Assessment of hydropower potential of the Tisza river basin

Oleksandr Obodovskiy, Kostiantyn Danko, Olena Pochaievets

Abstract


The results of calculating the total and ecofriendly hydropower potential of the rivers of the Tisza River Basin within Ukraine are represented in the paper. Total hydropower potential at 114 streams with length of 10 km in the main sub-basin of Tisza has been calculated. The boundaries of the areas (parts) potential with the change of hydraulic characteristics of channels to assess hydropower were identified. The value of ecofriendly hydropower potential was installed. Parts within protected areas and the value of the average flow of water which is less than 0.71 m3/s, which typical for upper parts of the rivers of calculations were excluded.


Keywords


rivers of the Tisa river basin, total hydropower potential, ecofriendly hydropower potential, protected areas of Ukraine

Full Text:

PDF

References


Basyuk T. O. Otsinka hidrolohichnykh i hidroekolohichnykh umov rozvytku ta rekonstruktsiyi malykh hidroelektrostantsiy (na prykladi r. Pivdennyy Buh) : avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. heohr. nauk : spets. 11.00.07 «Hidrolohiya sushi, vodni resursy, hidrokhimiya» / T. O. Basyuk. – K., 2013. – 20 s.

Belyakov Yu. P. Эkonomycheskye predposыlky vosstanovlenyya malыkh HЭS v Kyrhyzyy / Yu. P. Belyakov, A. H. Zыryanov // Hydrotekhnycheskoe stroytel'stvo. – 1991. – # 1. – S. 12-19.

Vas'ko P.F. Mala hidroenerhetyka v strukturi elektoenerhetychnoyi haluzi Ukrayiny / P.F. Vas'ko, V.P. Vas'ko, M.R. Ibrahimova // Vidnovlyuv. Enerhetyka. – 2015. - #3. - S. 53-61. 2. Hrebin' V.V. Retrospektyvnyy analiz doslidzhen' richkovoyi merezhi Ukrayiny ta zastosuvannya typolohiyi richok Vodnoyi ramkovoyi dyrektyvy YeS na suchasnomu etapi / V.V.Hrebin', V.K.Khil'chevs'kyy // Hidrolohiya, hidrokhimiya i hidroekolohiya. – 2016. – T.2(41).

Vodna Ramkova Dyrektyva YeS 2000/60/YeS : osnovni terminy ta yikh vyznachennya / [pidhot. : Aliyev K. ta in.]. – Vyd. ofits. – K., 2006. – 240 s.

Dyrektyva 2007/60/ES Evropeyskoho parlamenta y Soveta ot 23 oktyabrya 2007 h. ob otsenke y upravlenyy ryskamy navodnenyy : [Elektronnyy resurs] – Rezhym dostupu: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_b29 – Nazva z ekranu.

Koval'chuk I. Rehional'nyy ekoloho-heomorfolohichnyy analiz / Ivan Koval'chuk. – L'viv: In-tut ukrayinoznavstva, 1997. – 440 s.

Latorytsya : hidrolohiya, hidromorfolohiya, ruslovi protsesy / Obodovs'kyy O. H., Onyshchuk V. V., Rozlach Z. V. ta in. ; [za red. O. H. Obodovs'koho]. – K. : VPTs «Kyyivs'kyy universytkt», 2012. – 319 s.

Obodovs'kyy O. H. Korotka istoriya rozvytku ta suchasnyy stan maloyi hidroenerhetyky na rivnynnykh richkakh Ukrayiny / O. H. Obodovs'kyy, E. R. Rakhmatullina, L. M. Tymulyak // Hidrolohiya, hidrokhimiya i hidroekolohiya. - 2016. - T. 4. - S. 94-106.

Obodovs'kyy O. H. Otsinka zv"yazkiv minimal'noho ta seredn'oho stoku vody richok Ukrayins'kykh Karpat / O. H. Obodovs'kyy, O. O. Pochayevets', M. A. Zavarzin. // Nauk. zbirnyk. Hidrolohiya, hidrokhimiya i hidroekolohiya. Kyyiv: VHL Obriyi. – 2016. – #40. – S.60–69.

Obodovs'kyy O. H. Seredniy richnyy vodnyy stik richok Ukrayins'kykh Karpat ta osoblyvosti yoho terytorial'noho rozpodilu / O. H. Obodovs'kyy, O. I. Luk"yanets', O. S. Konovalenko, V. O. Korniyenko // Hidrolohiya, hidrokhimiya i hidroekolohiya. - 2016. - T. 4. - S. 25-32.

Obodovs'kyy O. Metodyka vstanovlennya hidroenerhetychnoho potentsialu richok (na prykladi richok Ukrayins'kykh Karpat) / O. Obodovs'kyy, K. Dan'ko, O. Pochayevets', Yu. Obodovs'kyy //Visnyk Kyyivs'koho natsional'noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, 2016 - Vyp. 1 (64), S. – 5-12.

Palamarchuk M. M. Vodnyy fond Ukrayiny. Dovidkovyy posibnyk / M. M. Palamarchuk, N. B. Zakorchevna; za red. V. M. Khoreva, K. A. Aliyeva. – K. 2001.

Global Data Explorer / U.S. Geological Survey [Elektronnyy resurs] – Rezhym dostupu: http://gdex.cr.usgs.gov/gdex
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.800727

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)