąża i poród u pacjentki otyłej, Gin Prakt. 2004, 80, 15-19

Berner- Trąbska M., Kowalska- Koprek U., Karowicz- Bilińska A., Brzozowska M., Estemberg D., Orłowska K., Kuś E.: The course of pregnancy and perinatal period in overweight or obese pregnant women with regard to the condition of the newborn – own experience, Ginekol Pol. 2009, 80, 845-850

Mikołajewska E.: Obrzęki limfatyczne – aktualne możliwości terapii, Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2010, 9, 44-48

Saczko Z., Saczko J., Kulbacka J., Chwiłkowska A., Żórawski K., Nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży. Etiopatogeneza, Nadciśnienie tętnicze 2009; 13(3): 199-205

Kaźmierczak W., Cholewa D., Fiegle P., Kamiński K., Nadciśnienie tętnicze a czas trwania ciąży, Gin Prakt 2004, 12, 3, 24-27

Szuba A, Rockson G. Lymphedema: classification, diagnosis and therapy, Vascular Medicine, 1998; 3: 145-156

Werner GT., Diagnostyka i leczenie obrzęku limfatycznego – fizykalna terapia przeciwzastoinowa, Rehabilitacja Medyczna, 2002; 6, 1: 57-61

Szuba A, Rockson G., Lymphedema: classification, diagnosis and therapy, Vascular Medicine, 1998; 3: 145-156

Brennan M.J., De Pompolo R.W., Garden F.H., Focused review: Postmastectomy Lymphedema, Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 1996; 77: 74-80

Mrozińska M., Szuba A., Ambulatoryjne leczenie chorych z obrzękiem limfatycznym, Fizjoterapia, 2006; 14 (Suppl. 3): 50-55.

Stanton A.B., Badger C., Sitzia J., Non-Invasive Assessment of the Lymphedematous Limb, Lymphology, 2000; 33: 122-135

Brauer W.J., Zalecenia postępowania terapeutycznego – diagnostyka i leczenie obrzęku limfatycznego, Rehabilitacja Medyczna, 2005; 9, 2: 59-62

Truszczyńska A.: Postępowanie w ciąży prawidłowej [w:] Szukiewicz D.: Fizjoterapia w ginekologii i położnictwie, Warszawa 2012, 173- 174

Sikora-Szubert A., Kowalska- Koprek U., Karowicz- Bilińska A., Ocena stężenia wybranych parametrów biochemicznych u ciężarnych z idiopatycznymi obrzękami kończyn dolnych – doniesienie wstępne, Ginekol Pol. 2012, 83, 660-664

Box R.C., Reul- Hircke H.M., Bulloch-Saxton J.E., Furnival C.M.; Physiotherapy after breast cancer surgery: results of a randomized controlled study to minimise lymphoedema; Breast Cancer Research and Treatment, 2002; 75: 51-64

Piotrowicz R., Ciecierski M., Jawień A.: Obrzęki limfatyczne – leczenie, Termedia Przewodnik Lekarza 7/2000

Grądalski T., Ochałek K.: Podstawy patofizjologii i postępowania w obrzęku limfatycznym w chorobie nowotworowej, Nowa Medycyna 2001; 97: 55–58

International Society of Lymphology: the diagnosis and treatment of peripherial lymphoedema: consensus document of the International Society of Lymphology, Lymphology 2003; 36: 84–91

The Diagnosis and Treatment of Peripheral Lymphedema: 2013 Consensus Document of The International Society of Lympho¬logy, Lymphology, 2013, 46: 1-11

The Diagnosis and Treatment of Lymphedema. Position State¬ment of the National Lymphedema Network, By NLN Medical Advisory Committee, February 2011

Karowicz-Bilińska A., Sikora A., Estemberg D., Brzozowska M., Berner-Trąbska M., Kuś E., Kowalska- Koprek U.: Fizjoterapia w położnictwie, Ginekol Pol. 2010, 81, 441-445

Raţiu A., Motoc A., Păscuţ D., i wsp.: Compression and walking compared with bed rest in thetreatment of proximal deep venous thrombosis during pregnancy, Rev Med Chir Soc Med NatIasi, 2009, 113, 795-798

Ochałek K., Grądalski T.: Zastosowanie ręcznego drenażu lim¬fatycznego w chorobach naczyń, Acta Angiology, 2011, vol. 17(3): 189-198

Białoszewski D., Woźniak W., Zarek S.: Clinical efficacy of kinesiology taping in reducing edema of the lower limbs in patients treated with the ilizarov method--preliminary report, Ortop Traumatol Rehabil., 2009, 11, 46-54

Borys B. Ćwiczenia gimnastyczne dla kobiet oczekujących dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2000

Truszczyńska A., Fizjoterapia w łagodzeniu dolegliwości okresu ciąży oraz leczeniu stanów patologicznych [w:] Szukiewicz D., Fizjoterapia w ginekologii i położnictwie, Warszawa 2012, 182- 182
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.804088

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Agata Wawryków, Katarzyna Korabiusz, Andrzej Torbe`, Anna Lubkowska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)