Lifestyle of people aged 60+ who report for preventive examination

Małgorzata Szamocka, Monika Anna Ameryk, Maciej Świątkowski

Abstract


Lifestyle, with such components as diet, food quality, nutritional status and physical activity in different age groups, including people aged 60+, is a popular research field. Between 1989 and 2014, the number of elderly people in Poland increased by nearly 3 million. Lifestyle, formed from the childhood, is a very important factor affecting a person’s heath status and quality of life, particularly in the elderly.

The aim of the study was to assess the lifestyle of people aged 60+ who reported for a screening examination for the early detection of colorectal cancer.

The group consisted of 100 people aged 60+ who underwent a screening examination for the early detection of colorectal cancer conducted at the Clinic of Gastroenterology and Nutrition Disorders, the Jan Biziel University Hospital no. 2 in Bydgoszcz, Poland. Every participant filled two surveys, one concerning their current and past lifestyle and the other assessing their eligibility for colonoscopy screening. Every participant underwent a physical examination and anamnesis, during which basic anthropometric parameters, including body weight (kg) and height (cm), were assessed, followed by colonoscopy screening. Statistical analysis was conducted using STATISTICA PL 13 computer software from StatSoft and the results were considered as statistically significant at p<0.05.

The mean overall value of the participants’ BMI was 27.8 ± 6.5 kg/m2, which indicated overweight in accordance with the WHO criteria. By categorizing the BMI measurements, it was shown that women were twice more likely to have a correct body weight compared to men (33% vs. 15%) and had a lower incidence of obesity (20% vs. 26%). Daily physical activity was practiced by 13% of the participants, while sedentary lifestyle was reported by nearly one-third of them. 70% of the surveyed group spent 2 to 3 hours per day watching TV or using a computer. Nutrition analysis demonstrated that almost 60% of the patients implemented modifications to their diet. Colonoscopy screening conducted in people aged 60+ revealed the presence of colorectal abnormalities in 44% of the participants, including 6 cases of colorectal cancer.

The results of the study indicated cases of inappropriate diet, food quality and nutritional status, as well as other errors in health-related behavior. The identification of the discovered problems should encourage the Polish health care institutions to implement health promotion programs targeting people from their childhood, as well as carefully selected prevention programs for people aged 50 to 70 years.


Keywords


people aged 60+; lifestyle;colorectal cancer

Full Text:

PDF (Polski)

References


Rocznik demograficzny 2016 (2017), GUS, Warszawa. stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5468/24/1/1/ludnosc_w_wieku_60._struktura_demograficzna_i_zdrowie.pdf

Mossakowska, M., Więcek, A., & Błędowski, P. (2012). Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce. Termedia Wydawnictwo Medyczne, Poznań.

Zadworna-Cieślak, M., & Ogińska-Bulik, N. (2013). Zachowania zdrowotne osób w wieku senioralnym–rola optymizmu. Psychogeriatria Polska, 10(4), 145-156.

Smoleń, E., Gazdowicz, L., & Żyłka-Reut, A. (2011). Zachowania zdrowotne osób starszych. Pielęgniarstwo XXI wieku, 41(3).

Suliga, E. (2010). Zachowania zdrowotne związane z żywieniem osób dorosłych i starszych. Hygeia Public Health, 45(1), 44-48.

Gębka, D., & Kędziora-Kornatowska, K. (2012). Korzyści z treningu zdrowotnego u osób w starszym wieku. Problemy Higieny i Epidemiologii, (93), 2.

Waśkiewicz, A., Sygnowska, E., & Broda, G. (2012). Ocena stanu zdrowia i odżywienia osób w wieku powyżej 75 lat w populacji polskiej Badanie WOBASZ-SENIOR. Bromat Chem Toksykol, 45(3), 614-618.

Muszalik, M., Zielińska-Więczkowska, H., Kędziora-Kornatowska, K., & Kornatowski, T. (2013). Ocena wybranych zachowań sprzyjających zdrowiu wśród osób starszych w oparciu o Inwentarz Zachowań Zdrowotnych Juczyńskiego w aspekcie czynników socjo-demograficznych. Probl Hig Epidemiol, 94(3), 509-513.

Banaszkiewicz M, Andruszkiewicz A. Zachowania zdrowotne. [w:] Promocja zdrowia tom II. Banaszkiewicz M, Andruszkiewicz A (red). PZWL, Warszawa 2010: 70-81.

Baranowicz I, Majchrowska A, Kawczyńska – Butrym Z. Elementy socjologii dla pielęgniarek. Lublin: Czelej; 2000.

Kachaniuk H., Adamczyk K., Kruk M. Styl życia długowiecznych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Lublin Polonia. 2005: Vol. XL, suppl. XVI, 454, sectio D: 8 – 10.

Stawarska, A., Tokarz, A., & Kolczewska, M. (2009). Ocena ilościowa składników mineralnych i witamin w dietach ludzi starszych zrzeszonych w wybranych warszawskich stowarzyszeniach społecznych. Cz. III. Toksykol, 2, 117-122.

Różańska, D., Wyka, J., & Biernat, J. (2013). Sposób żywienia ludzi starszych mieszkających w małym mieście–Twardogórze. Problemy Higieny i Epidemiologii, 94(3), 494-502

Niedźwiedzka, E., & Wądołowska, L. (2010). Analiza urozmaicenia spożycia żywności w kontekście statusu socjoekonomicznego polskich osób starszych. Probl Hig Epidemiol, 91(4), 576-84.

Kollajtis-Dolowy, A., & Tyska, M. (2004). Swiadomosc zywieniowa ludzi starszych w relacji do ich postaw i zachowan zywieniowych. Żywienie Człowieka i Metabolizm, 31(1), 3-17.

Świątkowski, M., Meder, A., Sobczyński, L., Koza, J., Szamocka, M., & Brudny, J. (2010). The screening program for the early colorectal cancer detection performed at the Gastroenterology Department of Nicolaus Copernicus University in Toruń Collegium Medicum in Bydgoszcz in 2000-2009. Gastroenterologia Polska/Gastroenterology, 17(6).

Tokarz A, Stawarska A, Kolczewska M. Ocena jakościowa sposobu żywienia ludzi starszych zrzeszonych w wybranych warszawskich stowarzyszeniach społecznych. Część I. Bromat Chem Toksykol 2007, 40: 359-364

Sadowska J, Śliwińska U. Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia osób w wieku starszym, zamieszkałych na terenach wiejskich. Żyw Człow Metab 2005, 32: 187-202.

Humańska, M. A., & Kędziora-Kornatowska, K. (2009). Wpływ miejsca zamieszkania osób w podeszłym wieku na stan odżywiania się. Gerontol Pol, 17(3), 126-8.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.575920

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Małgorzata Szamocka, Monika Anna Ameryk, Maciej Świątkowski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)