The knowledge of dietary rules among patients with diabetes

Joanna Świrska, Dominika Fedurek, Agnieszka Zwolak, Marta Dudzińska, Robert Jan Łuczyk, Jadwiga Daniluk, Jerzy Tarach

Abstract


Introduction: The incidence of diabetes increases in Poland and all over the world. Diet is an integral element of diabetes therapy. The knowledge of dietary rules and compliance with them facilitates body mass reduction and improves metabolic parameters of the body thus preventing diabetes’ complications development.

Aim: The aim of the study was to evaluate the knowledge of dietary rules among diabetic patients.

Material and methods: The study included 50 patients with recognized diabetes  who were hospitalized in SPSK-4 hospital in Lublin from January to May, 2016. In the study the diagnostic survey was applied.

Results: The knowledge of basic dietary rules in diabetes among the majority of surveyed diabetic patients (64%) was unsatisfactory. The most significant deficit included lack of acquaintance with glycemic index and carbohydrate exchanges thus making it impossible to make use of them in preparing everyday meals. The knowledge of the surveyed patients depended on their educational status, place of residence and age. Unsatisfactory knowledge was found among 82% of patients  with primary education vs. 40% with higher education, in 80% with countryside residence vs. 53% residing in town and in 80% of patients aged 31-40  and 41-55 years vs. 50% aged 18-30.

Conclusion: Dietary education is a necessary element of diabetes therapy. Educating patients about diabetic diet should be repeated regularly as even patients with long-standing diabetes history have unsatisfactory knowledge about the dietary rules. Preferably, educating should be individual and adjusted to patient’s age and education.


Keywords


diabetes, nutrition, knowledge

Full Text:

PDF (Polski)

References


American Diabetes Association, Economic Costs of Diabetes in the U.S. in 2012, Diabetes Care 2013; 36 (4): 1033-1046.

Bronisz A., Nieziemska J., Pufal M., Bronisz M., Sobiś-Zmudzińska M., Junik R., Nutrition compliance with dietary recommendations by diabetic patients, Diabetologia Doświadczalna i Kliniczna 2006; 6,4, 194-200.

Bronkowska M., Zatońska K., Orzeł D. i wsp., Ocena wiedzy żywieniowej osób z cukrzycą typu 2 w świetle zaleceń dietetycznych, Bromat. Chem. Toksykol. 2013; 4: 520-530.

Bujko J., Trzeciak K., Ocena wiedzy żywieniowej u kobiet z cukrzycą typu 2 w świetle zaleceń dietetycznych, Żywienie człowieka i metabolizm 2004; 31(3): 233-246.

Colwell J. A., Cukrzyca, nowe ujęcie diagnostyki i leczenia, Urban & Partner, Wrocław 2004.

Czech A., Tatoń J., Żywienie w cukrzycy. W: Czech A., Tatoń J., (red). Cukrzyca. Podręcznik ukierunkowany na aktywną optymalizację diagnostyki, prewencji, leczenia i jakości życia pacjentów oparty na postępach patofizjologii oraz kontrolowanym doświadczeniu klinicznym, Wyd. Elamed, Katowice 2009: 123-143.

Diabetes fact sheet. Updated March 2016, strona Światowej Organizacji Zdrowia, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/en/ (dostęp z dnia 27.04.2016r.).

Drągowski P., Czyżewska U., Cekała E., Lange P., Zadykowicz R., Sójka A., Brzeźińska J., Cukrzyca jako problem społeczny i ekonomiczny, Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 2014; 2 (39): 163-166.

Gacek M., Chrzanowska M., Zachowania żywieniowe mężczyzn w wieku 20-60 lat

w świetle antropometrycznych wskaźników stanu odżywienia, Roczn. PZH 2009; 60: 43-50.

Glińska J., Kubańska E., Ocena wiedzy i umiejętności oraz zapotrzebowania na edukację zdrowotną pacjentów z cukrzycą typu II, Annales Academiae Mecicae Lodzensis 2002; 43(4): 5-9.

Hołyńska A., Kucharska A., Sińska B., Panczyk M., Poziom wiedzy żywieniowej

a sposób żywienia chorych na cukrzycę leczonych insuliną, Pol. Merkur Lekarski 2015; 39(233): 292-296.

IDF Diabetes Atlas – 7th edition, strona Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej, www.diabetesatlas.org ( dostęp z dnia 18.04.2016r.).

Jarosz M., Kłosiewicz-Latoszek L., Cukrzyca zapobieganie i leczenie: porady lekarzy i dietetyków, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.

Kiszczak-Boczyńska F., Kurowska M., Mydlarczyk M., Ocena poziomu edukacji chorych na cukrzycę, Diabetol. Pol. 1999; 6 (supl. 1): 136–141.

Klupa T., Leczenie niefarmakologiczne i edukacja pacjenta z cukrzycą. W: Moczulski D. (red). Wielka Interna - Diabetologia, Medical Tribune Polska, Warszawa 2010: 56-63.

Korzeniowska K., Jabłecka A., Cukrzyca (Część III), Farmacja Współczesna 2009; 2: 110-116.

Król E., Krejpcio Z., Troszok U., Ocena poziomu wiedzy żywieniowej u pacjentów chorych na cukrzycę typu 2, Żywienie człowieka i metabolizm 2007; 34(3/4): 1127- 1131.

Marcinkowska M., Połocka-Molińska M., Wierusz-Wysocka B., Poziom edukacji zdrowotnej w opinii chorych na cukrzycę z terenu województwa poznańskiego. Diabetol. Pol. 1999; 6: 96–104.

Pacia E., Pytel M., Rola diety w profilaktyce chorób układu krążenia i cukrzycy typu 2, Pielęgniarstwo Specjalistyczne, Pismo nowoczesnej pielęgniarki i położnej 2014; 2 (5): 220-229.

Piłaciński S., Wierusz-Wysocka B., Kontrowersje wokół żywienia chorych na cukrzycę, Diabetologia Praktyczna 2008; 9 (1): 28-35.

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, Zalecenia Kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2015, Diabetologia Kliniczna 2015; 4 (supl. A): A3-A37.

Przeorska-Najgebauer T., Janusz Jenczeń M., Hornik B. i wsp., Udział chorego na cukrzycę w procesie leczenia. Ann UMCS, 2005; LX: 410-413.

Salas-Salvadó J., Bullo M., Babio N. i wsp.: Zmniejszenie zapadalności na cukrzycę typu 2 w wyniku stosowania diety śródziemnomorskiej. Rezultaty randomizowanego badania żywieniowego PREDIMED. Res Diabetes Care PL 2011, 8(1): 21-28.

Szczeklik A., Gajewski P., Choroby wewnętrzne – kompendium medycyny praktycznej, Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2015.

Szypnicka M., Sińska A., Ocena wpływu wiedzy pacjentów o żywieniu na skuteczność leczenia dietetycznego w cukrzycy, Medycyna Metaboliczna 2013; 18(3): 35-40.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.800717

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Joanna Świrska, Dominika Fedurek, Agnieszka Zwolak, Marta Dudzińska, Robert Jan Łuczyk, Jadwiga Daniluk, Jerzy Tarach

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)