Assessment of knowledge and abilities in using an Automated External Defibrillator by students of Wroclaw nonmedical colleges

Rafał Czyż, Izabela Górniak

Abstract


The automated external defibrillator (AED) is modern and seemingly difficult in applying device, which correctly used in sudden cardiac arrest (SCA) indeed increasing vitcim’s chances to survive. Growing availability of these devices should be connected with a growth of the social awareness about correct using of this equipment.

The aim of this study was to evaluate the knowledge level about automated external defibrillator among randomly chosen nonmedical students from Wroclaw colleges.

Study group constituted of 204 students, with 123 women and 81 men aged 22.3 ± 1.5 years. All of respondents gave consent to voluntary and anonymous filling of the author's questionnaire.

            Straight majority of respondents (92%) took participate in first aid training, however not all of them had heard about AED. Only 38% of examined students is correctly pointing what the defibrillation is. Majority of the students (78%) is declaring the readiness of AED use, if such a need will appeared, however as far as the 49% of students isn't able to describe of correct arranging AED electrodes on the patient’s chest. Fact that only 14% of respondents are able to elaborate the abridgement of PAD also seems alarming.

The knowledge about AED and applying it in the population of Wroclaw nonmedical colleges students is insufficient. It’s important to spread information about AED on all types of first aid trainings. PAD program should be more promoted in public campaigns in order to increase the level of social awareness.


Keywords


first aid, students, emergencies

Full Text:

PDF (Polski)

References


Monsieurs KG, Nolan JP, Bossaert LL, Greif R, Maconochie IK, Nikolaou NI, et al.: European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015: Section 1. Executive summary. Resuscitation. 2015; 95: 1–80.

Wranicz J, Kaczmarek K, Gaszyński W. Zautomatyzowana defibrylacja zewnętrzna. Wrocław: Górnicki; 2012: 57-60.

Starc B, Peacan M,: Training of medical students in resuscitation at the University of Ljubljana. Resuscitation 1996 Jul; 32(1): 19-22.

Chemperek E, Rudnicka-Drozak E,: Knowledge of first-aid rules among students. Ann UMCS 2000;55:61-6.

Wiśniewski J, Majewski WD,: Ocena poziomu wiedzy nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych w zachodniopomorskiem na temat pierwszej pomocy medycznej. Ann Acad Med. Stetin 2007; 53: 114-23.

StatSoft, Inc. (2014). STATISTICA data analysis software system, version 12. www.statsoft.com.

Perkins GD, Handley AJ, Koster RW, Castren M, Smyth MA, et. al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015: Section 2. Adult basic life support and automated external defibrillation. 2015; 95: 81-99.

Kosydar J, Mach-Lichota E,: Zachorowania nagłe wypadki u dzieci - znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy wśród nauczycieli szkoły podstawowej. II Bieszczadzka Konferencja Ratownictwa Medycznego. Monografia, Lublin 2008; 87-95.

Grześkowiak M, Pytliński A Frydrysiak K,: Wiedza społeczeństwa Wielkopolski na temat resuscytacji. Nowiny Lekarskie 2008; 77(1): 19-24.

Patryn R, Żyśko M, Sobczyńska M.:Analiza poziomu wiedzy i znajomości prawa dotyczącego zasad udzielania pierwszej pomocy wśród grupy aktywnych kierowców województwa lubelskiego. MONZ 2012; 18(4): 324-329.

Chemperek E, Goniewicz M, Włoszczak-Szubzda A, i wsp.: Poziom wiedzy uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów w zakresie pierwszej pomocy. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2011; 17(4): 174-179.

Michałek O, Hasij J, Barziej I, Bucior J, Piecuch J, Braczkowski R.: Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy wśród studentów kierunków medycznych i niemedycznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie. Zdr Publ 2008; 118(2): 195-201.

Jędrzejek M. i wsp.: Wolontariusz-profesjonalista? Porównanie umiejętności udzielania BLS pomiędzy studentami kierunków medycznych a wolontariuszami. Na Ratunek 2008; 2(1): 56-58.

Hubble M, Bachman M, Price R, Martin N, Huie D.: Willingness of high school students to perform cardiopulmonary resuscitation and automated external defibrillation, Prehospital Emergency Care2003; 7(2): 219-224.

Czyż R,: Badania nad czynnikami mogącymi mieć wpływ na udzielanie pierwszej pomocy osobie leżącej w miejscu publicznym. Journal of Education, Health and Sport. 2016; 6(3): 159-172.

Czyż R, Kwiatoń M, Górniak I.: Ocena poziomu wiedzy studentów wybranych polskich uczelni wyższych na temat zasad udzielania pierwszej pomocy osobie dorosłej w stanach nagłych. Journal of Education, Health and Sport 2016; 6(7): 399-410.

Wojczyk A.: Stan wiedzy studentów pielęgniarstwa na temat resuscytacji krążeniowo-oddechowej. PU-HSP 2015; 9(2): 7-11.

Olejniczak D, Miciuk D, Religioni U: Ocena stanu wiedzy studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku pielęgniarstwo na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Piel. Zdr. Publ.2013; 3(2): 101–110.

Maciąg A.: Zastosowanie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Folia Cardiologica Excerpta 2006; 13(1): 1-8.

Goniewicz M.: Pierwsza pomoc. Podręcznik dla studentów. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2012.

Greif R, Lockey A, Conaghanc P, Lippert A et al.: European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015: Section 10. Education and implementation of resuscitation. Resuscitation 95 (2015) 288–301.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.802643

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Rafał Czyż, Izabela Górniak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)